Over ResQ

Hoe werkt het?

Wanneer een onderneming/vennootschap een bonus wil toekennen aan zijn medewerkers of aan zijn zaakvoerder of bezoldigd bestuurder, kan dit onder de vorm van een bonus voor diensten aan huis. Per genieter bepaalt de werkgever individueel het te besteden budget (zowel in omvang als in frequentie van de toewijzing van de bonus).

De genieter van de bonus kan dan inloggen op resqonline.com waar hij aangeeft welke opdracht hij wenst te laten uitvoeren en kan dan kiezen voor een uitvoerder naar eigen keuze of kan hij een uitvoerder selecteren uit de ResQ uitvoerderslijst. De gekozen uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keurt de werknemer via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de werkgever door ResQ gefactureerd wordt en de uitvoerder door ResQ betaald wordt.

ResQ neemt de opvolging van de tegoeden van de medewerkers, de facturatie van prestaties, de betaling van de uitvoerders enz. voor zijn rekening. De werkgever krijgt één factuur per maand voor alle voor zijn medewerkers uitgevoerde prestaties. Een aanzienlijke daling van de administratieve rompslomp.

Welke diensten kan ik met ResQ laten uitvoeren ?

De werknemer kan beroep doen op poets- en schoonmaakhulp, dienstboden en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, tuinmannen of hoveniers en “kleine herstellings- of onderhoudsdiensten” (loodgieterij, elektriciteit, onderhoudswerken, …).

sectoren uitvoerders - bonussysteem diensten aan huis

Voor wie kan ResQ gebruikt worden?

De ResQ bonus kan aangevraagd worden voor iedereen binnen uw organisatie. Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel kan toegekend worden. Enige beperking is dat de ResQ bonus niet ter vervanging van vaste loon-elementen mag ingezet worden en maximaal 20% van het jaarlijks bruto inkomen van de genieter mag zijn.

Wat zijn de voordelen?

Voor de werknemer:
ResQ biedt de begunstigde een grotere koopkracht, omdat de socialezekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € totale brutokost van de werkgever is de koopkracht van de werknemer 279 % groter via de ResQ bonus dan via het normale loon. Afhankelijk van de prijs van de geleverde prestatie kan dit nog stijgen tot 305 %.

voordelen resq bonussysteem werknemer

> Meer info in de FAQ voor de werknemer

Ook voor de werkgever:
ResQ is ook bijzonder voordelig voor de werkgever, omdat er geen werkgeversbijdrage te betalen valt op de uitgekeerde bonus maar slechts op het toegekende voordeel van alle aard.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € koopkracht voor de werknemer kost ResQ 279 % minder voor de werkgever.

> Meer info in de FAQ voor de werkgever.

Wie zijn de uitvoerders?

De ResQ bonus kan door de genieter gebruikt worden door prestaties toe te wijzen aan uitvoerders op de resqonline.com portal.
Men heeft daarbij de keuze uit een eigen uitvoerder of een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.

De genieter heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze laatste de prestatie via ResQonline.com bevestigen. Indien de begunstigde zijn eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder. ResQ heeft het recht een uitvoerder te weigeren indien het tarief hoger ligt dan de door ResQ gehanteerde tarieven.

De genieter kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De genieter geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Hoeveel betaalt men de uitvoerder via ResQ per uur?

Afhankelijk van de uitvoerder die u kiest kan de prijs variëren. Bij een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt u in overleg met de uitvoerder de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.
Op het ogenblik dat u met de uitvoerder het aantal uren en de prijs per uur overeenkomt, kan u een opdracht aanmaken in ResQ-Online.
Als u kiest voor een ‘ResQ-uitvoerder’, dan werkt die aan de prijzen die door ResQ bepaald worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

*  de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Let wel , dit zijn uurtarieven zoals door de uitvoerder gefactureerd aan ResQ, maar dit is niet de omgerekende werkelijke kost die u als genieter van de ResQ-bonus betaalt.
Om de werkelijke kost juist in te schatten, verwijzen we graag naar de info bij de praktijkvoorbeelden.

Wat kost het om gebruik te maken van ResQ?

Voor elke opdracht rekent ResQ een coördinatiekost voor zijn rol als coördinator tussen de genieter van de ResQ bonus / opdrachtgever van de opdrachten en de uitvoerder van de prestaties. De kost voor deze dienst wordt per aangevraagde dienst verrekend als coördinatietijd op het budget van de genieter. Voor een standaardopdracht (uitvoerbaar ten vroegste vijf werkdagen na aanvraag via het platform) wordt een coördinatietijd van 1/2 werkuur aangerekend aan het standaarduurtarief van ResQ.

1 opdracht van vijf uur kost dan 1/2 uur + 5 werkuren
Een recurrente opdracht van tienmaal een prestatie kost 1 x 1/2 uur + 10 x de werkuren.

Het is dus raadzaam om zo veel mogelijk opdrachten te definiëren met een weerkerend element ( bv tuinonderhoud x aantal keer per maand of het schoonmaken van de ramen of het ophalen van de kinderen op school,…) om zo de coördinatiekost maximaal uit te spreiden over meerdere uitvoeringsdagen.

Voor de werkgever

Hoe kan ik ResQ aanvragen als werkgever?

 1. Vervolledig de werkgeversovereenkomst en stuur deze door een gevolmachtigd persoon ondertekend terug naar contac@resqonline.com
 2. Binnen de 48u krijgt u toegang tot de ResQ-online portal. Vervolgens kan u uw werknemers of uzelf als zaakvoerder of bezoldigd bestuurder aanmaken en uw ResQ-bonus definiëren per genieter van dit unieke voordeel.
 3. De genieters die u budget heeft toegewezen ontvangen hun toegangsgegevens (login en paswoord) tot ResQonline automatisch. Aan de hand daarvan  kan elke genieter zijn opdrachten voor uitvoerders online aanmaken.
 4. Elke genieter kan dan opdrachten aanmaken en uitvoerders selecteren binnen zijn budget en via zijn profielpagina.

Wanneer kan ik ResQ inzetten om mijn personeel te motiveren?

U kan ResQ inzetten wanneer u het wil en ResQ kan aangevraagd worden voor een of meerdere medewerkers zonder beperkingen of verplichtingen. De enige twee voorwaarden zijn dat ResQ niet als vervanging mag dienen van het bestaand loon en niet meer dan 25% van het totale loonpakket mag bedragen.

Wat is het voordeel voor de werkgever?

279% minder kosten via ResQ voor de werkgever ten opzichte van uitbetaling via loon.  Met andere woorden een lagere kost voor de werkgever omdat socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

voordeel_werkgever

Hieronder een korte simulatie van het voordeel voor de werkgever van loon versus ResQ bonus bij gelijke verdienste voor werknemer*
RESQ Simulatie voordeel WG

Mag ik ResQ inzetten voor de zaakvoerder / bestuurder van de vennootschap ?

ResQ mag ingezet worden voor elke medewerker van de organisatie die bezoldigd wordt uit de organisatie. Enige beperkingen die er zijn is dat ResQ niet ingezet mag worden ter vervanging van bestaand loon en dat het totale bedrag dat per jaar via ResQ uitbetaald wordt niet de 25% van het jaarlijkse loon mag overstijgen.

Hoe wordt ResQ gefactureerd ?

Wanneer een geleverde opdracht door een werknemer wordt goedgekeurd wordt hij voor ResQ factureerbaar aan de werkgever.
1x per maand of om de 2 weken afhankelijk van de volumes aan geleverde diensten zal ResQ de werkgever factureren voor de prestaties die zijn goedgekeurd door zijn medewerkers die de opdrachten hebben aangevraagd.
Op die factuur zal 1 lijn per medewerker staan met het totaal van de gepresteerde uren voor die periode en het hierbij verbruikte ResQ budget.
De werkgever krijgt op zijn factuur geen details van de geleverde diensten aan zijn medewerkers, enkel het totaal voor de periode.

De factuur aan ResQ is betaalbaar conform de betalingstermijn vermeld in de werkgeversovereenkomst en zal door ResQ ter betaling aangeboden worden aan de bank van de werkgever om per domiciliering voldaan te worden.

Wat staat er in de werkgeversovereenkomst opgenomen ? Wat zijn de verplichtingen van een werkgever die met ResQ opstart?

De kaderovereenkomst voor werkgevers legt het contractueel kader vast tussen de werkgever en ResQ voor het toekennen van diensten aan de medewerkers van de werkgever.
Dit zijn de belangrijkste elementen die op die manier contractueel vastgelegd worden :

 • Welke diensten een genieter van de ResQ bonus kan aanvragen
 • Dat ResQ bonus alleen gebruikt kan worden voor het betalen van werkuren en niet van verbruiksmaterialen
 • Het onderscheid tussen eigen uitvoerders en ResQ uitvoerders wordt toegelicht
 • De prijzen van de ResQ uitvoerders voor het lopende jaar ( prijzen worden jaarlijks geïndexeerd) , inclusief afspraken betreffende voorrijtijden en mogelijke supplementen
 • De verwerking van de coördinatietijd en bijhorende kosten
 • De procedure voor de goedkeuring van een opdracht door de genieter van de bonus
 • Geeft de werkgever aan ResQ de toelating om voor het ingestelde budget per medewerker aan goedgekeurde prestaties te factureren
 • Geeft de werkgever de toelating aan ResQ om voor de betreffende facturen een domicilieringsopdracht aan te bieden aan de bank van de werkgever
 • De procedure voor afhandeling van een geleverde prestatie indien de werknemer zijn ResQ budget overschrijdt
 • Het feit dat ResQ eigenlijk moet aanzien worden als een betalingsmiddel voor prestaties aangeboden door de werkgever, maar waarbij noch de werkgever, noch ResQ aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoerder. De genieter van de ResQ bonus kan de uitvoerder volledig zelf bepalen en evalueren. ResQ voorziet in een kwaliteitslabel van zijn uitvoerders om zo veel mogelijk kwalitatieve uitvoerders te garanderen.
 • Dat de overeenkomst geldt voor 2 jaar en voor een minimum omzet via ResQ van 3.000€ per jaar per aangesloten werkgever.

Bij de kaderovereenkomst voor de werkgever voorziet ResQ een bijlage 1 waarvan ResQ de werkgever ten stelligste aanraadt deze te personaliseren naar de gebruiken binnen de organisatie en deze te laten ondertekenen door de werknemer die ResQ bonus ontvangt.
Hiermee worden de afspraken die ook door de genieter van de ResQ bonus gekend moeten zijn afgedekt.

Wat gebeurt er als de genieter van de ResQ bonus meer opdrachten heeft aangevraagd dan dat hij budget heeft en dus dat hij geen ResQ budget meer heeft om zijn aangemaakte prestaties te betalen ?

Bij het aanmaken van een opdracht in ResQonline kan een genieter van de ResQ bonus, bewust of onbewust, een opdracht maken die meer zal kosten dan dat hij via ResQ kan betalen.
In die gevallen zal het gedeelte dat met zijn bonus betaald kan worden ook van zijn budget afgetrokken worden, maar zal het restsaldo van de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitvoerder rechtstreeks afgerekend en betaald dienen te worden.
Dit gedeelte zal dus niet onder de fiscale ruling van ResQ vallen en ten laste van de werknemer zijn die ze uiteindelijk betaald zoals hij vroeger een uitvoerder zou betaald hebben.

Wat gebeurt er als er op het einde van het boekjaar een restsaldo blijft staan ten voordele van de genieter van de ResQ bonus, of met andere woorden de ResQ bonus is nog niet volledig opgebruikt ?

Voor ResQ staat er geen einddatum of vervaldatum op het toegewezen budget. Hiermee willen we concreet aangeven dat een werknemer die ResQ budget van zijn werkgever krijgt deze voor ResQ voor onbepaalde duur kan aanwenden.
Hierbij dient wel gesteld te worden dat de werkgever uiteraard blijft bestaan en dat de overeenkomst met ResQ van kracht dient te blijven, waardoor de prestaties ten allen tijden verwerkt kunnen worden en gefactureerd worden aan de betreffende werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat de meeste werkgevers aansturen op het maximaal overdragen van 20% van het budget van jaar 1 naar jaar 2, vooral voor boekhoudkundig een fiscale reden.
Dit is in overleg tussen de werkgever en de werknemer te bepalen.

Voor de werkgevers raadt ResQ aan om bij afsluiting van een boekhoudkundige periode een provisie te nemen ‘te ontvangen facturen’ voor de toegekende bonus die nog niet gefactureerd is door ResQ aan de werkgever in de betreffende periode.
Op die manier blijft de boekhouding een correcte weerspiegeling geven van de kosten en opbrengsten van uw organisatie voor een afgesloten perioden.

Voor de werknemer / begunstigde

Wie zijn de uitvoerders van ResQ ?

De ResQ-bonus kan door de begunstigde gebruikt worden door prestaties toe te wijzen aan uitvoerders op de ResQ-onlineportal. Hij/zij kan hierbij kiezen voor een eigen uitvoerder of een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.

eigen uitvoerder

De begunstigde heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ-uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze de prestatie bevestigen via www.resqonline.com. Indien de begunstigde zijn/haar eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder.

resq_uitvoerder

De begunstigde kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.
Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De begunstigde geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Hoe kan je als werknemer je ResQ budget opgebruiken?

Hoe werkt ResQ voor de uitvoerder?
 • Log in met je persoonlijke toegangsgegevens op app.resqonline.com
  Kies voor ‘Job toevoegen’ en vul de vereiste informatie in.
 • Kies een uitvoerder uit de uitvoerderslijst van ResQ of maak zelf een nieuwe uitvoerder aan.
 • De uitvoerder krijgt een uitnodiging om de opdracht uit te voeren.
 • Wanneer de uitvoerder de uitnodiging accepteert, wordt de werkgever op de hoogte gebracht. Het budget wordt op dat moment aangepast. Het nog resterende budget wordt binnen het ResQ-platform aangepast.

Wat is het voordeel voor de werknemer?

279% meer koopkracht via ResQ voor de werknemer t.o.v. uitbetaling via loon.  Met andere woorden een grotere koopkracht voor de medewerker omdat socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

voordelen resq bonussysteem werknemer

Hieronder een korte simulatie van normaal loon ten opzichte van uitbetaling via ResQ bonus bij gelijke kost voor de werkgever*

RESQ Simulatie voordeel WG

Hoe wordt het ResQ kwaliteitslabel opgebouwd?

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders, afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ-uitvoerder krijgt of in het slechtste geval niet meer krijgt.
Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ-uitvoerders:

A-label

Een A-uitvoerder is een uitvoerder die minstens 5 positieve evaluaties heeft en die minstens 2x per maand via ResQ werkt.

B-label

Een B-uitvoerder heeft minstens 3 positieve evaluaties voor de door hem gerealiseerde opdrachten.

C-label

Een C-uitvoerder is een nieuwe uitvoerder in de ResQ systemen en heeft nog geen 3 positieve evaluaties op zijn naam staan ( maar ook geen slechte!)

D-label

Een D-uitvoerder heeft één of meerdere mindere evaluaties gehad bij zijn laatste opdrachten. Deze zal geen opdrachten meer door ResQ aangeboden krijgen, maar kan wel als eigen uitvoerder uitgenodigd worden door een ResQ-gebruiker.*

E-label

Een E-uitvoerder heeft meerdere mindere evaluaties en wordt door ResQ geweigerd voor verdere opdrachten, zelfs als eigen uitvoerder geselecteerd door een ResQ-gebruiker.**

Als u als uitvoerder een hoger label wil verkrijgen kan dat dus door opdrachten af te leveren met een positieve evaluatie door de opdrachtgever.

*Als u als uitvoerder een D-label heeft, kan u terug naar een label C, B of A werken door zelf potentiële opdrachtgevers uit te nodigen hun ResQ-budget via hen te laten lopen. Als deze voor u kiezen als uitvoerder en u na de opdracht een positieve evaluatie geven, stijgt u terug in het kwaliteitslabel.

** Als u als E-uitvoerder gekwalificeerd bent en u bent van mening dat dit absoluut onterecht is, stellen we voor ons te contacteren voor overleg. Lees wel dat u het E-label niet toevallig krijgt en dat u met sterke argumenten zal moeten komen om terug een D-label te kunnen krijgen. Zelfs wij als ResQ beseffen dat het soms mis kan lopen en dat u zich kan herpakken. Wij behoudens ons het recht voor om dit grondig te evalueren alvorens u terug het D-label te geven. Dit voornamelijk uit bescherming van gebruikers van de ResQ-oplossing, maar ook ter bescherming van de andere uitvoerders die hun werk serieus nemen en kwalitatief werk willen afleveren.

Voor de uitvoerder

Hoe werkt ResQ voor de uitvoerder?

Process-1-6-Uitvoerder

Waarom uitvoerder worden van ResQ?

Door zich aan te melden als uitvoerder van ResQ krijgt de uitvoerder opdrachten aangeboden via ResQ van potentieel nieuwe klanten.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders op basis van de feedback van de begunstigden die eerder gebruik maakten van de diensten van de uitvoerder.

Op die manier kan ResQ zijn uitvoerders die kwalitatief werk differenciëren van de anderen. De uitvoerders met de beste tevredenheidsscore worden als eerste aangesproken wanneer een begunstigde een dienst aanvraagt die door de uitvoerder kan geleverd worden.

Anderzijds gaat ResQ de administratieve opvolging voor de uitvoerder van zijn werk vereenvoudigen. ResQ gaat na bevestiging van de prestatie door de begunstigde voor de uitvoerder de prestatie factureren, de tegoeden innen bij de werkgever en de uitvoerder voor zijn geleverde werk uitbetalen binnen de 14 dagen.

Hoe uitvoerder worden?

Om uitvoerder te kunnen worden van ResQ dient de uitvoerder zijn organisatie te registeren via het registratieformulier.

Hierbij zal de uitvoerder moeten definieren welke diensten hij kan leveren en aan welk uurtarief hij wil werken.

Eenmaal dit gebeurd is, zal ResQ de aanvraag valideren en de uitvoerder mee vermelden als ResQ uitvoerder op de resqonline-portal

Algemene bemerkingen

Antimisbruikbepalingen

Via de terbeschikkingstelling van onderhoudsdienst voor huis en tuin heeft de werkgever onder meer de intentie om zijn werknemers, kaderleden of bedrijfsleiders een middel aan te reiken om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.

De terbeschikkingstelling mag niet louter een ontwijking van inkomstenbelastingen of socialezekerheidsbijdragen tot doel hebben, daar dit strijdig kan bevonden worden met de fiscale en sociale antimisbruikbepalingen. In het fiscaal recht is deze bepaling al van kracht; inzake RSZ werd de wettelijke basis al gelegd, maar moeten er nog uitvoeringsmaatregelen getroffen worden. Toch is de nodige omzichtigheid geboden.

Bovendien is het raadzaam om een redelijke verhouding te hanteren tussen het toegekende voordeel enerzijds en de bezoldiging van de verkrijger ervan anderzijds.

Wat met vakantiegeld

Wat volgt geldt enkel voor werknemers en bedrijfsleiders onderworpen aan RSZ. De zelfstandige bedrijfsleiders zijn uitgesloten uit de vakantiewetgeving.

Afhankelijk van de wijze van toekenning is er al dan niet vakantiegeld verschuldigd op het voordeel in natura dat ontstaat door de terbeschikkingstelling van onderhoudsdiensten voor huis en tuin. Indien verschuldigd, gaan we voor de berekeningsbasis uit van de forfaitaire waardering inzake RSZ, zijnde 8,54 EUR per uur.

Indien het voordeel:

 • periodiek wordt toegekend (maandelijks) dan maakt het voordeel deel uit van het vaste salaris en is hierop dubbel vakantiegeld verschuldigd
 • niet periodiek wordt toegekend (bv. 2x per jaar):
  • is er geen vakantiegeld verschuldigd indien de toekenning van het voordeel vaststaat (cfr. toepassing Flex Income Plan)
  • is er wel vakantiegeld (variabel enkel en dubbel vakantiegeld) verschuldigd indien de toekenning onzeker is (bv. toekenning in kader van een prestatiewaardering).

Loonbeschermingswet

De loonbeschermingswet voorziet verschillende dwingende bepalingen, indien een deel van het loon in natura wordt betaald.
Zo moet het deel in natura op zijn werkelijke waarde geschat worden, ten laatste bij de indiensttreding (of bij de invoering van het voordeel).
Een andere verplichte bepaling van deze wet is dat het voordeel in natura beperkt moet zijn, nl. maximum een vijfde van het totale brutoloon.
Daarenboven beperkt de wet ook die voordelen tot: huisvesting, gas/elektriciteit/water/verwarming/brandstof, het genot van een grond, voedsel gebruikt op de plaats waar arbeid wordt verricht, gereedschap/dienst- of werkkledij en het onderhoud ervan en het voor het werk nodige materieel en materiaal dat ten laste is van de werknemer. Onderhoudsdiensten voor huis en tuin maken hier geen deel van uit.

Wanneer deze bepalingen niet worden nageleefd, kan de inspectie optreden, maar ook de werknemer kan een vordering instellen. Die zou dan de tegenwaarde van die voordelen nog eens in geld kunnen opeisen. M.a.w. de werkgever kan gedwongen worden om tweemaal te betalen.
Nu zijn die risico’s vooral aanwezig als die voordelen deel zouden uitmaken van het minimumloon of van het baremaloon dat door de sectorale cao’s wordt voorgeschreven. Indien die voordelen daar bovenop komen, dan is het risico op die sancties opmerkelijk geringer.

Een probleem hierover zal doorgaans ook maar ontstaan als er op het einde van de dienstbetrekking een geschil ontstaat met de werknemer en een en ander voor de arbeidsrechtbank zou uitgevochten worden. Of een voordeel al dan niet deel uitmaakt van het sectorale barema, dan wel er bovenop toegekend wordt, is dus een zaak die heel goed moet onderzocht worden. Er zijn ook nog andere juridische mogelijkheden, maar die kunnen enkel behandeld worden in een concreet advies, naar aanleiding van een concrete situatie.

Verder moet de werkgever er ook heel goed op letten dat hij , bij de invoering, wijziging of zelfs opheffing van zo’n systeem, dit met de juiste juridische middelen en werkwijzen doet (de naleving van de hiërarchie van de rechtsbronnen). Met eenzijdige aanpassingen van het loonsysteem – zeker in de negatieve zin – begeeft de werkgever zich op glad ijs. Doorgaans zal een nieuwe overeenkomst noodzakelijk zijn.

ResQ mag niet als vervanging bestaande bezoldigingscomponent

De facilitaire bonus mag niet ter vervanging komen van een bestaande bezoldigingscomponent. Het moet dus een extra vormen waarop de werknemer, op het moment van toekenning, nog geen recht kan laten gelden. Denken we bijvoorbeeld aan een bonus waarvan de toekenning onzeker is, want gelinkt aan het behalen van bepaalde ondernemingsdoelstellingen.

Voor nieuwe medewerkers kan dit bij de salarisonderhandelingen desgevallend wel mee voorzien worden als onderdeel van hun loonpakket.

Duur van de overeenkomst

De kaderovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar. De werkgever verbindt er zich toe gedurende de looptijd van de overeenkomst een minimum van 6.000 EUR (excl. BTW) aan werkuren af te nemen ten behoeve van één of meerdere begunstigden.

Indien de werkgever bij het verstrijken van de looptijd de minimumafzet niet behaald heeft, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de niet aangekochte werkuren (excl. BTW).

De kaderovereenkomst wordt telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van 2 jaar, behoudens opzeg per aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende periode. De minimumafname van 10.000 EUR geldt voor elke nieuwe periode.

Fiscale verwerking

Zijn de kosten van ResQ aftrekbaar binnen de venootschap?

De kosten van ResQ zijn 100% aftrekbaar binnen de vennootschap, enkel de BTW op de ResQ facturen is altijd 21% en niet aftrekbaar binnen de vennootschap.

Wie betaald wat wanneer?

De betaling van de geleverde prestaties door de uitvoerders aan ResQ gebeurd aan de hand van een domicilieringsopdracht die ResQ aanbiedt aan de bank van de werkgever nadat deze de factuur van de geleverde prestaties heeft ontvangen. Met andere woorden heeft de werkgever pas kosten te betalen aan ResQ als de diensten geleverd zijn.
Nadat de werkgever de factuur aan ResQ betaald heeft wordt de uitvoerder door ResQ betaald.

Wat zijn de facturatiestromen?

ResQ factureert op 2-wekelijkse basis de geleverde diensten aan de werkgever. De factuur bevat één lijn per genieter van de ResQ bonus met het verbruikte bedrag aan diensten en het bijhorend aantal uren die in rekening moeten gebracht worden voor de bepaling van het voordeel alle aard.

De werkgever krijgt geen andere facturen dan de facturen van ResQ.
De uitvoerders factureren elke prestatie aan ResQ.

(Para)fiscale verwerking

Het voordeel in natura dient vermeld te worden op de maandelijkse loonbrief die deel uitmaakt van de individuele rekening.

Jaarlijks ontvangen de begunstigden van ResQ bonus een fiche 218 die de details weergeeft van de opgenomen prestatie-uren en het daarmee gepaard gaande voordeel van alle aard.

Evolutie ResQ

Ik heb nog ResQ budget staan en heb nog opdrachten die ik wil laten uitvoeren?

Maak uw opdracht zoals gewoonlijk aan en spoor u uitvoerder aan om de opdracht en het bijhorende aantal gewerkte uren te rapporteren voor 5 juli zodat u nog 1 dag de tijd heeft om de prestatie goed te keuren en te genieten van de huidige waardering van uw voordeel alle aard.

Ik heb nog ResQ budget staan en heb geen opdrachten die ik wil laten uitvoeren?

Ofwel gaat u de nodige opdrachten alsnog laten uitvoeren en geniet u nog van het fiscaal voordeel.

Ofwel gaat u uw budget niet meer opgebruiken. In dat geval zal uw ResQ-budget onbenut blijven en terug ter uwer beschikking gesteld worden  om opnieuw in de normale loonlijn betaald te worden (na aftrek van de normale belasting op loon, voor u van toepassing) waarna uw werkgever uw ResQ budget dan op nul zet en u geen opdrachten meer kan aanmaken.

Ik heb nog langlopende opdrachten staan waarvan de uitvoeringsdatum na 5 juli gepland stonden?

Zonder tijdige vernieuwing met de overheid  gaan wij er vanuit dat ResQ eind juni de lopende opdrachten na 3 juli zal annuleren bij de uitvoerders. Tot 48u voor uitvoeringsdatum kunnen de opdrachten nog zonder annulatiekosten geannuleerd worden.

 

Wat als ResQ terug een akkoord verkrijgt maar met andere voorwaarden voor de waardering van het voordeel alle aard?

Elke verandering van fiscale waardering heeft een impact op het voordeel dat u als werknemer heeft om met de ResQ-oplossing te werken. Moest deze waardering veranderen, zullen wij u hier spoedig van inlichten en kan u alsnog ten allen tijden beslissen om verder gebruik te maken van de ResQ-oplossing aan de nieuwe voorwaarden of uw ResQ-budget door uw werkgever toch op nul te laten zetten en uw ResQ-budget terug in de normale loonlijn te verwerken

Heeft u nog vragen ?

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder.

shutterstock_383893345