Enkele jaren geleden heeft ResQ een unieke regeling kunnen treffen met de RSZ en de fiscus waarmee ResQ aan werkgevers de mogelijkheid kon geven om medewerkers te belonen onder de vorm van diensten aan huis. De unieke regeling die ResQ had bekomen was dat het voordeel alle aard voor een werkuur via ResQ betaald forfaitair gewaardeerd werd aan de prijs van 8,54€ fiscaal en 3,50€ RSZ-matig.  Bij het bekomen van deze goedkeuring hadden de betrokken overheidsinstanties voorzien om de afspraken elke 5 jaar te evalueren en deze, indien nodig, op basis van het verbruik van ResQ-diensten per sector en aan de hand van gangbare marktgegevens, bij te sturen.

Gezien die termijn van 5 jaar op 7 juli 2018 ten einde komt, waren we reeds geruime tijd in overleg met fiscus en RSZ om de nodige garanties te krijgen teneinde onze oplossing verder te kunnen aanbieden. Op deze manier konden medewerkers die een ResQ-bonus hadden ontvangen verder genieten van de voordelen van ResQ.

Helaas moeten wij u melden dat wij (nog) niet tot een akkoord zijn kunnen komen met de betreffende overheidsinstanties, waardoor wij verplicht zijn om de diensten van ResQ vanaf 7 juli 2018, hopelijk tijdelijk, stil te leggen. 

Ondanks de voordelen van ResQ voor alle betrokken partijen en vooral de overheid, is de verlenging van de fiscale & RSZ-akkoorden kennelijk geen evidentie.
We lijsten informatief nog even de voornaamste voordelen van de ResQ oplossing op:

 • De werkgever krijgt via ResQ een fiscaal & juridisch kader om zijn medewerkers te belonen onder de vorm van een budget dat de medewerker kan gebruiken om diensten aan huis te laten doen. Op die manier kan de werkgever een bijdrage leveren aan het evenwicht van de work-life-balans van zijn medewerkers.
 • De werknemers die een ResQ-budget krijgen, kunnen diensten aan huis laten doen aan een fiscaal gunstig tarief gezien de door ResQ bekomen forfaitaire waardering van een werkuur.
  De werknemer heeft bij het aanvragen van een dienst de vrijheid om zelf een uitvoerder te kiezen en de factuur te betalen via ResQ die hij/zij met de uitvoerder heeft afgesproken.
  Gezien het fiscaal voordeel van ResQ heeft de werknemer er alle baat bij om de dienst via ResQ te betalen en op die manier in het officiële economische circuit te brengen in plaats van deze in het zwart te betalen.
 • Voor de uitvoerders is het voordeel dat ze dankzij ResQ opdrachtaanvragen krijgen van nieuwe en bestaande klanten aan de prijzen die ze zelf zijn overeengekomen en die naar hen toe betaald worden na goedkeuring door de werknemer in het ResQ-portaal.
  Voor heel wat uitvoerders heeft dit al geleid tot de aanwerving van extra werkkrachten vermits ResQ het meest ingezet wordt voor recurrente onderhoudsdiensten (zoals bv. tuinonderhoud,…) en dat zij hun organisatie dus met officiële omzet kunnen laten groeien.
 • De meeste voordelen zijn echter voor de overheid;
  • Elke euro die een werknemer van zijn werkgever krijgt is enkel in het officiële circuit inzetbaar gezien de uitvoerder steeds op factuur moet werken en de werknemer altijd 21% btw dient te betalen op de geleverde dienst
  • Vermits de prestaties bij ResQ altijd met 21% BTW afgerekend worden (ook bij diensten die gepresteerd worden in een woning onderhevig aan de 6% regel) die 21% is overigens niet aftrekbaar voor de werkgever die de factuur betaalt). Er is hier dus ook nog eens sprake van een tax-shift van 6% naar 21% BTW op de diensten aan huis. Een duidelijke meeropbrengst voor de BTW.
  • Omdat uiteindelijk de werknemer via ResQ een fiscaal voordeel heeft zal deze de prestatie eerder via ResQ betalen dan in het zwart. Door deze positieve stimulans lost de overheid de onmogelijkheid op controles op zwartwerk in de huiselijke sfeer volledig op.
  • De uitvoerder die op zijn beurt opdrachten aanvaardt, kan die enkel op factuur met BTW afhandelen.
  • Die uitvoerder moet zijn personeel dat de prestaties levert, officieel betalen (met RSZ, bedrijfsvoorheffing,…) en zo draagt dat personeel bij tot de opbouw van de pensioenen en vermijdt de overheid dat de eventuele zwartwerker ook nog eens werkloosheidsuitkering zou ontvangen.
  • De vennootschap van de uitvoerder betaalt vennootschapsbelasting op het resultaat (dat nu 100% officieel is en niet meer gedeeltelijk in het zwart zou kunnen zijn).

Hierdoor zorgt ResQ dus voor meer belastinginkomsten, meer tewerkstelling bij de lokale uitvoerder van diensten in een sector (diensten aan huis) waar de overheid haast onmogelijk controles kan uitvoeren op zwartwerk.

Bijkomend element in het voordeel van de overheid is dat ResQ als enige extralegaal voordeel niet ten koste van de RSZ-inkomsten is, maar juist bijdraagt tot meer RSZ-inkomsten (in tegenstelling tot de waardering van het voordeel alle aard op bv. de GSM, tablet of PC, of andere extralegale voordelen zoals de 3e pijler van pensioensparen of verdubbeling kinderbijslag, die allemaal ten koste van de RSZ-inkomsten zijn).

Het ResQ-budget dat de werknemer krijgt is weliswaar minder belast wanneer hij het ontvangt van zijn werkgever, dankzij de forfaitaire waardering die ResQ heeft, maar de uitvoerder die de prestatie levert kan dat enkel doen op factuur, en dus wint de overheid daar meer dan in een klassieke belasting van nettoloon waar de uiteindelijke bestemming van het geld onbekend is (aan producten en diensten met verlaagde BTW, aan producten en diensten in het buitenland,….). Bij ResQ is het altijd op factuur met 21% BTW en door een Belgische uitvoerder die RSZ & belastingen betaalt.

WIN-WIN-WIN-WIN dus voor werkgever, werknemer, uitvoerder en overheid!

Deze argumentatie wordt visueel toegelicht in onderstaande infographic.

Ondanks al deze voordelen voor alle betrokken partijen hebben we momenteel geen akkoord kunnen bereiken met de betreffende instanties om de unieke voordelen van ResQ voor iedereen te kunnen laten verder gaan.

Concreet kunnen alle werknemers die nog budget hebben deze via ResQ gebruiken om opdrachten goed te keuren tot 7 juli 2018.
Alle opdrachten die vóór 7 juli goedgekeurd worden (m.a.w. werkuren bevestigd door de werknemer in de ResQ-online portal) worden aan de huidige voorwaarden fiscaal verwerkt.
Na 7 juli 2018 zal ResQ zijn systemen beperken opdat er geen nieuwe opdrachten meer aangemaakt kunnen worden.

Indien medewerkers na 7 juli nog een ResQ saldo zouden hebben, is het aangeraden om dit resterend budget – rekening houdend met de oorsprong van het budget – terug in de normale loonlijn of variabele verloningsplan (cafetariaplan, flexibel rewardplan,…) te verwerken.

Wij doen er uiteraard alles aan om de werking van ResQ na 7 juli zo spoedig mogelijk terug op te starten op basis van nieuwe afspraken en akkoorden. Het is voor ons de absolute prioriteit om u hier zo spoedig mogelijk de nodige updates & garanties te kunnen geven.

Deze communicatie zal ook uitgestuurd worden naar alle werknemers/ gebruikers van de ResQ-oplossing.

Aarzel niet ons te contacteren moest u in tussentijd verdere vragen of inlichtingen nodig hebben.

Het ResQ-team

FAQ evolutie ResQ

[faq cat_id="288"]