Hoe werkt het ResQ bonussysteem?

Als werkgever geeft u uw werknemer toegang tot een budget om via ResQ diensten aan te vragen. Uw werknemer moet inloggen op resqonline.com, waar hij of zij een type dienst en een uitvoerder kan selecteren uit de ResQ-uitvoerderslijst. Ook zelf een uitvoerder aanduiden is mogelijk. De gekozen uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keurt de werknemer via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de uitvoerder betaald wordt. Alle verdere administratie handelt ResQ voor u af, handig en snel.

Starten met ResQ

Registreer u zelf als werkgever (of laat uw werkgever zich registreren).

Als u wil starten met ResQ voor één of meerdere van uw medewerkers dient u zich te registreren als werkgever bij ResQ.
De registratie is gratis en gebeurt aan de hand van de werkgeversovereenkomst die u hier kan downloaden.
U vervolledigt de overeenkomst en stuurt deze terug naar contact@resqonline.com.
Uw aanvraag wordt administratief verwerkt, waarna u een login als werkgever ontvangt op de ResQ-Online portal.

Maak de genieters van de ResQ bonus aan in het ResQOnline platform

Als uw registratie als werkgever is afgerond, krijgt u toegang tot de ResQ-Online portal (app.resqonline.be).
Daar kan u de genieters van de ResQ-bonus aanmaken.
De persoonsinformatie die u ingeeft, zal bepalend zijn voor de rapportering van het aantal gepresteerde uren aan de hand van de ResQ-bonus.

Ken een budget toe

Nadat de genieters van de ResQ-bonus gedefinieerd zijn, kan u het budget bepalen dat de genieters mogen ontvangen. De bonus kan volledig individueel bepaald en 1x of recurrent toegekend worden.
Het bedrag dat u ingeeft als ResQ-bonus is het totale bedrag dat ResQ u mag factureren als werkgever per genieter van de ResQ-bonus. Elke prestatie en het coördinatiebedrag, dat we bij elke opdrachtdefinitie aanrekenen, worden in mindering gebracht op het budget van de genieter.
Opgelet: Enige ‘meerkost’ die u als werkgever heeft bovenop het ResQ-budget is de werkgeversbijdrage.
De werkgeversbijdrage wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde uren x 8,54€ (forfaitaire RSZ-waardering van een gepresteerd uur via ResQ) x 35%. Voor 1 werkuur betaald de werkgever dus 2,99€. Afhankelijk van het uurtarief van de uitvoerder ligt de werkgeversbijdrage op het ResQ-budget dus gemiddeld tussen de 4% en de 9%, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren.

De genieter wordt door ResQOnline ingelicht dat hij een budget heeft gekregen

De genieter van de ResQ-bonus zal nadat u een budget heeft toegewezen een e-mail krijgen om hem of haar in te lichten dat er budget toegewezen is. Vanaf dat ogenblik kan de genieter van de ResQ-bonus inloggen en opdrachten aanmaken voor de verschillende taken die hij wil laten uitvoeren.

 

Aanvragen van een opdracht

De genieter van de ResQ bonus creëert een opdracht in ResQonline

Nadat de genieter van de ResQ-bonus een toegang heeft gekregen tot de ResQ-Online portal kan hij of zij opdrachten beginnen ingeven voor de gewenste diensten. Bij het ingeven van de opdracht dient hij of zij een keuze te maken uit de diensten die ResQ aanbiedt. De opdracht moet zo volledig mogelijk gespecifieerd worden, zodat de uitvoerder op basis van de opdracht kan inschatten wat de werken inhouden. Indien de opdracht vermoedelijk een voorafgaandelijk bezoek vergt om duidelijke afspraken te maken, moet dit mee vermeld worden bij de opdrachtbeschrijving.
ResQ raadt aan de opdracht zo volledig en duidelijk mogelijk te beschrijven, zodat een ResQ-uitvoerder die de uitnodiging voor de opdracht krijgt een goed beeld heeft van de opdracht en deze op die basis kan aanvaarden.

 

Uitnodiging naar de uitvoerder(s)

Nadat de opdrachtgever de opdracht heeft ingeleid, zal ResQ-Online de opdracht verwerken en doorgeven aan de geselecteerde uitvoerder(s).

Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een eigen uitvoerder zal, indien die onbekend is voor ResQ, deze eerst een uitnodiging krijgen om zich als uitvoerder aan te melden bij ResQ. In die uitnodiging zal ResQ de opdrachtgever vermelden die hem heeft voorgedragen voor een uit te voeren opdracht. Zodra de betreffende uitvoerder geregistreerd is, zal hij de bevestiging krijgen van de opdracht.
Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een ResQ-uitvoerder zal ResQ de opdracht kenbaar maken aan ‘bekende’ en reeds geregistreerde uitvoerders voor de betreffende opdrachtsoort in de regio van de opdrachtgever. Het betreft dus uitvoerders waarmee ResQ een overeenkomst heeft. ResQ zal op basis van de kwaliteitsindex van de uitvoerders de opdracht eerst aanbieden aan uitvoerders met een A-label.
Indien geen A-label uitvoerder binnen de 12u de opdracht aanvaardt, zal ResQ de B-label uitvoerders aanschrijven.
Indien niemand de opdracht aanvaardt, zal ResQ een alternatief zoeken en de opdrachtgever vragen om eventueel mee te zoeken naar een uitvoerder.

 

 

Hoeveel betaald u een uitvoerder via ResQ?

Afhankelijk van de uitvoerder die u kiest kan de prijs variëren. Bij een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt u in overleg met de uitvoerder de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.
Op het ogenblik dat u met de uitvoerder het aantal uren en de prijs per uur overeenkomt, kan u een opdracht aanmaken in ResQ-Online.
Als u kiest voor een ‘ResQ-uitvoerder’, dan werkt die aan de prijzen die door ResQ bepaald worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

*  de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.
Let wel , dit zijn uurtarieven zoals door de uitvoerder gefactureerd aan ResQ, maar dit is niet de omgerekende werkelijke kost die u als genieter van de ResQ-bonus betaalt.
Om de werkelijke kost juist in te schatten, verwijzen we graag naar de info bij de praktijkvoorbeelden.

 

Bevestiging van aanvaarding naar opdrachtgever

Zodra een uitvoerder de opdracht heeft aanvaard, zal ResQ de opdrachtgever informeren over de uitvoerder. In de opdrachtaanvaarding staan een aantal gegevens die een verdere, vlotte afhandeling mogelijk maken:

 • coördinaten van de uitvoerder, zodat er contact opgenomen kan worden voor verdere afstemming
 • beschrijving van de opdracht om misverstanden te vermijden
 • al dan niet een datum van uitvoering van de opdracht, afhankelijk van de soort opdracht en de vereiste afspraken

De dag van de opdracht

Rapportering van het reële aantal gepresteerde uren

De uitvoerder logt na het afwerken van de opdracht in op ResQ-Online en rapporteert of de opdracht volbracht is. Er is de mogelijkheid om commentaar en opmerkingen in te geven, alsook het aantal gepresteerde uren.

Op dat ogenblik is de opdracht voor de uitvoerder afgerond.

 

 

Bevestiging van beëindiging van de opdracht naar de opdrachtgever

Zodra de uitvoerder de opdracht als ‘afgehandeld’ heeft gemarkeerd, zal ResQ-Online de opdrachtgever verwittigen. De opdrachtgever krijgt een uitnodiging om binnen de 48u de opdracht en het aantal gepresteerde uren te bevestigen.

Binnen de 48u na de afhandeling van de opdracht

Bevestiging van de prestatie door de opdrachtgever (genieter van de bonus)

Nadat de uitvoerder het aantal gepresteerde uren heeft gevalideerd, krijgt de opdrachtgever – in dit geval de genieter van de bonus – een e-mail met de vraag om na te kijken dat het aantal gepresteerde uren, volgens de uitvoerder gerapporteerd, kloppen. Als de genieter dit bevestigt, is de prestatie goedgekeurd naar de uitvoerder en wordt het verbruikte budget afgetrokken van het budget van de genieter.

Door de prestatie goed te keuren, bevestigt de genieter onrechtstreeks ook dat de uitvoerder zijn prestatie aan ResQ mag factureren. ResQ zal deze prestatie op het einde van de maand factureren aan de werkgever die het ResQ-budget had toegekend. Conform de afspraken met de uitvoerder zal ResQ vervolgens ook de uitvoerder betalen voor de prestaties.

 

Op het einde van de maand

Betaling via domiciliëring

Op het ogenblik van uitgifte van de factuur van ResQ aan de werkgever biedt ResQ een domicilieringsopdracht aan de bank van de werkgever.

Details voor de verwerking door sociaal secretariaat of HR-dienst

Bij de factuur bezorgt ResQ een csv-bestand met 1 lijn per genieter van de ResQ-bonus met daarin het verbruikte budget en het aantal afgenomen uren voor prestaties, zodanig dat de werkgever dit kan verwerken op de loonbrief.

 

Facturatie van ResQ aan de werkgever

ResQ factureert de werkgever maandelijks voor alle geleverde prestaties van de genieters van de ResQ- bonus. De factuur bevat een overzicht van het verbruikte bedrag per medewerker en het aantal gepresteerde uren. Op de factuur aan de werkgever staan geen details van de opdrachten die een werknemer / genieter heeft laten uitvoeren.

Varia

Wat staat er in de werkgeversovereenkomst opgenomen ? Wat zijn de verplichtingen van een werkgever die met ResQ opstart?

De kaderovereenkomst voor werkgevers legt het contractueel kader vast tussen de werkgever en ResQ voor het toekennen van diensten aan de medewerkers van de werkgever.

Dit zijn de belangrijkste elementen die op die manier contractueel vastgelegd worden :

 • Welke diensten een genieter van de ResQ bonus kan aanvragen
 • Dat ResQ bonus alleen gebruikt kan worden voor het betalen van werkuren en niet van verbruiksmaterialen
 • Het onderscheid tussen eigen uitvoerders en ResQ uitvoerders wordt toegelicht
 • De prijzen van de ResQ uitvoerders voor het lopende jaar ( prijzen worden jaarlijks geïndexeerd) , inclusief afspraken betreffende voorrijtijden en mogelijke supplementen
 • De verwerking van de coördinatietijd en bijhorende kosten
 • De procedure voor de goedkeuring van een opdracht door de genieter van de bonus
 • Geeft de werkgever aan ResQ de toelating om voor het ingestelde budget per medewerker aan goedgekeurde prestaties te factureren
 • Geeft de werkgever de toelating aan ResQ om voor de betreffende facturen een domicilieringsopdracht aan te bieden aan de bank van de werkgever
 • De procedure voor afhandeling van een geleverde prestatie indien de werknemer zijn ResQ budget overschrijdt
 • Het feit dat ResQ eigenlijk moet aanzien worden als een betalingsmiddel voor prestaties aangeboden door de werkgever, maar waarbij noch de werkgever, noch ResQ aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoerder. De genieter van de ResQ bonus kan de uitvoerder volledig zelf bepalen en evalueren. ResQ voorziet in een kwaliteitslabel van zijn uitvoerders om zo veel mogelijk kwalitatieve uitvoerders te garanderen.
 • Dat de overeenkomst geldt voor 2 jaar en voor een minimum omzet via ResQ van 2.000€ per jaar per aangesloten werkgever met minder dan 5 werknemers en 3.000€ per jaar met meer dan 5 werknemers.

Bij de kaderovereenkomst voor de werkgever voorziet ResQ een bijlage 1 waarvan ResQ de werkgever ten stelligste aanraadt deze te personaliseren naar de gebruiken binnen de organisatie en deze te laten ondertekenen door de werknemer die ResQ bonus ontvangt.
Hiermee worden de afspraken die ook door de genieter van de ResQ bonus gekend moeten zijn afgedekt.

Hoe wordt ResQ gefactureerd aan de werkgever?

Wanneer een geleverde opdracht door een werknemer wordt goedgekeurd wordt hij voor ResQ factureerbaar aan de werkgever.
1x per maand of om de 2 weken afhankelijk van de volumes aan geleverde diensten zal ResQ de werkgever factureren voor de prestaties die zijn goedgekeurd door zijn medewerkers die de opdrachten hebben aangevraagd.
Op die factuur zal 1 lijn per medewerker staan met het totaal van de gepresteerde uren voor die periode en het hierbij verbruikte ResQ budget.
De werkgever krijgt op zijn factuur geen details van de geleverde diensten aan zijn medewerkers, enkel het totaal voor de periode.

De factuur aan ResQ is betaalbaar conform de betalingstermijn vermeld in de werkgeversovereenkomst en zal door ResQ ter betaling aangeboden worden aan de bank van de werkgever om per domiciliering voldaan te worden.

Wat gebeurt er als de genieter van de ResQ bonus meer opdrachten heeft aangevraagd dan dat hij budget heeft en dus dat hij geen ResQ budget meer heeft om zijn aangemaakte prestaties te betalen ?

Bij het aanmaken van een opdracht in ResQonline kan een genieter van de ResQ bonus, bewust of onbewust, een opdracht maken die meer zal kosten dan dat hij via ResQ kan betalen.
In die gevallen zal het gedeelte dat met zijn bonus betaald kan worden ook van zijn budget afgetrokken worden, maar zal het restsaldo van de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitvoerder rechtstreeks afgerekend en betaald dienen te worden.
Dit gedeelte zal dus niet onder de fiscale ruling van ResQ vallen en ten laste van de werknemer zijn die ze uiteindelijk betaald zoals hij vroeger een uitvoerder zou betaald hebben.

Wat gebeurt er als er op het einde van het boekjaar een restsaldo blijft staan ten voordele van de genieter van de ResQ bonus, of met andere woorden de ResQ bonus is nog niet volledig opgebruikt ?

Voor ResQ staat er geen einddatum of vervaldatum op het toegewezen budget. Hiermee willen we concreet aangeven dat een werknemer die ResQ budget van zijn werkgever krijgt deze voor ResQ voor onbepaalde duur kan aanwenden.
Hierbij dient wel gesteld te worden dat de werkgever uiteraard blijft bestaan en dat de overeenkomst met ResQ van kracht dient te blijven, waardoor de prestaties ten allen tijden verwerkt kunnen worden en gefactureerd worden aan de betreffende werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat de meeste werkgevers aansturen op het maximaal overdragen van 20% van het budget van jaar 1 naar jaar 2, vooral voor boekhoudkundig een fiscale reden.
Dit is in overleg tussen de werkgever en de werknemer te bepalen.

Voor de werkgevers raadt ResQ aan om bij afsluiting van een boekhoudkundige periode een provisie te nemen ‘te ontvangen facturen’ voor de toegekende bonus die nog niet gefactureerd is door ResQ aan de werkgever in de betreffende periode.
Op die manier blijft de boekhouding een correcte weerspiegeling geven van de kosten en opbrengsten van uw organisatie voor een afgesloten perioden.

Wat gebeurt er wanneer een medewerker nog ResQ budget heeft en uit dienst gaat ?

Wanneer een medewerker uit dienst gaat en nog een saldo heeft bij ResQonline dient dit budget verwerkt te worden alvorens de uit dienst te kunnen finaliseren.

Ofwel zorgt de genieter van de bonus ervoor dat hij opdrachten aanmaakt die door de uitvoerders aanvaard worden en die hij als opdrachtgever kan goedkeuren opdat de factuur van de uitvoerder aan ResQ kan opgemaakt worden en zo het budget op nul komt te staan.
Op die manier kan het budget opgebruikt worden of kan de genieter van de bonus eventueel een tegoed creëren bij de geselecteerde uitvoerder voor nog uit te voeren werken.

Ofwel moet het tegoed van ResQonline afgeboekt worden en volgens de normale verloningsbelastingen verwerkt worden en uitbetaald worden als netto loon.
In dit laatste geval zal zowel de werkgever als de werknemer meer belastingen betalen op het toegestane / verkregen budget en dus meer kosten als werkgever hebben en minder koopkracht als werknemer.

Meld je vandaag nog aan

In slechts enkele klikken kan u zichzelf online aanmelden voor het ResQ-bonussysteem als werkgever. Aanmelden als uitvoerder?