Enkele jaren geleden heeft ResQ een unieke regeling kunnen treffen met de RSZ en de fiscus waarmee ResQ aan werkgevers de mogelijkheid kon geven om medewerkers te belonen onder de vorm van diensten aan huis. De unieke regeling die ResQ had bekomen was dat het voordeel alle aard voor een werkuur via ResQ betaald forfaitair gewaardeerd werd aan de prijs van 8,54€ fiscaal en 3,50€ RSZ-matig.  Bij het bekomen van deze goedkeuring hadden de betrokken overheidsinstanties voorzien om de afspraken elke 5 jaar te evalueren en deze, indien nodig, op basis van het verbruik van ResQ-diensten per sector en aan de hand van gangbare marktgegevens, bij te sturen.

Gezien die termijn van 5 jaar op 7 juli 2018 ten einde komt, waren we reeds geruime tijd in overleg met fiscus en RSZ om de nodige garanties te krijgen teneinde onze oplossing verder te kunnen aanbieden. Op deze manier konden medewerkers die een ResQ-bonus hadden ontvangen verder genieten van de voordelen van ResQ.

Helaas moeten wij u melden dat wij (nog) niet tot een akkoord zijn kunnen komen met de betreffende overheidsinstanties, waardoor wij verplicht zijn om de diensten van ResQ vanaf 7 juli 2018, hopelijk tijdelijk, stil te leggen. 

Ondanks de voordelen van ResQ voor alle betrokken partijen en vooral de overheid, is de verlenging van de fiscale & RSZ-akkoorden kennelijk geen evidentie.
We lijsten informatief nog even de voornaamste voordelen van de ResQ oplossing op:

 • De werkgever krijgt via ResQ een fiscaal & juridisch kader om zijn medewerkers te belonen onder de vorm van een budget dat de medewerker kan gebruiken om diensten aan huis te laten doen. Op die manier kan de werkgever een bijdrage leveren aan het evenwicht van de work-life-balans van zijn medewerkers.
 • De werknemers die een ResQ-budget krijgen, kunnen diensten aan huis laten doen aan een fiscaal gunstig tarief gezien de door ResQ bekomen forfaitaire waardering van een werkuur.
  De werknemer heeft bij het aanvragen van een dienst de vrijheid om zelf een uitvoerder te kiezen en de factuur te betalen via ResQ die hij/zij met de uitvoerder heeft afgesproken.
  Gezien het fiscaal voordeel van ResQ heeft de werknemer er alle baat bij om de dienst via ResQ te betalen en op die manier in het officiële economische circuit te brengen in plaats van deze in het zwart te betalen.
 • Voor de uitvoerders is het voordeel dat ze dankzij ResQ opdrachtaanvragen krijgen van nieuwe en bestaande klanten aan de prijzen die ze zelf zijn overeengekomen en die naar hen toe betaald worden na goedkeuring door de werknemer in het ResQ-portaal.
  Voor heel wat uitvoerders heeft dit al geleid tot de aanwerving van extra werkkrachten vermits ResQ het meest ingezet wordt voor recurrente onderhoudsdiensten (zoals bv. tuinonderhoud,…) en dat zij hun organisatie dus met officiële omzet kunnen laten groeien.
 • De meeste voordelen zijn echter voor de overheid;
  • Elke euro die een werknemer van zijn werkgever krijgt is enkel in het officiële circuit inzetbaar gezien de uitvoerder steeds op factuur moet werken en de werknemer altijd 21% btw dient te betalen op de geleverde dienst
  • Vermits de prestaties bij ResQ altijd met 21% BTW afgerekend worden (ook bij diensten die gepresteerd worden in een woning onderhevig aan de 6% regel) die 21% is overigens niet aftrekbaar voor de werkgever die de factuur betaalt). Er is hier dus ook nog eens sprake van een tax-shift van 6% naar 21% BTW op de diensten aan huis. Een duidelijke meeropbrengst voor de BTW.
  • Omdat uiteindelijk de werknemer via ResQ een fiscaal voordeel heeft zal deze de prestatie eerder via ResQ betalen dan in het zwart. Door deze positieve stimulans lost de overheid de onmogelijkheid op controles op zwartwerk in de huiselijke sfeer volledig op.
  • De uitvoerder die op zijn beurt opdrachten aanvaardt, kan die enkel op factuur met BTW afhandelen.
  • Die uitvoerder moet zijn personeel dat de prestaties levert, officieel betalen (met RSZ, bedrijfsvoorheffing,…) en zo draagt dat personeel bij tot de opbouw van de pensioenen en vermijdt de overheid dat de eventuele zwartwerker ook nog eens werkloosheidsuitkering zou ontvangen.
  • De vennootschap van de uitvoerder betaalt vennootschapsbelasting op het resultaat (dat nu 100% officieel is en niet meer gedeeltelijk in het zwart zou kunnen zijn).

Hierdoor zorgt ResQ dus voor meer belastinginkomsten, meer tewerkstelling bij de lokale uitvoerder van diensten in een sector (diensten aan huis) waar de overheid haast onmogelijk controles kan uitvoeren op zwartwerk.

Bijkomend element in het voordeel van de overheid is dat ResQ als enige extralegaal voordeel niet ten koste van de RSZ-inkomsten is, maar juist bijdraagt tot meer RSZ-inkomsten (in tegenstelling tot de waardering van het voordeel alle aard op bv. de GSM, tablet of PC, of andere extralegale voordelen zoals de 3e pijler van pensioensparen of verdubbeling kinderbijslag, die allemaal ten koste van de RSZ-inkomsten zijn).

Het ResQ-budget dat de werknemer krijgt is weliswaar minder belast wanneer hij het ontvangt van zijn werkgever, dankzij de forfaitaire waardering die ResQ heeft, maar de uitvoerder die de prestatie levert kan dat enkel doen op factuur, en dus wint de overheid daar meer dan in een klassieke belasting van nettoloon waar de uiteindelijke bestemming van het geld onbekend is (aan producten en diensten met verlaagde BTW, aan producten en diensten in het buitenland,….). Bij ResQ is het altijd op factuur met 21% BTW en door een Belgische uitvoerder die RSZ & belastingen betaalt.

WIN-WIN-WIN-WIN dus voor werkgever, werknemer, uitvoerder en overheid!

Deze argumentatie wordt visueel toegelicht in onderstaande infographic.

Ondanks al deze voordelen voor alle betrokken partijen hebben we momenteel geen akkoord kunnen bereiken met de betreffende instanties om de unieke voordelen van ResQ voor iedereen te kunnen laten verder gaan.

Concreet kunnen alle werknemers die nog budget hebben deze via ResQ gebruiken om opdrachten goed te keuren tot 7 juli 2018.
Alle opdrachten die vóór 7 juli goedgekeurd worden (m.a.w. werkuren bevestigd door de werknemer in de ResQ-online portal) worden aan de huidige voorwaarden fiscaal verwerkt.
Na 7 juli 2018 zal ResQ zijn systemen beperken opdat er geen nieuwe opdrachten meer aangemaakt kunnen worden.

Indien medewerkers na 7 juli nog een ResQ saldo zouden hebben, is het aangeraden om dit resterend budget – rekening houdend met de oorsprong van het budget – terug in de normale loonlijn of variabele verloningsplan (cafetariaplan, flexibel rewardplan,…) te verwerken.

Wij doen er uiteraard alles aan om de werking van ResQ na 7 juli zo spoedig mogelijk terug op te starten op basis van nieuwe afspraken en akkoorden. Het is voor ons de absolute prioriteit om u hier zo spoedig mogelijk de nodige updates & garanties te kunnen geven.

Deze communicatie zal ook uitgestuurd worden naar alle werknemers/ gebruikers van de ResQ-oplossing.

Aarzel niet ons te contacteren moest u in tussentijd verdere vragen of inlichtingen nodig hebben.

Het ResQ-team

FAQ evolutie ResQ

Voor ResQ staat er geen einddatum of vervaldatum op het toegewezen budget. Hiermee willen we concreet aangeven dat een werknemer die ResQ budget van zijn werkgever krijgt deze voor ResQ voor onbepaalde duur kan aanwenden.
Hierbij dient wel gesteld te worden dat de werkgever uiteraard blijft bestaan en dat de overeenkomst met ResQ van kracht dient te blijven, waardoor de prestaties ten allen tijden verwerkt kunnen worden en gefactureerd worden aan de betreffende werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat de meeste werkgevers aansturen op het maximaal overdragen van 20% van het budget van jaar 1 naar jaar 2, vooral voor boekhoudkundig een fiscale reden.
Dit is in overleg tussen de werkgever en de werknemer te bepalen.

Voor de werkgevers raadt ResQ aan om bij afsluiting van een boekhoudkundige periode een provisie te nemen ’te ontvangen facturen’ voor de toegekende bonus die nog niet gefactureerd is door ResQ aan de werkgever in de betreffende periode.
Op die manier blijft de boekhouding een correcte weerspiegeling geven van de kosten en opbrengsten van uw organisatie voor een afgesloten perioden.

Bij het aanmaken van een opdracht in ResQonline kan een genieter van de ResQ bonus, bewust of onbewust, een opdracht maken die meer zal kosten dan dat hij via ResQ kan betalen.
In die gevallen zal het gedeelte dat met zijn bonus betaald kan worden ook van zijn budget afgetrokken worden, maar zal het restsaldo van de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitvoerder rechtstreeks afgerekend en betaald dienen te worden.
Dit gedeelte zal dus niet onder de fiscale ruling van ResQ vallen en ten laste van de werknemer zijn die ze uiteindelijk betaald zoals hij vroeger een uitvoerder zou betaald hebben.

De kaderovereenkomst voor werkgevers legt het contractueel kader vast tussen de werkgever en ResQ voor het toekennen van diensten aan de medewerkers van de werkgever.
Dit zijn de belangrijkste elementen die op die manier contractueel vastgelegd worden :

 • Welke diensten een genieter van de ResQ bonus kan aanvragen
 • Dat ResQ bonus alleen gebruikt kan worden voor het betalen van werkuren en niet van verbruiksmaterialen
 • Het onderscheid tussen eigen uitvoerders en ResQ uitvoerders wordt toegelicht
 • De prijzen van de ResQ uitvoerders voor het lopende jaar ( prijzen worden jaarlijks geïndexeerd) , inclusief afspraken betreffende voorrijtijden en mogelijke supplementen
 • De verwerking van de coördinatietijd en bijhorende kosten
 • De procedure voor de goedkeuring van een opdracht door de genieter van de bonus
 • Geeft de werkgever aan ResQ de toelating om voor het ingestelde budget per medewerker aan goedgekeurde prestaties te factureren
 • Geeft de werkgever de toelating aan ResQ om voor de betreffende facturen een domicilieringsopdracht aan te bieden aan de bank van de werkgever
 • De procedure voor afhandeling van een geleverde prestatie indien de werknemer zijn ResQ budget overschrijdt
 • Het feit dat ResQ eigenlijk moet aanzien worden als een betalingsmiddel voor prestaties aangeboden door de werkgever, maar waarbij noch de werkgever, noch ResQ aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoerder. De genieter van de ResQ bonus kan de uitvoerder volledig zelf bepalen en evalueren. ResQ voorziet in een kwaliteitslabel van zijn uitvoerders om zo veel mogelijk kwalitatieve uitvoerders te garanderen.
 • Dat de overeenkomst geldt voor 2 jaar en voor een minimum omzet via ResQ van 3.000€ per jaar per aangesloten werkgever.

Bij de kaderovereenkomst voor de werkgever voorziet ResQ een bijlage 1 waarvan ResQ de werkgever ten stelligste aanraadt deze te personaliseren naar de gebruiken binnen de organisatie en deze te laten ondertekenen door de werknemer die ResQ bonus ontvangt.
Hiermee worden de afspraken die ook door de genieter van de ResQ bonus gekend moeten zijn afgedekt.

Wanneer een geleverde opdracht door een werknemer wordt goedgekeurd wordt hij voor ResQ factureerbaar aan de werkgever.
1x per maand of om de 2 weken afhankelijk van de volumes aan geleverde diensten zal ResQ de werkgever factureren voor de prestaties die zijn goedgekeurd door zijn medewerkers die de opdrachten hebben aangevraagd.
Op die factuur zal 1 lijn per medewerker staan met het totaal van de gepresteerde uren voor die periode en het hierbij verbruikte ResQ budget.
De werkgever krijgt op zijn factuur geen details van de geleverde diensten aan zijn medewerkers, enkel het totaal voor de periode.

De factuur aan ResQ is betaalbaar conform de betalingstermijn vermeld in de werkgeversovereenkomst en zal door ResQ ter betaling aangeboden worden aan de bank van de werkgever om per domiciliering voldaan te worden.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders, afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ-uitvoerder krijgt of in het slechtste geval niet meer krijgt.
Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ-uitvoerders:

A-label

Een A-uitvoerder is een uitvoerder die minstens 5 positieve evaluaties heeft en die minstens 2x per maand via ResQ werkt.

B-label

Een B-uitvoerder heeft minstens 3 positieve evaluaties voor de door hem gerealiseerde opdrachten.

C-label

Een C-uitvoerder is een nieuwe uitvoerder in de ResQ systemen en heeft nog geen 3 positieve evaluaties op zijn naam staan ( maar ook geen slechte!)

D-label

Een D-uitvoerder heeft één of meerdere mindere evaluaties gehad bij zijn laatste opdrachten. Deze zal geen opdrachten meer door ResQ aangeboden krijgen, maar kan wel als eigen uitvoerder uitgenodigd worden door een ResQ-gebruiker.*

E-label

Een E-uitvoerder heeft meerdere mindere evaluaties en wordt door ResQ geweigerd voor verdere opdrachten, zelfs als eigen uitvoerder geselecteerd door een ResQ-gebruiker.**

Als u als uitvoerder een hoger label wil verkrijgen kan dat dus door opdrachten af te leveren met een positieve evaluatie door de opdrachtgever.

*Als u als uitvoerder een D-label heeft, kan u terug naar een label C, B of A werken door zelf potentiële opdrachtgevers uit te nodigen hun ResQ-budget via hen te laten lopen. Als deze voor u kiezen als uitvoerder en u na de opdracht een positieve evaluatie geven, stijgt u terug in het kwaliteitslabel.

** Als u als E-uitvoerder gekwalificeerd bent en u bent van mening dat dit absoluut onterecht is, stellen we voor ons te contacteren voor overleg. Lees wel dat u het E-label niet toevallig krijgt en dat u met sterke argumenten zal moeten komen om terug een D-label te kunnen krijgen. Zelfs wij als ResQ beseffen dat het soms mis kan lopen en dat u zich kan herpakken. Wij behoudens ons het recht voor om dit grondig te evalueren alvorens u terug het D-label te geven. Dit voornamelijk uit bescherming van gebruikers van de ResQ-oplossing, maar ook ter bescherming van de andere uitvoerders die hun werk serieus nemen en kwalitatief werk willen afleveren.

Door de onrechtstreekse terbeschikkingstelling van hulp voor huishoudelijk werk door de werkgever, ontstaat een voordeel in natura voor de begunstigde. Voordelen in natura moeten in principe gewaardeerd worden volgens de werkelijke waarde die zij vertegenwoordigen voor de verkrijger ervan.

ResQ bekwam evenwel een uitzondering op dit principe, van zowel de RSZ als fiscus.
Meer bepaald wordt het voordeel forfaitair gewaardeerd aan:

 • 8,54 EUR per uur voor RSZ
 • 3,50 EUR per uur voor toepassing van de fiscaliteit

Er is nog een bijkomend voordeel aan verbonden.
Inzake tewerkstelling van dienstboden en ‘ander huispersoneel dan dienstboden’ (voor manuele arbeid), gelden immers nieuwe regels vanaf 1 oktober 2014. Indien tewerkgesteld onder arbeidsovereenkomst, moeten zij steeds aangegeven worden bij RSZ, ongeacht de duur van hun prestaties.
Via de terbeschikkingstelling door de werkgever (met bemiddeling van ResQ) volstaat echter de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.

Voor elke opdracht rekent ResQ een coördinatiekost voor zijn rol als coördinator tussen de genieter van de ResQ bonus / opdrachtgever van de opdrachten en de uitvoerder van de prestaties. De kost voor deze dienst wordt per aangevraagde dienst verrekend als coördinatietijd op het budget van de genieter. Voor een standaardopdracht (uitvoerbaar ten vroegste vijf werkdagen na aanvraag via het platform) wordt een coördinatietijd van 1/2 werkuur aangerekend aan het standaarduurtarief van ResQ.

1 opdracht van vijf uur kost dan 1/2 uur + 5 werkuren
Een recurrente opdracht van tienmaal een prestatie kost 1 x 1/2 uur + 10 x de werkuren.

Het is dus raadzaam om zo veel mogelijk opdrachten te definiëren met een weerkerend element ( bv tuinonderhoud x aantal keer per maand of het schoonmaken van de ramen of het ophalen van de kinderen op school,…) om zo de coördinatiekost maximaal uit te spreiden over meerdere uitvoeringsdagen.

ResQ mag ingezet worden voor elke medewerker van de organisatie die bezoldigd wordt uit de organisatie. Enige beperkingen die er zijn is dat ResQ niet ingezet mag worden ter vervanging van bestaand loon en dat het totale bedrag dat per jaar via ResQ uitbetaald wordt niet de 25% van het jaarlijkse loon mag overstijgen.

279% meer koopkracht via ResQ voor de werknemer t.o.v. uitbetaling via loon.  Met andere woorden een grotere koopkracht voor de medewerker omdat socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

voordelen resq bonussysteem werknemer

Hieronder een korte simulatie van normaal loon ten opzichte van uitbetaling via ResQ bonus bij gelijke kost voor de werkgever*

RESQ Simulatie voordeel WG

Hoe werkt ResQ voor de uitvoerder?
 • Log in met je persoonlijke toegangsgegevens op app.resqonline.com
  Kies voor ‘Job toevoegen’ en vul de vereiste informatie in.
 • Kies een uitvoerder uit de uitvoerderslijst van ResQ of maak zelf een nieuwe uitvoerder aan.
 • De uitvoerder krijgt een uitnodiging om de opdracht uit te voeren.
 • Wanneer de uitvoerder de uitnodiging accepteert, wordt de werkgever op de hoogte gebracht. Het budget wordt op dat moment aangepast. Het nog resterende budget wordt binnen het ResQ-platform aangepast.
De ResQ-bonus kan door de begunstigde gebruikt worden door prestaties toe te wijzen aan uitvoerders op de ResQ-onlineportal. Hij/zij kan hierbij kiezen voor een eigen uitvoerder of een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.

eigen uitvoerder

De begunstigde heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ-uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze de prestatie bevestigen via www.resqonline.com. Indien de begunstigde zijn/haar eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder.

resq_uitvoerder

De begunstigde kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.
Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De begunstigde geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Om uitvoerder te kunnen worden van ResQ dient de uitvoerder zijn organisatie te registeren via het registratieformulier.

Hierbij zal de uitvoerder moeten definieren welke diensten hij kan leveren en aan welk uurtarief hij wil werken.

Eenmaal dit gebeurd is, zal ResQ de aanvraag valideren en de uitvoerder mee vermelden als ResQ uitvoerder op de resqonline-portal

Door zich aan te melden als uitvoerder van ResQ krijgt de uitvoerder opdrachten aangeboden via ResQ van potentieel nieuwe klanten.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders op basis van de feedback van de begunstigden die eerder gebruik maakten van de diensten van de uitvoerder.

Op die manier kan ResQ zijn uitvoerders die kwalitatief werk differenciëren van de anderen. De uitvoerders met de beste tevredenheidsscore worden als eerste aangesproken wanneer een begunstigde een dienst aanvraagt die door de uitvoerder kan geleverd worden.

Anderzijds gaat ResQ de administratieve opvolging voor de uitvoerder van zijn werk vereenvoudigen. ResQ gaat na bevestiging van de prestatie door de begunstigde voor de uitvoerder de prestatie factureren, de tegoeden innen bij de werkgever en de uitvoerder voor zijn geleverde werk uitbetalen binnen de 14 dagen.

Het voordeel in natura dient vermeld te worden op de maandelijkse loonbrief die deel uitmaakt van de individuele rekening.

Jaarlijks ontvangen de begunstigden van ResQ bonus een fiche 218 die de details weergeeft van de opgenomen prestatie-uren en het daarmee gepaard gaande voordeel van alle aard.

De kaderovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar. De werkgever verbindt er zich toe gedurende de looptijd van de overeenkomst een minimum van 6.000 EUR (excl. BTW) aan werkuren af te nemen ten behoeve van één of meerdere begunstigden.

Indien de werkgever bij het verstrijken van de looptijd de minimumafzet niet behaald heeft, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de niet aangekochte werkuren (excl. BTW).

De kaderovereenkomst wordt telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van 2 jaar, behoudens opzeg per aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende periode. De minimumafname van 10.000 EUR geldt voor elke nieuwe periode.

De facilitaire bonus mag niet ter vervanging komen van een bestaande bezoldigingscomponent. Het moet dus een extra vormen waarop de werknemer, op het moment van toekenning, nog geen recht kan laten gelden. Denken we bijvoorbeeld aan een bonus waarvan de toekenning onzeker is, want gelinkt aan het behalen van bepaalde ondernemingsdoelstellingen.

Voor nieuwe medewerkers kan dit bij de salarisonderhandelingen desgevallend wel mee voorzien worden als onderdeel van hun loonpakket.

De loonbeschermingswet voorziet verschillende dwingende bepalingen, indien een deel van het loon in natura wordt betaald.
Zo moet het deel in natura op zijn werkelijke waarde geschat worden, ten laatste bij de indiensttreding (of bij de invoering van het voordeel).
Een andere verplichte bepaling van deze wet is dat het voordeel in natura beperkt moet zijn, nl. maximum een vijfde van het totale brutoloon.
Daarenboven beperkt de wet ook die voordelen tot: huisvesting, gas/elektriciteit/water/verwarming/brandstof, het genot van een grond, voedsel gebruikt op de plaats waar arbeid wordt verricht, gereedschap/dienst- of werkkledij en het onderhoud ervan en het voor het werk nodige materieel en materiaal dat ten laste is van de werknemer. Onderhoudsdiensten voor huis en tuin maken hier geen deel van uit.

Wanneer deze bepalingen niet worden nageleefd, kan de inspectie optreden, maar ook de werknemer kan een vordering instellen. Die zou dan de tegenwaarde van die voordelen nog eens in geld kunnen opeisen. M.a.w. de werkgever kan gedwongen worden om tweemaal te betalen.
Nu zijn die risico’s vooral aanwezig als die voordelen deel zouden uitmaken van het minimumloon of van het baremaloon dat door de sectorale cao’s wordt voorgeschreven. Indien die voordelen daar bovenop komen, dan is het risico op die sancties opmerkelijk geringer.

Een probleem hierover zal doorgaans ook maar ontstaan als er op het einde van de dienstbetrekking een geschil ontstaat met de werknemer en een en ander voor de arbeidsrechtbank zou uitgevochten worden. Of een voordeel al dan niet deel uitmaakt van het sectorale barema, dan wel er bovenop toegekend wordt, is dus een zaak die heel goed moet onderzocht worden. Er zijn ook nog andere juridische mogelijkheden, maar die kunnen enkel behandeld worden in een concreet advies, naar aanleiding van een concrete situatie.

Verder moet de werkgever er ook heel goed op letten dat hij , bij de invoering, wijziging of zelfs opheffing van zo’n systeem, dit met de juiste juridische middelen en werkwijzen doet (de naleving van de hiërarchie van de rechtsbronnen). Met eenzijdige aanpassingen van het loonsysteem – zeker in de negatieve zin – begeeft de werkgever zich op glad ijs. Doorgaans zal een nieuwe overeenkomst noodzakelijk zijn.

Wat volgt geldt enkel voor werknemers en bedrijfsleiders onderworpen aan RSZ. De zelfstandige bedrijfsleiders zijn uitgesloten uit de vakantiewetgeving.

Afhankelijk van de wijze van toekenning is er al dan niet vakantiegeld verschuldigd op het voordeel in natura dat ontstaat door de terbeschikkingstelling van onderhoudsdiensten voor huis en tuin. Indien verschuldigd, gaan we voor de berekeningsbasis uit van de forfaitaire waardering inzake RSZ, zijnde 8,54 EUR per uur.

Indien het voordeel:

 • periodiek wordt toegekend (maandelijks) dan maakt het voordeel deel uit van het vaste salaris en is hierop dubbel vakantiegeld verschuldigd
 • niet periodiek wordt toegekend (bv. 2x per jaar):
  • is er geen vakantiegeld verschuldigd indien de toekenning van het voordeel vaststaat (cfr. toepassing Flex Income Plan)
  • is er wel vakantiegeld (variabel enkel en dubbel vakantiegeld) verschuldigd indien de toekenning onzeker is (bv. toekenning in kader van een prestatiewaardering).

Via de terbeschikkingstelling van onderhoudsdienst voor huis en tuin heeft de werkgever onder meer de intentie om zijn werknemers, kaderleden of bedrijfsleiders een middel aan te reiken om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.

De terbeschikkingstelling mag niet louter een ontwijking van inkomstenbelastingen of socialezekerheidsbijdragen tot doel hebben, daar dit strijdig kan bevonden worden met de fiscale en sociale antimisbruikbepalingen. In het fiscaal recht is deze bepaling al van kracht; inzake RSZ werd de wettelijke basis al gelegd, maar moeten er nog uitvoeringsmaatregelen getroffen worden. Toch is de nodige omzichtigheid geboden.

Bovendien is het raadzaam om een redelijke verhouding te hanteren tussen het toegekende voordeel enerzijds en de bezoldiging van de verkrijger ervan anderzijds.

De genieter van de ResQ-bonus zal nadat u een budget heeft toegewezen een e-mail krijgen om hem of haar in te lichten dat er budget toegewezen is. Vanaf dat ogenblik kan de genieter van de ResQ-bonus inloggen en opdrachten aanmaken voor de verschillende taken die hij wil laten uitvoeren.

 

ResQ factureert de werkgever maandelijks voor alle geleverde prestaties van de genieters van de ResQ- bonus. De factuur bevat een overzicht van het verbruikte bedrag per medewerker en het aantal gepresteerde uren. Op de factuur aan de werkgever staan geen details van de opdrachten die een werknemer / genieter heeft laten uitvoeren.

Bij de factuur bezorgt ResQ een csv-bestand met 1 lijn per genieter van de ResQ-bonus met daarin het verbruikte budget en het aantal afgenomen uren voor prestaties, zodanig dat de werkgever dit kan verwerken op de loonbrief.

 

Op het ogenblik van uitgifte van de factuur van ResQ aan de werkgever biedt ResQ een domicilieringsopdracht aan de bank van de werkgever.

Nadat de uitvoerder het aantal gepresteerde uren heeft gevalideerd, krijgt de opdrachtgever – in dit geval de genieter van de bonus – een e-mail met de vraag om na te kijken dat het aantal gepresteerde uren, volgens de uitvoerder gerapporteerd, kloppen. Als de genieter dit bevestigt, is de prestatie goedgekeurd naar de uitvoerder en wordt het verbruikte budget afgetrokken van het budget van de genieter.

Door de prestatie goed te keuren, bevestigt de genieter onrechtstreeks ook dat de uitvoerder zijn prestatie aan ResQ mag factureren. ResQ zal deze prestatie op het einde van de maand factureren aan de werkgever die het ResQ-budget had toegekend. Conform de afspraken met de uitvoerder zal ResQ vervolgens ook de uitvoerder betalen voor de prestaties.

 

Zodra de uitvoerder de opdracht als ‘afgehandeld’ heeft gemarkeerd, zal ResQ-Online de opdrachtgever verwittigen. De opdrachtgever krijgt een uitnodiging om binnen de 48u de opdracht en het aantal gepresteerde uren te bevestigen.

De uitvoerder logt na het afwerken van de opdracht in op ResQ-Online en rapporteert of de opdracht volbracht is. Er is de mogelijkheid om commentaar en opmerkingen in te geven, alsook het aantal gepresteerde uren.

Op dat ogenblik is de opdracht voor de uitvoerder afgerond.

 

 

Zodra een uitvoerder de opdracht heeft aanvaard, zal ResQ de opdrachtgever informeren over de uitvoerder. In de opdrachtaanvaarding staan een aantal gegevens die een verdere, vlotte afhandeling mogelijk maken:

 • coördinaten van de uitvoerder, zodat er contact opgenomen kan worden voor verdere afstemming
 • beschrijving van de opdracht om misverstanden te vermijden
 • al dan niet een datum van uitvoering van de opdracht, afhankelijk van de soort opdracht en de vereiste afspraken

Afhankelijk van de uitvoerder die u kiest kan de prijs variëren. Bij een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt u in overleg met de uitvoerder de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.
Op het ogenblik dat u met de uitvoerder het aantal uren en de prijs per uur overeenkomt, kan u een opdracht aanmaken in ResQ-Online.
Als u kiest voor een ‘ResQ-uitvoerder’, dan werkt die aan de prijzen die door ResQ bepaald worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

*  de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.
Let wel , dit zijn uurtarieven zoals door de uitvoerder gefactureerd aan ResQ, maar dit is niet de omgerekende werkelijke kost die u als genieter van de ResQ-bonus betaalt.
Om de werkelijke kost juist in te schatten, verwijzen we graag naar de info bij de praktijkvoorbeelden.

 

Nadat de opdrachtgever de opdracht heeft ingeleid, zal ResQ-Online de opdracht verwerken en doorgeven aan de geselecteerde uitvoerder(s).

Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een eigen uitvoerder zal, indien die onbekend is voor ResQ, deze eerst een uitnodiging krijgen om zich als uitvoerder aan te melden bij ResQ. In die uitnodiging zal ResQ de opdrachtgever vermelden die hem heeft voorgedragen voor een uit te voeren opdracht. Zodra de betreffende uitvoerder geregistreerd is, zal hij de bevestiging krijgen van de opdracht.
Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een ResQ-uitvoerder zal ResQ de opdracht kenbaar maken aan ‘bekende’ en reeds geregistreerde uitvoerders voor de betreffende opdrachtsoort in de regio van de opdrachtgever. Het betreft dus uitvoerders waarmee ResQ een overeenkomst heeft. ResQ zal op basis van de kwaliteitsindex van de uitvoerders de opdracht eerst aanbieden aan uitvoerders met een A-label.
Indien geen A-label uitvoerder binnen de 12u de opdracht aanvaardt, zal ResQ de B-label uitvoerders aanschrijven.
Indien niemand de opdracht aanvaardt, zal ResQ een alternatief zoeken en de opdrachtgever vragen om eventueel mee te zoeken naar een uitvoerder.

 

 

Nadat de genieter van de ResQ-bonus een toegang heeft gekregen tot de ResQ-Online portal kan hij of zij opdrachten beginnen ingeven voor de gewenste diensten. Bij het ingeven van de opdracht dient hij of zij een keuze te maken uit de diensten die ResQ aanbiedt. De opdracht moet zo volledig mogelijk gespecifieerd worden, zodat de uitvoerder op basis van de opdracht kan inschatten wat de werken inhouden. Indien de opdracht vermoedelijk een voorafgaandelijk bezoek vergt om duidelijke afspraken te maken, moet dit mee vermeld worden bij de opdrachtbeschrijving.
ResQ raadt aan de opdracht zo volledig en duidelijk mogelijk te beschrijven, zodat een ResQ-uitvoerder die de uitnodiging voor de opdracht krijgt een goed beeld heeft van de opdracht en deze op die basis kan aanvaarden.

 

Nadat de genieters van de ResQ-bonus gedefinieerd zijn, kan u het budget bepalen dat de genieters mogen ontvangen. De bonus kan volledig individueel bepaald en 1x of recurrent toegekend worden.
Het bedrag dat u ingeeft als ResQ-bonus is het totale bedrag dat ResQ u mag factureren als werkgever per genieter van de ResQ-bonus. Elke prestatie en het coördinatiebedrag, dat we bij elke opdrachtdefinitie aanrekenen, worden in mindering gebracht op het budget van de genieter.
Opgelet: Enige ‘meerkost’ die u als werkgever heeft bovenop het ResQ-budget is de werkgeversbijdrage.
De werkgeversbijdrage wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde uren x 8,54€ (forfaitaire RSZ-waardering van een gepresteerd uur via ResQ) x 35%. Voor 1 werkuur betaald de werkgever dus 2,99€. Afhankelijk van het uurtarief van de uitvoerder ligt de werkgeversbijdrage op het ResQ-budget dus gemiddeld tussen de 4% en de 9%, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren.

Als uw registratie als werkgever is afgerond, krijgt u toegang tot de ResQ-Online portal (app.resqonline.be).
Daar kan u de genieters van de ResQ-bonus aanmaken.
De persoonsinformatie die u ingeeft, zal bepalend zijn voor de rapportering van het aantal gepresteerde uren aan de hand van de ResQ-bonus.

Als u wil starten met ResQ voor één of meerdere van uw medewerkers dient u zich te registreren als werkgever bij ResQ.
De registratie is gratis en gebeurt aan de hand van de werkgeversovereenkomst die u hier kan downloaden.
U vervolledigt de overeenkomst en stuurt deze terug naar contact@resqonline.com.
Uw aanvraag wordt administratief verwerkt, waarna u een login als werkgever ontvangt op de ResQ-Online portal.

Afhankelijk van de uitvoerder die u kiest kan de prijs variëren. Bij een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt u in overleg met de uitvoerder de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.
Op het ogenblik dat u met de uitvoerder het aantal uren en de prijs per uur overeenkomt, kan u een opdracht aanmaken in ResQ-Online.
Als u kiest voor een ‘ResQ-uitvoerder’, dan werkt die aan de prijzen die door ResQ bepaald worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

*  de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Let wel , dit zijn uurtarieven zoals door de uitvoerder gefactureerd aan ResQ, maar dit is niet de omgerekende werkelijke kost die u als genieter van de ResQ-bonus betaalt.
Om de werkelijke kost juist in te schatten, verwijzen we graag naar de info bij de praktijkvoorbeelden.

De ResQ bonus kan door de genieter gebruikt worden door prestaties toe te wijzen aan uitvoerders op de resqonline.com portal.
Men heeft daarbij de keuze uit een eigen uitvoerder of een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.

De genieter heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze laatste de prestatie via ResQonline.com bevestigen. Indien de begunstigde zijn eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder. ResQ heeft het recht een uitvoerder te weigeren indien het tarief hoger ligt dan de door ResQ gehanteerde tarieven.

De genieter kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De genieter geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

279% minder kosten via ResQ voor de werkgever ten opzichte van uitbetaling via loon.  Met andere woorden een lagere kost voor de werkgever omdat socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

voordeel_werkgever

Hieronder een korte simulatie van het voordeel voor de werkgever van loon versus ResQ bonus bij gelijke verdienste voor werknemer*
RESQ Simulatie voordeel WG

Voor de werknemer:
ResQ biedt de begunstigde een grotere koopkracht, omdat de socialezekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € totale brutokost van de werkgever is de koopkracht van de werknemer 279 % groter via de ResQ bonus dan via het normale loon. Afhankelijk van de prijs van de geleverde prestatie kan dit nog stijgen tot 305 %.

voordelen resq bonussysteem werknemer

> Meer info in de FAQ voor de werknemer

Ook voor de werkgever:
ResQ is ook bijzonder voordelig voor de werkgever, omdat er geen werkgeversbijdrage te betalen valt op de uitgekeerde bonus maar slechts op het toegekende voordeel van alle aard.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € koopkracht voor de werknemer kost ResQ 279 % minder voor de werkgever.

> Meer info in de FAQ voor de werkgever.

U kan ResQ inzetten wanneer u het wil en ResQ kan aangevraagd worden voor een of meerdere medewerkers zonder beperkingen of verplichtingen. De enige twee voorwaarden zijn dat ResQ niet als vervanging mag dienen van het bestaand loon en niet meer dan 25% van het totale loonpakket mag bedragen.

De ResQ bonus kan aangevraagd worden voor iedereen binnen uw organisatie. Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel kan toegekend worden. Enige beperking is dat de ResQ bonus niet ter vervanging van vaste loon-elementen mag ingezet worden en maximaal 20% van het jaarlijks bruto inkomen van de genieter mag zijn.

De werknemer kan beroep doen op poets- en schoonmaakhulp, dienstboden en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, tuinmannen of hoveniers en “kleine herstellings- of onderhoudsdiensten” (loodgieterij, elektriciteit, onderhoudswerken, …).

sectoren uitvoerders - bonussysteem diensten aan huis

Wanneer een onderneming/vennootschap een bonus wil toekennen aan zijn medewerkers of aan zijn zaakvoerder of bezoldigd bestuurder, kan dit onder de vorm van een bonus voor diensten aan huis. Per genieter bepaalt de werkgever individueel het te besteden budget (zowel in omvang als in frequentie van de toewijzing van de bonus).

De genieter van de bonus kan dan inloggen op resqonline.com waar hij aangeeft welke opdracht hij wenst te laten uitvoeren en kan dan kiezen voor een uitvoerder naar eigen keuze of kan hij een uitvoerder selecteren uit de ResQ uitvoerderslijst. De gekozen uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keurt de werknemer via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de werkgever door ResQ gefactureerd wordt en de uitvoerder door ResQ betaald wordt.

ResQ neemt de opvolging van de tegoeden van de medewerkers, de facturatie van prestaties, de betaling van de uitvoerders enz. voor zijn rekening. De werkgever krijgt één factuur per maand voor alle voor zijn medewerkers uitgevoerde prestaties. Een aanzienlijke daling van de administratieve rompslomp.

 1. Vervolledig de werkgeversovereenkomst en stuur deze door een gevolmachtigd persoon ondertekend terug naar contac@resqonline.com
 2. Binnen de 48u krijgt u toegang tot de ResQ-online portal. Vervolgens kan u uw werknemers of uzelf als zaakvoerder of bezoldigd bestuurder aanmaken en uw ResQ-bonus definiëren per genieter van dit unieke voordeel.
 3. De genieters die u budget heeft toegewezen ontvangen hun toegangsgegevens (login en paswoord) tot ResQonline automatisch. Aan de hand daarvan  kan elke genieter zijn opdrachten voor uitvoerders online aanmaken.
 4. Elke genieter kan dan opdrachten aanmaken en uitvoerders selecteren binnen zijn budget en via zijn profielpagina.

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, logt u in op ResQ-Online en rapporteer u hoeveel uur u aan de opdracht heeft gewerkt.
Eenmaal dat gerapporteerd, krijgt de opdrachtgever een melding dat u de opdracht als opgeleverd beschouwt en hoeveel uur u eraan heeft gewerkt.

De opdrachtgever gaat dan de afgewerkte opdracht aanvaarden als volbracht of afkeuren.
Als de opdracht als ‘aanvaard’ beschouwd wordt, zal het budget van de opdrachtgever op ResQ-Online verminderen met de kost van de aanvaardde opdracht (inclusief coördinatietijd).

Als de opdracht niet wordt aanvaard door de opdrachtgever, zal u hiervan als uitvoerder een melding krijgen en wordt u verzocht contact op te nemen met de opdrachtgever om de mogelijke bemerkingen te bespreken en tot een akkoord te komen. Als u als opdrachtgever en uitvoerder tot een akkoord komen, moet die via ResQ-Online gevalideerd worden.

Als u niet tot een overeenkomst kan komen zal de afhandeling van de opdracht en de betaling van de geleverde dienst buiten de ResQ-oplossing gebeuren en zal u als uitvoerder rechtstreeks met de opdrachtgever het dispuut moeten afhandelen, zoals het zou gebeurd zijn moest het niet via ResQ zijn opgestart.

In een dergelijk geval zal ResQ steeds het recht hebben dit dispuut al dan niet in rekening te brengen voor het kwaliteitslabel van de uitvoerder.

Om voor ResQ als uitvoerder te mogen werken met u BTW-plichtig en in orde zijn met uw wettelijke verplichtingen inzake RSZ, BTW en bedrijfsvoorheffing. Verder kan ResQ steeds uw lopende verzekeringen opvragen en de bevestiging van betaling van de respectievelijke premies nakijken.
Hiermee probeert ResQ alle betrokken partijen in de ResQ-oplossing te beschermen voor wanpraktijken.

Bij uw registratie als ‘eigen uitvoerder’ kan u aangeven dat u geïnteresseerd bent om ResQ-uitvoerder te worden. Nadat u een eerste opdracht heeft afgewerkt en u een positieve beoordeling krijgt van uw opdrachtgever, komt u in aanmerking om ResQ-uitvoerder te worden. Als u door ResQ omgezet wordt van eigen uitvoerder naar ResQ-uitvoerder wordt u uitgenodigd de gewenste regio voor opdrachten aan te geven.

Voor meer info zie de rubriek ‘ResQ-uitvoerders’.

Om uitvoerder te kunnen worden van ResQ dient de uitvoerder zijn organisatie te registeren via het online registratieformulier.
Hierbij zal de uitvoerder zijn facturatiegegevens moeten vervolledigen en moeten definieren welke diensten hij kan leveren en aan welk uurtarief hij wil werken.
Eenmaal dit gebeurd zal ResQ de aanvraag valideren en de uitvoerder mee vermelden als mogelijke ResQ uitvoerder op de resqonline-portal.

Een genieter van ResQ-budget wil u graag een opdracht toewijzen, maar ResQ kent u nog niet als uitvoerder. De betreffende persoon heeft via ResQ-Online uw coördinaten als uitvoerder ingegeven (bij een dergelijke aanvraag dient de opdrachtgever uw e-mailadres en BTW-nummer op te geven). Op dat ogenblik krijgt u van ResQ-Online een uitnodiging om uw bedrijfsgegevens te vervolledigen. Door dit te doen kan u de opdracht definitief toegewezen krijgen.

De registratie als uitvoerder is voornamelijk een administratieve formaliteit. U wordt als uitvoerder uitgenodigd om volgende gegevens te vervolledigen:

 • Bedrijfsgegevens
 • Facturatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Welke diensten u voor ResQ-gebruikers kan uitvoeren
 • Uw uurtarief te bepalen

Als u als ResQ-uitvoerder geregistreerd wil worden, dient u nog extra aan te geven in welke regio u geïnteresseerd bent om opdrachten aangeboden te krijgen.

Een persoon die ResQ-bonus heeft, wil graag beroep doen op uw diensten en heeft uw coördinaten ingegeven zodat u vanuit ResQ-Online een uitnodiging ontvangt om u te registreren. Normaalgezien wordt verwacht dat de betreffende persoon eerst contact met u als uitvoerder heeft opgenomen om de opdracht te bespreken, zodat deze uitnodiging enkel de formele bevestiging is dat de opdracht via ResQ zal vergoed worden.

Wat dient u te doen?
U dient zich als uitvoerder enkel te registrerenaan de hand van dit formulier ‘Hoe registeren als uitvoerder’.

Om ResQ-uitvoerder te worden, dient u zich als uitvoerder te registreren en aan te geven welke diensten u kan uitvoeren en in welke regio u wil werken. ResQ zal uw aanvraag administratief verwerken zoals besproken in de rubriek ‘Hoe registeren als uitvoerder?’.

Als uw registratie aanvaard is, bent u geregistreerd als ResQ-uitvoerder en zal u uitgenodigd worden voor opdrachtsaanvragen voor de diensten die u hebt aangegeven in uw regio.

Wanneer een opdracht door een gebruiker van ResQ wordt aangemaakt met als uitvoerder ‘ResQ-uitvoerder’ gaat ResQ zelf de opdracht toewijzen aan een uitvoerder. Deze toewijzing gebeurt op basis van de geselecteerde dienst en locatie van de opdracht. Indien er meerdere ResQ-uitvoerders in die regio bekend zijn, zal ResQ de opdrachtsaanvraag aan de 3 uitvoerders met de hoogste kwaliteitslabel aanbieden.
De eerste uitvoerder die de opdracht aanvaardt, krijgt de opdracht toegewezen door ResQ-Online.
Op dat ogenblik wordt de opdracht als toegewezen gemarkeerd voor andere uitvoerders.

Als er bij de eerste aanbieding van de opdracht geen van de uitvoerders heeft gereageerd gaat ResQ stelselmatig de uitvoerders met een lagere kwaliteitslabel uitnodigen voor de opdracht. De opdracht wordt op die manier enkel aan uitvoerders met status A of B aangeboden. Als er geen uitvoerder gevonden is binnen de 24 uur zal ResQ de gegevens van maximaal 5 C uitvoerders aan de opdrachtgever bezorgen, opdat deze eventueel zelf met deze uitvoerders kan afstemmen. Indien er na 48 uur geen toewijzing is van de opdracht aan één van de ResQ-uitvoerders krijgt de opdrachtgever een melding dat ResQ voor hem verder zoekt naar een gepaste uitvoerder, maar dat hij of zij als opdrachtgever zelf steeds een eigen uitvoerder kan aanreiken.

 

Een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt na overleg met de opdrachtgever de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.

Op het ogenblik dat de opdrachtgever u als uitvoerder heeft uitgenodigd, kan u uw uurtarief voor de te leveren prestatie ingeven in ResQ-Online. Dit wordt bevestigd aan de opdrachtgever ter finale validatie van de opdrachttoewijzing.

Een ‘ResQ-uitvoerder’ werkt aan de prijzen die door ResQ gehanteerd worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

* de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Nadat u de dienst geleverd hebt, bevestigt u het aantal uur dat u gewerkt heeft.
De opdrachtgever krijgt dan de melding dat u de prestatie heeft afgewerkt en hoeveel uur u heeft gewerkt. Als de opdrachtgever de oplevering goedkeurt, zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de betreffende opdracht.

De inkoopfactuur die ResQ opmaakt op uw naam als uitvoerder zal 10% lager zijn dan de prijs die u als uitvoerder heeft opgegeven. Deze 10% is de commissie die ResQ inhoudt als vergoeding voor de bemiddeling tussen de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdracht enerzijds en de werkgever die de ResQ bonus aan zijn werknemer heeft toegekend.

 

 

Aangezien u als uitvoerder als zelfstandige contractant werkt, ter plaatse instructies krijgt en zelf overeenkomsten met de opdrachtgever kan sluiten voor prestaties en materialen welke buiten de kaderovereenkomst liggen, komen partijen overeen dat de u alleen aansprakelijk zal zijn voor eventuele fouten, schades, diefstallen welke hij berokkend of gepleegd zou hebben in het kader van zijn uitvoeringsopdracht. U bent gehouden ResQ te vrijwaren tegen elke aanspraak van wie ook welke zijn oorsprong vindt in de hem toevertrouwde opdracht.

De overeenkomsten van ResQ dwingen de opdrachtgever bij schadegevallen om u rechtstreeks aan te spreken voor mogelijke betwistingen.  U kan zich niet beroepen op de immuniteit van de uitvoeringsagent en bent derhalve verplicht de schadevordering die tegen u rechtstreeks door de opdrachtgever werd ingesteld rechtstreeks af te handelen met de opdrachtgever alsof jullie rechtstreeks een overeenkomst zouden hebben gesloten en zonder dat u zich kan beroepen op het feit dat u een uitvoeringsagent bent van ResQ.

Dergelijke betwistingen beïnvloeden rechtstreeks de kwaliteitslabels die ResQ toekent aan zijn uitvoerders.

Deze facturen worden door ResQ worden betaald op 30 dagen einde maand.
Bij betaling binnen de 14 dagen na facturatie mag ResQ een korting voor contante betaling toepassen van 2%.
Rechtstreekse facturen van de uitvoerder aan ResQ worden van rechtswege als geprotesteerd beschouwd.

Als u vanuit ResQ-Online een opdrachtaanvraag ontvangt, dient u op de link in de uitnodiging te klikken.
U wordt dan verwezen naar uw ResQ-Online gedeelte waar u de betreffende opdrachtaanvraag kan bekijken. U hebt dan de keuze om de opdracht te aanvaarden of te weigeren.

 • Als u de opdracht aanvaardt, geeft u het uurtarief aan dat u wenst voor de betreffende opdracht en valideert u de opdrachtaanvraag. Op dat ogenblik krijgt de opdrachtgever uw bevestiging inclusief de ingegeven uurtarieven.
 • Als u de opdracht weigert, zal de opdrachtgever ingelicht worden en kan deze verder zoeken naar een andere uitvoerder (via ResQ-uitvoerders of een eigen uitvoerder).

 

U hebt als uitvoerder geen enkele verplichting om een opdrachtaanvraag te aanvaarden.

De enige verplichting die u heeft is dat, als u de opdracht aanvaardt, u deze dan ook naar verwachting en belofte uitvoert. ResQ engageert zich naar zijn gebruikers om zo veel mogelijk met betrouwbare uitvoerders te werken die beloftes nakomen.

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, moet u het aantal gepresteerde uren rapporteren via ResQ-Online en keurt de opdrachtgever de uren goed.
Op dat moment wordt de prestatie als ‘factureerbaar’ beschouwd voor ResQ.
U zal echter geen factuur opmaken naar ResQ, maar zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de opdracht. Deze inkoopfactuur van ResQ aan u kan uw boekhoudkundig verwerken als omzet aan ResQ, die door ResQ aan u betaald wordt.
.

De opdrachtgever heeft het recht een bestelling te annuleren uiterlijk 48 uur (weekends en feestdagen niet meegeteld) voor het afgesproken dagdeel. ResQ zal zich inspannen deze annulatie zo snel mogelijk ter kennis te brengen van de uitvoerder. Ingeval de opdrachtgever een bestelling annuleerde binnen de 48 uur voor het afgesproken dagdeel heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van één werkuur.

In geval de opdrachtgever niet annuleerde, de uitvoerder ter plaatse ging en de werken door omstandigheden eigen aan de opdrachtgever niet konden uitgevoerd worden, heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van twee werkuren. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd in de mate dat ResQ deze vergoedingen kan recupereren via het budget van de begunstigde. De uitvoerder kan geen aanspraak maken op andere vergoedingen bij annulatie dan hier limitatief omschreven.

De eigen uitvoerder heeft geen recht op een annulatievergoeding.

Si vous voulez commencer à utiliser les avantages de ResQ pour un ou plusieurs de vos salariés, ou pour vous-même comme gérant rémunéré vous devez vous enregistrer comme employeur chez ResQ.
La registration est gratuite et se fait à l’aide du contrat cadre d’employeur que vous pouvez télécharger ici.
Vous complétez le contrat et le renvoyez signé à l’attention de contact@resqonline.com
Votre demande sera traiter administrativement et vous recevrez par la suite vos accès comme employeur à la plateforme de ResQonline.
Par après vous pouvez créer vos employées bénéficiaires du bonus ResQ et leur attribuer un budget.

Lorsque votre enregistrement en tant qu’employeur est finalisé, vous aurez accès au portail de ResQ-Online (app.ResQOnline.be).
Vous pouvez maintenant créer les bénéficiaires du bonus ResQ.
Les informations personnelles que vous y saisissez seront déterminantes lors du rapport du nombre d’heures prestées à l’aide du bonus ResQ.

Dès que vous avez défini les bénéficiaires du bonus ResQ, vous pouvez déterminer le budget auquel ces bénéficiaires ont droit.
Le bonus peut être alloué une seule fois ou être récurrent et il peut aussi être déterminé individuellement.
Le montant que vous indiquez comme bonus ResQ est le montant total que ResQ peut vous facturer en tant qu’employeur par bénéficiaire du bonus ResQ. Chaque prestation et honoraire de coordination, qui vous seront facturés lors de chaque définition d’ordre de mission, seront déduits du budget du bénéficiaire.
Attention : le seul « surcoût » que vous avez en tant qu’employeur en plus du budget ResQ est la cotisation patronale. Celle-ci est calculée sur la base du nombre d’heures prestées x 8,54 € (valorisation forfaitaire de l’ONSS d’une heure prestée via ResQ) x 35 %. L’employeur paie donc 2,99 € pour 1 heure de travail. En moyenne, la cotisation patronale sur le budget ResQ se situe entre 4 et 9 %, selon le nombre d’heures prestées.

Lorsqu’un budget est octroyé, le bénéficiaire du bonus ResQ reçoit un e-mail de notification l’en informant.
Dès cet instant, il peut se connecter et créer des ordres de mission pour différentes tâches qu’il veut faire exécuter.

Après avoir obtenu un accès au portail de ResQ-Online, le bénéficiaire du bonus ResQ peut introduire des ordres de mission pour des services qu’il voudrait faire exécuter.
Lors de l’introduction de l’ordre de mission, il doit faire un choix parmi les services proposés par ResQ et spécifier le plus complètement possible l’ordre de mission afin que l’exécutant puisse évaluer le contenu des travaux en fonction de cet ordre de mission.
Si l’ordre de mission demande une visite préalable afin de conclure des accords clairs, celle-ci doit être prévue dans la description de l’ordre de mission.
ResQ conseille toutefois de rédiger la description de l’ordre de mission le plus complètement possible afin que l’exécutant ResQ qui reçoit l’invitation d’ordre de mission ait une idée claire de la mission et puisse l’accepter sur cette base.

Une fois que le donneur d’ordre a introduit l’ordre de mission, ResQ le traite et l’envoie aux exécutants sélectionnés.
Si le donneur d’ordre a opté pour un exécutant propre, inconnu de ResQ, celui-ci reçoit une invitation à s’inscrire en tant qu’exécutant sur ResQ. Dans cette invitation, ResQ mentionne le donneur d’ordre qui l’a nommé pour exécuter l’ordre de mission. Dès qu’il est inscrit, il reçoit la confirmation de l’ordre de mission concerné.

Si le donneur d’ordre a opté pour un exécutant ResQ, ResQ notifie les exécutants avec lesquels des accords sont conclus pour ce type d’ordre de mission dans cette région. ResQ propose l’ordre de mission en fonction de l’index de qualité des exécutants, en commençant par les exécutants ayant un label A.

Si aucun exécutant de label A n’accepte l’ordre de mission dans les 12 heures, ResQ convoque les exécutants ayant un label B.
Si là encore aucun exécutant n’accepte l’ordre de mission, ResQ recherche une alternative et en informe le donneur d’ordre afin que celui-ci puisse aider à chercher un exécutant adéquat.

Le prix peut varier en fonction de l’exécutant que vous choisissez. Dans le cas d’un « Exécutant propre », vous déterminez, en concertation avec l’exécutant, le prix de la prestation, telle qu’elle aurait lieu traditionnellement si elle ne se déroulait via ResQ.
Dès que vous avez un accord avec l’exécutant sur le nombre d’heures et le prix par heure, vous pouvez créer l’ordre de mission dans ResQ-Online.
Si vous optez pour un « Exécutant ResQ », celui-ci travaille selon les prix définis par ResQ.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Nettoyage et entretien * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Personnel de maison € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Laveur de carreaux € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Petites réparations en tout genre € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Entretien du jardin * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Travaux d’électricité € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Plomberie € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Services de chauffeur € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Vitrier € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Serrurier € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

 

* Pour les tâches récurrentes, le temps de déplacement peut être revu par les exécutants.

Attention : il s’agit ici de tarifs horaires tels que facturés par l’exécutant à ResQ. Il ne s’agit nullement du coût réel calculé que vous payez en tant que bénéficiaire d’un bonus ResQ.
Pour évaluer correctement le coût réel, nous vous référons aux exemples pratiques qui donnent des informations détaillées.

Dès qu’un exécutant a accepté un ordre de mission, ResQ informe le donneur d’ordre de l’identité de cet exécutant. La confirmation de l’ordre de mission contient un certain nombre de données qui doivent permettre le traitement de celui-ci :

 • les coordonnées de l’exécutant, afin qu’il soit possible de prendre contact pour une harmonisation précise ;
 • la description de l’ordre de mission, afin d’éviter tout malentendu ;
 • si possible, la date d’exécution de l’ordre de mission, selon le type de mission et la prise de rendez-vous obligatoire.

Après avoir complété la prestation, l’exécutant se connecte à ResQ-Online et indique si la mission a été menée à bien ainsi que le nombre d’heures prestées. Il peut éventuellement ajouter un commentaire ou une remarque. À cet instant la prestation est clôturée en ce qui le concerne.

Dès que l’exécutant a indiqué la prestation comme étant « clôturée », ResQ-Online en informe le donneur d’ordre.
Celui-ci est ensuite invité à confirmer dans les 48 heures la prestation et le nombre d’heures prestées.

Une fois que l’exécutant a validé le nombre d’heures prestées, le donneur d’ordre, dans ce cas-ci le bénéficiaire du bonus, reçoit un e-mail l’invitant à vérifier le nombre d’heures indiqué par l’exécutant.
Si le bénéficiaire confirme la prestation, celle-ci est approuvée par le donneur d’ordre et le budget utilisé est déduit du budget du bénéficiaire.
En approuvant la prestation, le bénéficiaire confirme indirectement que l’exécutant peut facturer sa prestation à ResQ. ResQ facture cette prestation à la fin du mois à l’employeur qui a octroyé le budget ResQ. Conformément aux accords conclus avec l’exécutant, ResQ paie également celui-ci pour ses prestations.

ResQ facture chaque mois l’employeur pour toutes les prestations livrées aux bénéficiaires du bonus ResQ.
La facture contient un aperçu du montant consommé par collaborateur ainsi que le nombre d’heures prestées. La facture envoyée à l’employeur ne contient toutefois pas les détails des ordres de mission qu’un employé/bénéficiaire a fait effectuer.

Au moment de l’émission de la facture de ResQ à l’employeur, ResQ propose un ordre de domiciliation à la banque de l’employeur.

En même temps que la facture, ResQ met à disposition de l’employeur un fichier csv contenant une ligne par bénéficiaire ayant un bonus ResQ avec le budget utilisé et le nombre d’heures de prestation déduit, afin que ceci puisse être traité dans la fiche de salaire.

En tant qu’employé, ResQ ne vous coûte rien. Votre employeur met un budget à votre disposition et vous pouvez l’utiliser à 100 % pour demander des prestations. La seule chose dont vous devez tenir compte, c’est que ResQ impute des frais de coordination à chaque ordre de mission que vous créez pour son rôle de coordinateur entre le donneur d’ordre (vous) et l’exécutant de la prestation.

Le coût de ce service est imputé à chaque demande de service comme temps de coordination sur votre budget en tant que bénéficiaire. Un temps de coordination d’une demi-heure est imputé au tarif standard de ResQ pour un ordre de mission standard (exécutable au plus tôt cinq jours ouvrables après la demande via la plate-forme).

Exemple :

 • Un ordre de mission de cinq heures coûte 1/2 heure + les heures de travail de l’exécutant.
 • Un ordre de mission récurrent de dix prestations coûte 1 x 1/2 heure + 10 x les heures de travail de l’exécutant.

Il est donc conseillé de définir le plus possible les ordres de mission à caractère récurrent (par ex. l’entretien du jardin x nombre de fois par mois ou le nettoyage des fenêtres ou la récupération des enfants à l’école, etc.) pour répartir le coût de coordination au maximum sur plusieurs jours d’exécution.

Le prix peut varier en fonction de l’exécutant que vous choisissez. Dans le cas d’un « Exécutant propre », vous déterminez, en concertation avec l’exécutant, le prix de la prestation, telle qu’elle aurait lieu traditionnellement si elle ne se déroulait via ResQ.
Dès que vous avez un accord avec l’exécutant sur le nombre d’heures et le prix par heure, vous pouvez créer l’ordre de mission dans ResQ-Online.
Si vous optez pour un « Exécutant ResQ », celui-ci travaille selon les prix définis par ResQ.

Entretien de maison *€ 30,78€ 37,24€ 46,90€ 56,75

Prix/heure Temps de déplacement
Hors TVA TVA comprise Hors TVA TVA comprise
Personnel de maison / travailleur domestiques € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Laveur de vitres € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Travaux de réparation / différents travaux de bricolage € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Entretien du jardin * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Travaux d’électricité € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Plomberie € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Service de chauffeur € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Réparation de vitres € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Serrurerie € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

* Pour les tâches récurrentes, le temps de déplacement peut être revu par les exécutants.

Attention : il s’agit ici de tarifs horaires tels que facturés par l’exécutant à ResQ. Il ne s’agit nullement du coût réel calculé que vous payez en tant que bénéficiaire d’un bonus ResQ.
Pour évaluer correctement le coût réel, nous vous référons aux exemples pratiques qui donnent des informations détaillées.

ResQ offre une large gamme d’applications et un accès à un réseau d’exécutants qualifiés. Si vous souhaitez faire appel à votre propre exécutant, vous pouvez le créer via ResQ-Online. Dès que celui-ci s’enregistre sur ResQ-Online, il peut effectuer vos missions via ResQ.

 

executants-propres_full_s

 

Les exécutants propres, sont des exécutants que les bénéficiaires du bonus ResQ fournissent eux-mêmes parce qu’ils les connaissent ou parce qu’ils les ont sélectionnés eux-mêmes. Afin de pouvoir travailler avec un exécutant propre, vous devez conclure vous-même préalablement les tarifs avec lui et créer un ordre de mission via ResQ-Online le désignant. Pour ce faire, vous devez disposer de l’adresse e-mail et du numéro de TVA de l’exécutant afin que ResQ puisse l’inviter à effectuer cette mission pour vous. Si l’exécutant accepte l’ordre de mission, vous recevrez une confirmation via la plate-forme ResQ. Lorsque la prestation est confirmée comme étant « Bien réceptionnée », ResQ réduit votre budget et l’exécutant est payé pour ses services.

 

executants-resq_full_s

 

Si vous optez pour un exécutant ResQ, ResQ indique lui-même l’exécutant sélectionné pour votre demande d’ordre de mission. Les exécutants ResQ sont répartis selon un label de qualité basé sur l’évaluation des prestations réalisées. ResQ convoque toujours en premier les exécutants les mieux cotés pour votre ordre de mission. Dès qu’un exécutant accepte l’ordre de mission, vous êtes mis en contact avec lui afin de discuter directement du contenu exact de la mission. Dans ce cas, vous payez le tarif standard par service tel que défini par ResQ.

Wanneer een medewerker uit dienst gaat en nog een saldo heeft bij ResQonline dient dit budget verwerkt te worden alvorens de uit dienst te kunnen finaliseren.

Ofwel zorgt de genieter van de bonus ervoor dat hij opdrachten aanmaakt die door de uitvoerders aanvaard worden en die hij als opdrachtgever kan goedkeuren opdat de factuur van de uitvoerder aan ResQ kan opgemaakt worden en zo het budget op nul komt te staan.
Op die manier kan het budget opgebruikt worden of kan de genieter van de bonus eventueel een tegoed creëren bij de geselecteerde uitvoerder voor nog uit te voeren werken.

Ofwel moet het tegoed van ResQonline afgeboekt worden en volgens de normale verloningsbelastingen verwerkt worden en uitbetaald worden als netto loon.
In dit laatste geval zal zowel de werkgever als de werknemer meer belastingen betalen op het toegestane / verkregen budget en dus meer kosten als werkgever hebben en minder koopkracht als werknemer.

Voor ResQ staat er geen einddatum of vervaldatum op het toegewezen budget. Hiermee willen we concreet aangeven dat een werknemer die ResQ budget van zijn werkgever krijgt deze voor ResQ voor onbepaalde duur kan aanwenden.
Hierbij dient wel gesteld te worden dat de werkgever uiteraard blijft bestaan en dat de overeenkomst met ResQ van kracht dient te blijven, waardoor de prestaties ten allen tijden verwerkt kunnen worden en gefactureerd worden aan de betreffende werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat de meeste werkgevers aansturen op het maximaal overdragen van 20% van het budget van jaar 1 naar jaar 2, vooral voor boekhoudkundig een fiscale reden.
Dit is in overleg tussen de werkgever en de werknemer te bepalen.

Voor de werkgevers raadt ResQ aan om bij afsluiting van een boekhoudkundige periode een provisie te nemen ’te ontvangen facturen’ voor de toegekende bonus die nog niet gefactureerd is door ResQ aan de werkgever in de betreffende periode.
Op die manier blijft de boekhouding een correcte weerspiegeling geven van de kosten en opbrengsten van uw organisatie voor een afgesloten perioden.

Bij het aanmaken van een opdracht in ResQonline kan een genieter van de ResQ bonus, bewust of onbewust, een opdracht maken die meer zal kosten dan dat hij via ResQ kan betalen.
In die gevallen zal het gedeelte dat met zijn bonus betaald kan worden ook van zijn budget afgetrokken worden, maar zal het restsaldo van de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitvoerder rechtstreeks afgerekend en betaald dienen te worden.
Dit gedeelte zal dus niet onder de fiscale ruling van ResQ vallen en ten laste van de werknemer zijn die ze uiteindelijk betaald zoals hij vroeger een uitvoerder zou betaald hebben.

Wanneer een geleverde opdracht door een werknemer wordt goedgekeurd wordt hij voor ResQ factureerbaar aan de werkgever.
1x per maand of om de 2 weken afhankelijk van de volumes aan geleverde diensten zal ResQ de werkgever factureren voor de prestaties die zijn goedgekeurd door zijn medewerkers die de opdrachten hebben aangevraagd.
Op die factuur zal 1 lijn per medewerker staan met het totaal van de gepresteerde uren voor die periode en het hierbij verbruikte ResQ budget.
De werkgever krijgt op zijn factuur geen details van de geleverde diensten aan zijn medewerkers, enkel het totaal voor de periode.

De factuur aan ResQ is betaalbaar conform de betalingstermijn vermeld in de werkgeversovereenkomst en zal door ResQ ter betaling aangeboden worden aan de bank van de werkgever om per domiciliering voldaan te worden.

De kaderovereenkomst voor werkgevers legt het contractueel kader vast tussen de werkgever en ResQ voor het toekennen van diensten aan de medewerkers van de werkgever.

Dit zijn de belangrijkste elementen die op die manier contractueel vastgelegd worden :

 • Welke diensten een genieter van de ResQ bonus kan aanvragen
 • Dat ResQ bonus alleen gebruikt kan worden voor het betalen van werkuren en niet van verbruiksmaterialen
 • Het onderscheid tussen eigen uitvoerders en ResQ uitvoerders wordt toegelicht
 • De prijzen van de ResQ uitvoerders voor het lopende jaar ( prijzen worden jaarlijks geïndexeerd) , inclusief afspraken betreffende voorrijtijden en mogelijke supplementen
 • De verwerking van de coördinatietijd en bijhorende kosten
 • De procedure voor de goedkeuring van een opdracht door de genieter van de bonus
 • Geeft de werkgever aan ResQ de toelating om voor het ingestelde budget per medewerker aan goedgekeurde prestaties te factureren
 • Geeft de werkgever de toelating aan ResQ om voor de betreffende facturen een domicilieringsopdracht aan te bieden aan de bank van de werkgever
 • De procedure voor afhandeling van een geleverde prestatie indien de werknemer zijn ResQ budget overschrijdt
 • Het feit dat ResQ eigenlijk moet aanzien worden als een betalingsmiddel voor prestaties aangeboden door de werkgever, maar waarbij noch de werkgever, noch ResQ aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoerder. De genieter van de ResQ bonus kan de uitvoerder volledig zelf bepalen en evalueren. ResQ voorziet in een kwaliteitslabel van zijn uitvoerders om zo veel mogelijk kwalitatieve uitvoerders te garanderen.
 • Dat de overeenkomst geldt voor 2 jaar en voor een minimum omzet via ResQ van 2.000€ per jaar per aangesloten werkgever met minder dan 5 werknemers en 3.000€ per jaar met meer dan 5 werknemers.

Bij de kaderovereenkomst voor de werkgever voorziet ResQ een bijlage 1 waarvan ResQ de werkgever ten stelligste aanraadt deze te personaliseren naar de gebruiken binnen de organisatie en deze te laten ondertekenen door de werknemer die ResQ bonus ontvangt.
Hiermee worden de afspraken die ook door de genieter van de ResQ bonus gekend moeten zijn afgedekt.

ResQ propose de nombreux avantages pour tout le monde. Que ce soit les employés, les employeurs ou les exécutants, chacun y trouve son compte.
En tant qu’employé, vous avez un pouvoir d’achat plus élevé pour une même charge patronale. Grâce à ce bonus avantageux pour des services à domicile, vous optimisez au maximum votre package salarial, sans quoi vous devriez payer ces services de votre salaire net.
Lorsque vous faites exécuter l’un des services autorisés par ResQ, votre employeur paie la facture de l’exécutant avec votre budget bonus et vous payez, en tant que bénéficiaire de l’avantage ResQ, seulement 2,39 €/heure prestée en avantage toute nature*.

Salaire brut total utilisé + charge patronale pour 1 heure de travail à 30 €/h à payer via la rémunération normale et via ResQ

simulation-30

*ResQ a conclu un accord unique avec le fisc où chaque heure prestée, indépendamment du tarif horaire, est valorisée à 8,54 € pour l’ONSS et 3,50 € fiscalement. Sur la base de cette valorisation, votre avantage toute nature en tant qu’employé est de seulement 2,39 €/heure prestée, et vous pouvez avoir jusqu’à 300 % de pouvoir d’achat en plus en payant les services via ResQ plutôt que par votre salaire net.

Le bonus pour les services à domicile de ResQ peut être demandé par toute personne qui reçoit un salaire. Donc également par le gérant rémunéré ou l’administrateur.
Il n’y a pas de limitation concernant l’assignation du bonus à certains collaborateurs ou groupes. Ceci signifie également que le bonus peut être attribué individuellement. La seule limitation étant que le bonus de ResQ ne peut pas remplacer un salaire fixe existant. Il s’agit d’un supplément de salaire ou d’un élément faisant partie du package salarial des nouveaux collaborateurs dès leur premier jour. La dernière limitation discutée avec le législateur étant que la partie payée via ResQ peut s’élever à maximum 20 % du package salarial total.

En tant qu’employé, aussi appelé bénéficiaire du bonus ResQ, vous pouvez faire appel à des services destinés à améliorer votre qualité de vie dans le cadre de l’entretien de vos biens. Pour ce faire, ResQ a pu conclure des accords avec le fisc et l’ONSS en ce qui concerne les offres de services suivantes :

services

Si vous voulez utiliser ResQ pour un ou plusieurs employés, vous devez vous enregistrer en tant qu’employeur auprès de ResQ.
L’enregistrement est gratuit et se fait à l’aide du contrat cadre d’employeur que vous pouvez télécharger ici.

L’enregistrement en tant qu’exécutant est principalement une formalité administrative.
En tant qu’exécutant, vous êtes invité à compléter les données suivantes :

 • Données de l’entreprise
 • Données de facturation
 • Coordonnées
 • Les services que vous pouvez effectuer pour les utilisateurs de ResQ
 • Déterminer votre tarif horaire

Si vous voulez être enregistré en tant qu’exécutant ResQ, vous devez indiquer également la région qui vous intéresse pour y effectuer des ordres de mission.

Un bénéficiaire d’un budget ResQ veut vous attribuer un ordre de mission, mais ResQ ne vous connait pas encore en tant qu’exécutant.
La personne en question a introduit vos coordonnées en tant qu’exécutant via ResQ-Online (lors d’une telle demande, le donneur d’ordre doit introduire votre adresse e-mail et votre numéro de TVA).
À cet instant ResQ-Online vous envoie une invitation à compléter vos données d’entreprise.
En y répondant, vous recevez définitivement l’ordre de mission pour lequel vous avez été invité.

Pour pouvoir travailler pour ResQ, vous devez être assujetti à la TVA et être en ordre avec vos obligations légales envers l’ONSS, la TVA et le précompte professionnel. De plus, ResQ peut à tout moment exiger vos assurances en cours et vérifier la confirmation de paiement des primes respectives.

ResQ essaie ainsi de protéger les parties impliquées dans la solution ResQ contre toute fraude.

Une personne ayant reçu un bonus ResQ aimerait faire appel à vos services et a introduit vos coordonnées afin que vous receviez une invitation de ResQ-Online pour vous enregistrer. Normalement, nous présumons que la personne concernée vous a contacté au préalable pour discuter de l’ordre de mission et que cette invitation n’est donc qu’une simple formalité de confirmation attestant que l’ordre de mission sera rémunéré via ResQ.

Que devez-vous faire ? 
Vous devez vous enregistrer en tant qu’exécutant, comme expliqué sous la rubrique « Comment s’enregistrer en tant qu’exécutant ».

Lors de l’enregistrement en tant qu’« exécutant propre », vous pouvez indiquer si vous êtes intéressé de devenir un exécutant ResQ. Après avoir terminé votre première prestation et reçu une évaluation positive de votre donneur d’ordre, vous vous qualifiez pour devenir un exécutant ResQ. Si vous passez d’exécutant propre à exécutant ResQ, vous êtes invité à indiquer la région qui vous intéresse pour effectuer des ordres de mission.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Exécutant ResQ ».

Lorsqu’un ordre de mission est créé par un utilisateur ResQ pour un exécutant ResQ, ResQ assigne lui-même l’ordre de mission. Cette assignation se fait sur base du service sélectionné et du lieu de l’ordre de mission. Si plusieurs exécutants ResQ sont connus dans la région, ResQ proposera la demande d’ordre de mission aux trois exécutants ayant le score de qualité le plus élevé.

Le premier à accepter l’ordre de mission se voit assigné celui-ci par ResQ-Online.
Á cet instant, l’ordre de mission est marqué comme étant assigné pour les autres exécutants.

Si lors de la première proposition d’ordre de mission aucun exécutant ne réagit, ResQ invite systématiquement les exécutants ayant un score de qualité inférieur pour l’ordre de mission. L’ordre de mission est ainsi uniquement proposé aux exécutants ayant le statut Or ou Argent. Si aucun exécutant n’est trouvé dans les 24 heures, ResQ propose les données de maximum cinq exécutants Bronze au donneur d’ordre afin qu’il puisse prendre contact lui-même avec ces exécutants.
Si l’ordre de mission n’est pas assigné dans les 48 heures, le donneur d’ordre reçoit une notification lui indiquant que ResQ continue à chercher un exécutant adéquat mais que le donneur d’ordre peut lui-même proposer un exécutant propre.

Pour devenir exécutant ResQ, vous devez vous enregistrer en tant qu’exécutant et indiquer les services que vous pouvez effectuer ainsi que la région dans laquelle vous souhaitez travailler. ResQ traitera votre demande administrativement comme décrit dans la rubrique « Comment s’enregistrer en tant qu’exécutant ? ». Lorsque votre enregistrement est accepté, vous êtes enregistré en tant qu’exécutant ResQ et vous serez invité pour des demandes d’ordre de mission pour les services que vous avez indiqués dans votre région.

ResQ attribue un label de qualité à ses exécutants en fonction du nombre d’évaluations positives que les donneurs d’ordre ont données à un exécutant. Ce label de qualité détermine également le nombre d’ordres de mission qu’un exécutant ResQ peut recevoir ou, dans le pire des cas, ne peut plus recevoir.

Vous trouverez plus d’explications à propos des labels de qualité des exécutants ResQ ci-après :

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ uitvoerder kan krijgen of in het slechtste geval niet meer kan krijgen.

Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ uitvoerders:

 

Label A Un exécutant A est un exécutant ayant reçu plus de cinq évaluations positives pour les prestations fournies et qui effectue de manière régulière des services ResQ (minimum trois prestations par mois).
Label B Un exécutant B a reçu au moins trois évaluations positives pour les prestations fournies.
Label C Un exécutant C est un nouvel exécutant dans le système ResQ et il n’a pas encore reçu trois évaluations positives (mais aucune négative non plus).
Label D Un exécutant D a reçu une ou plusieurs évaluations négatives lors de ses dernières prestations. Il ne recevra plus d’ordres de mission de la part de ResQ, mais il peut encore être sollicité comme exécutant propre par un utilisateur ResQ.*
Label E Un exécutant E a reçu plusieurs évaluations négatives et est refusé de tout ordre de mission futur par ResQ, même s’il est sélectionné par l’utilisateur ResQ en tant qu’exécutant propre.**

 

Si vous voulez obtenir un label supérieur en tant qu’exécutant, c’est possible en réalisant des prestations avec une évaluation positive du donneur d’ordre.

*En tant qu’exécutant ayant un label D, vous pouvez encore redevenir un label C, B ou A en invitant vous-même des donneurs d’ordre potentiels à faire passer leur budget ResQ par vous. Si ceux-ci optent pour vous en tant qu’exécutant et vous donnent une évaluation positive après prestation, vous pouvez remonter de label de qualité.

**Si vous êtes classé comme exécutant E et êtes d’avis que ceci n’est pas justifié, vous pouvez toujours nous contacter pour concertation. Notez que vous ne recevez pas le label E par hasard et que vous devez avoir de solides arguments pour redevenir un label D. Chez ResQ, nous sommes conscients que les choses peuvent mal se passer et que vous pouvez vous ressaisir. Mais nous nous réservons le droit d’évaluer ceci en profondeur avant de vous octroyer à nouveau le label D. Notre objectif est principalement de protéger les utilisateurs de la solution ResQ, mais également de protéger les autres exécutants qui prennent leur travail au sérieux et veulent livrer un travail de qualité.

Vous n’avez aucune obligation d’accepter une demande d’ordre de mission en tant qu’exécutant.

La seule obligation que vous avez est de mener à bien l’ordre de mission une fois que vous l’acceptez.
ResQ s’engage envers ses utilisateurs à travailler le plus possible avec des exécutants qui respectent leur promesse.

Lorsque vous recevez une demande d’ordre de mission de ResQ-Online, vous devez cliquer sur le lien dans l’invitation.
Vous serez ensuite dirigé vers la partie de ResQ-Online où vous pouvez consulter la demande d’ordre de mission en question.
Vous pouvez l’accepter ou le refuser.

 • Si vous acceptez l’ordre de mission, vous indiquez le tarif horaire que vous souhaitez pour l’ordre de mission en question et vous validez la demande. Á ce moment, le donneur d’ordre reçoit votre confirmation, y compris votre tarif horaire.
 • Si vous refusez l’ordre de mission, le donneur d’ordre en est informé et il peut continuer à chercher un autre exécutant (via Rechercher un exécutant ResQ ou Exécutant propre).

Une fois la prestation terminée, vous vous connectez à ResQ-Online et indiquez sur l’ordre de mission le nombre d’heures que vous avez prestées.

Une fois ce rapport terminé, le donneur d’ordre reçoit une notification l’informant que vous considérez la prestation comme terminée et le nombre d’heures que vous avez prestées.

Il approuve ou rejette ensuite la prestation terminée.
Si la prestation est considérée comme approuvée, le budget du donneur d’ordre sur ResQ-Online sera diminué du coût de la prestation acceptée (y compris l’honoraire de coordination).

Si la prestation est rejetée par le donneur d’ordre, vous en êtes notifié en tant qu’exécutant et il vous est demandé de prendre contact avec le donneur d’ordre afin de discuter des éventuelles remarques pour parvenir à un accord.
Si, en tant que donneur d’ordre et exécutant, vous arrivez à un accord, celui-ci doit être validé via ResQ-Online.

Si vous ne parvenez pas à un accord, le traitement de la prestation et du paiement se fera en dehors de la solution ResQ et vous devrez régler directement le litige avec le donneur d’ordre, comme vous le feriez si la prestation ne s’était pas faite via ResQ.

Dans un tel cas, ResQ s’octroie le droit de tenir compte de ce litige dans l’attribution du label de qualité à l’exécutant.

L’« Exécutant propre » détermine en concertation avec le donneur d’ordre le prix de la prestation, telle qu’elle aurait lieu traditionnellement si elle ne devait pas se dérouler via ResQ.

Au moment où le donneur d’ordre vous invite en tant qu’exécutant, vous pouvez introduire votre tarif horaire pour la prestation à livrer dans ResQ-Online. Ceci sera confirmé au donneur d’ordre pour validation finale de l’assignation de l’ordre de mission.

Un « exécutant ResQ » travaille selon les prix en vigueur sur ResQ.

 

 

Prix/heure Temps de déplacement
Hors TVA TVA comprise Hors TVA TVA comprise
Nettoyage et entretien * 29,80 € 36,06 € 45,40 € 54,93 €
Personnel de maison 33,80 € 40,90 € 45,50 € 55,06 €
Laveurs de carreaux 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Petites réparations en tout genre 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Jardin : entretien régulier * 35,00 € 42,35 € 45,40 € 54,93 €
Jardin : aménagement 40,00 € 48,40 € 45,40 € 54,93 €
Travaux d’électricité 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Plomberie 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Services de chauffeur 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Vitrier 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Serrurier 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €

* Pour les tâches récurrentes, le temps de déplacement peut être revu par les exécutants.

Après avoir fourni le service, vous confirmez le nombre d’heures prestées.
Le donneur d’ordre reçoit une notification lui indiquant que la prestation est terminée ainsi que le nombre d’heures prestées. Si le donneur d’ordre approuve la prestation, ResQ vous envoie une facture d’achat pour la prestation en question.

La facture d’achat établie par ResQ à votre attention en tant qu’exécutant sera 10 % inférieure au prix que vous avez indiqué en tant qu’exécutant. Ces 10 % représentent la commission que ResQ prélève à titre de compensation pour la médiation entre le donneur d’ordre et l’exécutant de l’ordre de mission d’une part, et l’employeur qui a octroyé un bonus ResQ à son employé d’autre part.

Après avoir accompli la prestation, vous indiquez le nombre d’heures prestées via ResQ-Online et le donneur d’ordre les approuve.

À ce moment, la prestation est considérée comme étant « facturable » par ResQ.

Toutefois, vous n’établissez pas de facture à ResQ, c’est nous qui vous envoyons une facture négative pour la prestation. Cette facture négative de ResQ peut être traitée au niveau comptable comme un revenu de ResQ et vous sera payée par ResQ.

Ces factures seront payées par ResQ selon les termes « 30 jours fin de mois ».
En cas de paiement dans les 14 jours, ResQ peut appliquer une ristourne de 2 % pour paiement comptant.
Les factures provenant directement de l’exécutant à ResQ seront de plein droit refusées.

Le donneur d’ordre a le droit d’annuler la commande au plus tard 48 heures (week-end et jours fériés non comptés) avant la partie de journée convenue. ResQ met tout en œuvre pour signaler au plus vite cette annulation à l’exécutant. Si le donneur d’ordre annule la commande dans les 48 heures avant la partie de journée convenue, l’exécutant a droit à des frais d’annulation d’une heure de travail.

Au cas où le donneur d’ordre n’a pas annulé, que l’exécutant s’est rendu sur place et n’a pas pu exécuter les travaux pour des raisons propres au donneur d’ordre, l’exécutant a le droit à des frais d’annulation de deux heures de travail. Ces compensations sont uniquement dues dans la mesure où ResQ peut récupérer ces compensations via le budget du bénéficiaire. En cas d’annulation, l’exécutant ne peut pas prétendre à une autre compensation que celles définies ici de manière exhaustive.

L’exécutant propre n’a pas droit à un dédommagement pour annulation.

Attendu qu’en tant qu’exécutant vous travaillez comme entrepreneur indépendant, que vous recevez des instructions sur place et que vous pouvez conclure des accords avec le donneur d’ordre même pour des prestations et du matériel ne faisant pas partie de l’accord-cadre, les parties conviennent que vous êtes seul responsable des éventuels erreurs, dommages et vols subis/causés dans le cadre de l’exécution de cette prestation. Vous êtes tenu de préserver ResQ de toute réclamation de quiconque et qui trouve son origine dans l’ordre de mission qui vous a été confié.

En cas de dommage, les accords de ResQ forcent le donneur d’ordre à vous contacter directement pour d’éventuels litiges. Vous ne pouvez pas faire appel à l’immunité du mandataire et êtes dès lors obligé de traiter les demandes de dédommagement intentées directement par le donneur d’ordre contre vous avec ce dernier, comme si vous aviez conclu un accord direct entre vous, et ce, sans invoquer le fait que vous êtes un mandataire de ResQ.

De tels litiges impactent directement les labels de qualité que ResQ attribue à ses exécutants.

Lors de la création d’un ordre de mission dans ResQ-Online, le bénéficiaire d’un bonus ResQ peut, consciemment ou non, créer un ordre de mission qui coûtera plus qu’il ne peut payer via ResQ.

Dans ce cas, la partie pouvant être payée par son bonus sera effectivement déduite de son budget. Le solde restant dû devra être facturé et payé selon un arrangement direct entre le donneur d’ordre et l’exécutant.

Cette partie ne sera pas couverte par le ruling fiscal de ResQ et sera à la charge de l’employé qui la paiera comme il payait l’exécutant auparavant.

process-1-6-wn-fr

 1. Connectez-vous à l’aide de vos données d’accès personnelles.
 2. Choisissez « Ajouter job » et remplissez les informations requises.
 3. Choisissez un exécutant dans la liste des exécutants ResQ ou créez un nouvel exécutant vous-même.
 4. L’exécutant recevra une invitation pour effectuer la mission.
 5. Quand l’exécutant accepte l’invitation, l’employeur est mis au courant. À ce moment, le budget est adapté. Le budget restant est adapté au sein de la plateforme ResQ.

Il n’existe pas de date finale ou de date d’échéance pour le budget octroyé pour ResQ. Autrement dit, un employé qui reçoit un budget ResQ de la part de son employeur peut l’utiliser jusqu’à une durée indéterminée pour ResQ.

Toutefois, il faut que l’employeur continue d’exister et que la convention avec ResQ reste d’application afin que les prestations puissent être traitées à tout moment et facturées à l’employeur concerné.

 

La pratique démontre toutefois que la plupart des employeurs tendent à reporter au maximum 20 % du budget de l’année 1 vers l’année 2, et ce, surtout pour des raisons de comptabilité fiscale.

Ceci peut être convenu en concertation entre l’employeur et l’employé.

 

À la clôture d’une période comptable, ResQ conseille aux employeurs de prendre une provision « factures à recevoir » pour le bonus octroyé qui ne leur a pas encore été facturé par ResQ pour la période concernée.

Ainsi, la comptabilité reflète correctement les coûts et les revenus de votre organisation pour une période clôturée.

plusdepouvoir

En tant qu’employé, vous avez un pouvoir d’achat plus élevé pour une même charge patronale. Grâce à ce bonus avantageux pour des services à domicile, vous optimisez au maximum votre package salarial, sans quoi vous devriez payer ces services de votre salaire net.

Lorsque vous faites exécuter l’un des services autorisés par ResQ, votre employeur paie la facture de l’exécutant avec votre budget bonus et vous payez, en tant que bénéficiaire de l’avantage ResQ, seulement 2,39 €/heure prestée en avantage toute nature*.

simulation-30

*ResQ a conclu un accord unique avec le fisc où chaque heure prestée, indépendamment du tarif horaire, est valorisée à 8,54 € pour l’ONSS et 3,50 € fiscalement. Sur la base de cette valorisation, votre avantage toute nature en tant qu’employé est de seulement 2,39 €/heure prestée, et vous pouvez avoir jusqu’à 300 % de pouvoir d’achat en plus en payant les services via ResQ plutôt que par votre salaire net.

 

La Convention-cadre de l’employeur fixe le cadre contractuel entre l’employeur et ResQ pour l’attribution de services aux collaborateurs de l’employeur.
Ci-après, vous trouverez les éléments les plus importants fixés ainsi contractuellement :

 • Les services pouvant être demandés par le bénéficiaire du bonus ResQ
 • Le système ResQ peut uniquement être utilisé pour le paiement des heures de travail et non pour les matériaux utilisés
 • L’explication de la différence entre les exécutants propres et les exécutants ResQ
 • Les prix des exécutants ResQ pour l’année en cours (les prix sont indexés annuellement), y compris les accords concernant les temps de déplacement et les suppléments possibles
 • Le traitement du temps de coordination et les coûts associés
 • La procédure d’approbation d’un ordre de mission par le bénéficiaire du bonus
 • L’employeur autorise ResQ à lui facturer les prestations approuvées par collaborateur pour le budget mis en place
 • Pour les factures concernées, l’employeur autorise ResQ à présenter un ordre de domiciliation à la banque de l’employeur
 • La procédure pour la finalisation de la prestation fournie dans le cas où l’employé dépasserait son budget ResQ
 • Le fait que ResQ doit être considéré comme un moyen de paiement pour des prestations proposées par l’employeur, mais que ni l’employeur, ni ResQ ne sont responsables de la qualité de l’exécutant. Le bénéficiaire du bonus ResQ peut sélectionner et évaluer lui-même l’exécutant. ResQ prévoit un label de qualité pour ses exécutants afin de garantir au maximum l’excellence des exécutants.
 • Le contrat est valable pour 2 ans et pour un revenu minimum via ResQ de 3 000 € par an par employé adhéré.

ResQ prévoit une annexe 1 à la Convention-cadre de l’employeur, dans laquelle ResQ conseille vivement à l’employeur de la personnaliser selon les usages en vigueur au sein de l’entreprise et de la faire signer par l’employé recevant ce bonus ResQ.
Ceci couvrira également les conventions supposées être connues par le bénéficiaire du bonus ResQ.

ResQ offre une large gamme d’applications et un accès à un réseau d’exécutants qualifiés. Si vous souhaitez faire appel à votre propre exécutant, vous pouvez le créer via ResQ-Online. Dès que celui-ci s’enregistre sur ResQ-Online, il peut effectuer vos missions via ResQ.

 

executants-propres_full_s

 

Les exécutants propres, sont des exécutants que les bénéficiaires du bonus ResQ fournissent eux-mêmes parce qu’ils les connaissent ou parce qu’ils les ont sélectionnés eux-mêmes. Afin de pouvoir travailler avec un exécutant propre, vous devez conclure vous-même préalablement les tarifs avec lui et créer un ordre de mission via ResQ-Online le désignant. Pour ce faire, vous devez disposer de l’adresse e-mail et du numéro de TVA de l’exécutant afin que ResQ puisse l’inviter à effectuer cette mission pour vous. Si l’exécutant accepte l’ordre de mission, vous recevrez une confirmation via la plate-forme ResQ. Lorsque la prestation est confirmée comme étant « Bien réceptionnée », ResQ réduit votre budget et l’exécutant est payé pour ses services.

 

executants-resq_full_s

 

Si vous optez pour un exécutant ResQ, ResQ indique lui-même l’exécutant sélectionné pour votre demande d’ordre de mission. Les exécutants ResQ sont répartis selon un label de qualité basé sur l’évaluation des prestations réalisées. ResQ convoque toujours en premier les exécutants les mieux cotés pour votre ordre de mission. Dès qu’un exécutant accepte l’ordre de mission, vous êtes mis en contact avec lui afin de discuter directement du contenu exact de la mission. Dans ce cas, vous payez le tarif standard par service tel que défini par ResQ.

Lorsqu’un ordre de mission presté est approuvé par un employé, ResQ peut le facturer à l’employeur.
1x par mois, ou toutes les 2 semaines selon le volume de services fournis, ResQ facturera l’employeur pour les prestations approuvées par ses collaborateurs qui ont demandé les ordres de mission.
La facture comportera 1 ligne par collaborateur avec le total des heures prestées pour cette période et le budget ResQ utilisé.
L’employeur ne recevra pas les détails des services fournis aux collaborateurs sur la facture, uniquement le total de la période.

La facture est payable à ResQ conformément aux délais de paiement mentionnés dans le contrat de l’employeur et sera présentée pour paiement par ResQ à la banque de l’employeur afin d’être acquittée par domiciliation.

Le bonus pour les services à domicile de ResQ peut être demandé par toute personne qui reçoit un salaire. Donc également par le gérant rémunéré ou l’administrateur.

Il n’y a pas de limitation concernant l’assignation du bonus à certains collaborateurs ou groupes. Ceci signifie également que le bonus peut être attribué individuellement. La seule limitation étant que le bonus de ResQ ne peut pas remplacer un salaire fixe existant. Il s’agit d’un supplément de salaire ou d’un élément faisant partie du package salarial des nouveaux collaborateurs dès leur premier jour. La dernière limitation discutée avec le législateur étant que la partie payée via ResQ peut s’élever à maximum 25 % du package salarial total.

ResQ est beaucoup plus avantageuse pour vous en tant qu’employeur, car vous pouvez bénéficier d’une forte réduction des cotisations patronales.Ceci peut vous économiser jusqu’à 269% comparé à une rémunération classique.Ainsi, vous pouvez réaliser des économies sans que vos employés y perdent en pouvoir d’achat.

Ci-dessous vous trouvez une simulation d’une rémunération en pouvoir d’achat égal pour l’employé. Le coût patronal est 269% plus bas qu’en salaire classique.

* Dans le cas d’une dépense similaire de 1 000 € de coût brut total de la part de l’employeur, le pouvoir d’achat de l’employé est de 269 % plus élevé avec le bonus ResQ qu’avec un salaire normal. En fonction du prix de la prestation fournie, ce pourcentage peut encore augmenter jusqu’à 305 %.

ResQ peut être demandée à tout moment et pour tous vos employés. Les deux seules conditions sont que ResQ ne peut servir de remplacement du salaire existant et ne peut dépasser 25 % de l’enveloppe salariale totale.

 1. Prenez vos informations d’entreprise et bancaires et une copie de vos statuts. Complétez le questionnaire de demande via ce lien.
 2. Dans les 48 heures, vous aurez accès à ResQonline. Ici, vous pouvez ajouter des collaborateurs et leur attribuer un budget.
 3. Vos collaborateurs recevront leurs données d’accès à ResQonline par mail.
 4. Chaque utilisateur peut créer des missions et sélectionner des exécutants dans les limites de son budget à l’aide de sa page de profil.

Wanneer een medewerker uit dienst gaat en nog een saldo heeft bij ResQonline dient dit budget verwerkt te worden alvorens de uit dienst te kunnen finaliseren.

Ofwel zorgt de genieter van de bonus ervoor dat hij opdrachten aanmaakt die door de uitvoerders aanvaard worden en die hij als opdrachtgever kan goedkeuren opdat de factuur van de uitvoerder aan ResQ kan opgemaakt worden en zo het budget op nul komt te staan.
Op die manier kan het budget opgebruikt worden of kan de genieter van de bonus eventueel een tegoed creëren bij de geselecteerde uitvoerder voor nog uit te voeren werken.

Ofwel moet het tegoed van ResQonline afgeboekt worden en volgens de normale verloningsbelastingen verwerkt worden en uitbetaald worden als netto loon.
In dit laatste geval zal zowel de werkgever als de werknemer meer belastingen betalen op het toegestane / verkregen budget en dus meer kosten als werkgever hebben en minder koopkracht als werknemer.

En tant qu’employeur, vous pouvez donner à votre employé accès à un budget avec lequel il peut demander des services à domicile par le biais de ResQ. L’employeur détermine individuellement le budget à dépenser par bénéficiaire (à la fois en termes de volume et de fréquence d’attribution du bonus).

Votre employé peut se connecter à resqonline.com, où il peut sélectionner un type de service et un exécutant de la liste des exécutants ResQ ou indiquer un exécutant lui-même. L’exécutant choisi se voit envoyer la mission à effectuer.

Après l’exécution, l’employé approuve les travaux effectués par le biais de la plateforme ResQ, ce après quoi l’exécutant sera payé. Toute administration ultérieure sera prise en charge par ResQ.

ResQ prend en charge le suivi des avoirs des employés, la facturation des services, le paiement des exécutants, etc. L’employeur reçoit une facture par mois pour toutes les prestations réalisées pour ses employés. Une réduction significative du fardeau administratif.

En vous inscrivant comme exécutant auprès de ResQ, vous recevez des ordres de mission de nouveaux clients potentiels. ResQ assigne un label de qualité à ses exécutants en fonction de l’évaluation des donneurs d’ordre ayant fait appel aux services de l’exécutant. Ainsi, ResQ peut différencier les exécutants effectuant un travail qualitatif des autres. Les exécutants ayant le meilleur score de satisfaction sont contactés en premier lorsqu’un donneur d’ordre demande un service qui peut être effectué par un exécutant ResQ.

D’autre part, ResQ simplifie le suivi administratif de l’exécutant. Après confirmation de la prestation par le bénéficiaire, ResQ facture la prestation pour l’exécutant, perçoit les créances auprès de l’employeur et paie l’exécutant pour le travail presté.

L’enregistrement en tant qu’exécutant est principalement une formalité administrative.
En tant qu’exécutant, vous êtes invité à compléter les données suivantes :

 • Données de l’entreprise
 • Données de facturation
 • Coordonnées
 • Les services que vous pouvez effectuer pour les utilisateurs de ResQ
 • Déterminer votre tarif horaire

Si vous voulez être enregistré en tant qu’exécutant ResQ, vous devez indiquer également la région qui vous intéresse pour y effectuer des ordres de mission.

L’avantage en nature doit être mentionné sur la fiche de paie mensuelle, qui fait partie de comptes individuels.

Annuellement le bénéficiaire reçoit de ResQ une fiche 218 qui détaille le nombre d’heures de prestations utilisé et de ce faite l’avantage en nature qui doit être tenu en compte dans la déclaration fiscale personnelle.

Suite à la mise à disposition indirecte d’une aide pour les travaux ménagers, il se crée un avantage toute nature pour le bénéficiaire. Les avantages toute nature doivent en principe être valorisés selon la valeur réelle qu’ils représentent pour le bénéficiaire.

ResQ a toutefois pu obtenir une exception sur ce principe (ruling) de la part de l’ONSS et du fisc. Plus précisément, l’avantage est forfaitairement valorisé à :

 • 8,54 EUR par heure pour l’ONSS ;
 • 3,50 EUR par heure pour le fisc.

Un avantage supplémentaire y est associé. En ce qui concerne l’affectation de domestiques et d’autre personnel de maison que les domestiques (pour le travail manuel), de nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er octobre 2014. S’ils sont affectés sous un contrat de travail, ils doivent toujours être déclarés auprès de l’ONSS, quelle que soit la durée de leurs prestations. S’ils sont affectés via la mise à disposition par l’employeur (avec médiation de ResQ), la valorisation forfaitaire de l’avantage toute nature suffit.

La Convention-cadre de l’employeur fixe le cadre contractuel entre l’employeur et ResQ pour l’attribution de services aux collaborateurs de l’employeur.

Ci-après, vous trouverez les éléments les plus importants fixés ainsi contractuellement :

 • Les services pouvant être demandés par le bénéficiaire du bonus ResQ
 • Le système ResQ peut uniquement être utilisé pour le paiement des heures de travail et non pour les matériaux utilisés
 • L’explication de la différence entre les exécutants propres et les exécutants ResQ
 • Les prix des exécutants ResQ pour l’année en cours (les prix sont indexés annuellement), y compris les accords concernant les temps de déplacement et les suppléments possibles
 • Le traitement du temps de coordination et les coûts associés
 • La procédure d’approbation d’un ordre de mission par le bénéficiaire du bonus
 • L’employeur autorise ResQ à lui facturer les prestations approuvées par collaborateur pour le budget mis en place
 • Pour les factures concernées, l’employeur autorise ResQ à présenter un ordre de domiciliation à la banque de l’employeur
 • La procédure pour la finalisation de la prestation fournie dans le cas où l’employé dépasserait son budget ResQ
 • Le fait que ResQ doit être considéré comme un moyen de paiement pour des prestations proposées par l’employeur, mais que ni l’employeur, ni ResQ ne sont responsables de la qualité de l’exécutant. Le bénéficiaire du bonus ResQ peut sélectionner et évaluer lui-même l’exécutant. ResQ prévoit un label de qualité pour ses exécutants afin de garantir au maximum l’excellence des exécutants.
 • Le contrat est valable pour 2 ans et pour un revenu minimum via ResQ de 2 000 € par an par employé adhéré pour une entreprise de moins de 5 employés, et de 3.000€ par an pour une entreprise de plus de 5 employés.

ResQ prévoit une annexe 1 à la Convention-cadre de l’employeur, dans laquelle ResQ conseille vivement à l’employeur de la personnaliser selon les usages en vigueur au sein de l’entreprise et de la faire signer par l’employé recevant ce bonus ResQ.

Ceci couvrira également les conventions supposées être connues par le bénéficiaire du bonus ResQ.

Lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise alors qu’il dispose encore d’un solde auprès de ResQ-Online, ce budget doit être traité avant de pouvoir finaliser le terme du  contrat de travail.

 

Soit le bénéficiaire du bonus s’assure de créer des ordres de mission qui sont acceptés par les exécutants et qu’il peut approuver en tant que donneur d’ordre afin que la facture puisse être établie envers l’exécutant de ResQ et ainsi remettre le budget à zéro.

De cette façon, le budget peut être utilisé ou le bénéficiaire du bonus peut créer éventuellement une créance auprès de l’exécutant sélectionné pour des prestations qui doivent encore être effectuées.

 

Soit la créance est imputée par ResQ-Online, traitée selon l’imposition normale du salaire, puis payée en tant que salaire net.

Dans ce cas, l’employeur comme l’employé paieront plus d’impôts sur le budget octroyé/reçu et il en résultera un coût supérieur pour l’employeur et un pouvoir d’achat inférieur pour l’employé.

 

Il n’existe pas de date finale ou de date d’échéance pour le budget octroyé pour ResQ. Autrement dit, un employé qui reçoit un budget ResQ de la part de son employeur peut l’utiliser jusqu’à une durée indéterminée pour ResQ.

Toutefois, il faut que l’employeur continue d’exister et que la convention avec ResQ reste d’application afin que les prestations puissent être traitées à tout moment et facturées à l’employeur concerné.

 

La pratique démontre toutefois que la plupart des employeurs tendent à reporter au maximum 20 % du budget de l’année 1 vers l’année 2, et ce, surtout pour des raisons de comptabilité fiscale.

Ceci peut être convenu en concertation entre l’employeur et l’employé.

 

À la clôture d’une période comptable, ResQ conseille aux employeurs de prendre une provision « factures à recevoir » pour le bonus octroyé qui ne leur a pas encore été facturé par ResQ pour la période concernée.

Ainsi, la comptabilité reflète correctement les coûts et les revenus de votre organisation pour une période clôturée.

Lors de la création d’un ordre de mission dans ResQ-Online, le bénéficiaire d’un bonus ResQ peut, consciemment ou non, créer un ordre de mission qui coûtera plus qu’il ne peut payer via ResQ.

Dans ce cas, la partie pouvant être payée par son bonus sera effectivement déduite de son budget. Le solde restant dû devra être facturé et payé selon un arrangement direct entre le donneur d’ordre et l’exécutant.

Cette partie ne sera pas couverte par le ruling fiscal de ResQ et sera à la charge de l’employé qui la paiera comme il payait l’exécutant auparavant.

 

ResQ factureert op 2-wekelijkse basis de geleverde diensten aan de werkgever. De factuur bevat één lijn per genieter van de ResQ bonus met het verbruikte bedrag aan diensten en het bijhorend aantal uren die in rekening moeten gebracht worden voor de bepaling van het voordeel alle aard.

De werkgever krijgt geen andere facturen dan de facturen van ResQ.
De uitvoerders factureren elke prestatie aan ResQ.

De betaling van de geleverde prestaties door de uitvoerders aan ResQ gebeurd aan de hand van een domicilieringsopdracht die ResQ aanbiedt aan de bank van de werkgever nadat deze de factuur van de geleverde prestaties heeft ontvangen. Met andere woorden heeft de werkgever pas kosten te betalen aan ResQ als de diensten geleverd zijn.
Nadat de werkgever de factuur aan ResQ betaald heeft wordt de uitvoerder door ResQ betaald.

De kosten van ResQ zijn 100% aftrekbaar binnen de vennootschap, enkel de BTW op de ResQ facturen is altijd 21% en niet aftrekbaar binnen de vennootschap.

ResQ facture toutes les 2 semaines les prestations valider par les bénéficiaires à l’employeur. La facture contient une ligne par bénéficiaire avec le montant total utilisé pour les services réalisées ainsi que le nombre d’heures à tenir en compte pour la déclaration de l’avantage en nature.
L’employeur ne reçoit pas d’autres factures de ResQ.
Les exécutants facturent leurs prestations à ResQ.

L’employeur n’est facturé que après que la prestation ait été validé par le bénéficiaire. Apres avoir validé la prestation ResQ va reprendre celle-ci sur la facturation  récapitulative qu’elle va générer toutes les deux semaines.
Le paiement de cette facture à l’employeur se fait à l’aide d’un ordre permanent de domiciliation bancaire que l’employeur a accordé à ResQ.
De ce faite l’employeur ne paye que pour des prestations validées par le bénéficiaire après que le service soit livrer.

Par après ResQ paye l’exécutant.

Les factures de ResQ sont 100% déductibles en société, le TVA sur les factures de ResQ est toujours de 21% et non-déductible en société.
L’avantage en nature doit être mentionné sur la fiche de paie mensuelle, qui fait partie de comptes individuels.

Annuellement le bénéficiaire reçoit de ResQ une fiche 218 qui détaille le nombre d’heures de prestations utilisé et de ce faite l’avantage en nature qui doit être tenu en compte dans la déclaration fiscale personnelle.

Elke verandering van fiscale waardering heeft een impact op het voordeel dat u als werknemer heeft om met de ResQ-oplossing te werken. Moest deze waardering veranderen, zullen wij u hier spoedig van inlichten en kan u alsnog ten allen tijden beslissen om verder gebruik te maken van de ResQ-oplossing aan de nieuwe voorwaarden of uw ResQ-budget door uw werkgever toch op nul te laten zetten en uw ResQ-budget terug in de normale loonlijn te verwerken

Zonder tijdige vernieuwing met de overheid  gaan wij er vanuit dat ResQ eind juni de lopende opdrachten na 3 juli zal annuleren bij de uitvoerders. Tot 48u voor uitvoeringsdatum kunnen de opdrachten nog zonder annulatiekosten geannuleerd worden.

 

Ofwel gaat u de nodige opdrachten alsnog laten uitvoeren en geniet u nog van het fiscaal voordeel.

Ofwel gaat u uw budget niet meer opgebruiken. In dat geval zal uw ResQ-budget onbenut blijven en terug ter uwer beschikking gesteld worden  om opnieuw in de normale loonlijn betaald te worden (na aftrek van de normale belasting op loon, voor u van toepassing) waarna uw werkgever uw ResQ budget dan op nul zet en u geen opdrachten meer kan aanmaken.

Maak uw opdracht zoals gewoonlijk aan en spoor u uitvoerder aan om de opdracht en het bijhorende aantal gewerkte uren te rapporteren voor 5 juli zodat u nog 1 dag de tijd heeft om de prestatie goed te keuren en te genieten van de huidige waardering van uw voordeel alle aard.

Si l’accord avec les autorités n’est pas renouvelé à temps, nous partons du principe que ResQ annulera fin juin auprès des exécutants les missions prévues après le 3 juillet. Les missions peuvent être annulées sans frais jusqu’à 48 heures avant la date d’exécution.

Créez votre mission selon la procédure habituelle et demandez à votre exécutant de rapporter la mission et le nombre d’heures prestées avant le 5 juillet de manière à ce qu’il vous reste 1 jour pour approuver la prestation et bénéficier de la valorisation actuelle de votre avantage toute nature.

Soit vous trouvez des missions à faire exécuter pour encore bénéficier de l’avantage fiscal.
Soit vous ne consommez pas votre budget ResQ qui restera ainsi inutilisé et vous sera restitué en vue d’être payé via la ligne salariale normale (après déduction des charges salariales normales qui s’appliquent à votre situation). Votre employeur mettra ensuite votre budget ResQ à zéro et vous ne pourrez plus créer de mission.

Tout changement de la valorisation fiscale modifie l’avantage que vous tirez de l’utilisation de la solution ResQ. Si cette valorisation est amenée à changer, nous vous en informerons dans les plus brefs délais afin que vous puissiez choisir entre continuer à utiliser la solution ResQ aux nouvelles conditions ou demander à votre employeur de vous restituer votre budget ResQ pour qu’il vous soit payé via la ligne salariale normale.

Dans le pire des cas, le renouvellement ne sera pas octroyé à temps ou la valorisation fiscale des heures prestées par le biais de la solution ResQ sera modifiée. En tant que travailleur, vous pourrez à tout moment choisir de continuer ou non à utiliser ResQ. Votre employeur vous payera alors le budget ResQ non utilisé comme salaire imposé normalement ou sous une autre forme de rémunération autorisée.