Disclaimer, Privacy- en cookiebeleid

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.resqonline.com en app.resqonline.com. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

ResQ NV respecteert uw recht op privacy en beschermt uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft ResQ NV met de grootste zorg de regels na die door de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden opgelegd.

Door ResQ diensten te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ResQ NV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt ResQ NV?

De persoonsgegevens die ResQ NV verwerkt heeft zij zelf rechtstreeks van uw werkgever ontvangen, met wie zij een contractuele band heeft om diensten te leveren in het kader van ResQ-diensten.

Deze persoonsgegevens hebben typisch betrekking op uw professionele contactgegevens zoals uw naam, de naam van uw werkgever, bedrijfsadres, en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening binnen het kader van ResQ-diensten.

Daarnaast verwerkt ResQ NV persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ResQ-diensten te kunnen gebruiken. Deze gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de inloggegevens (logfiles), de uitgevoerde transacties (audit trail) en het bezoek aan de website (cookies).

Waarom verwerkt ResQ uw persoonsgegevens?

ResQ NV verwerkt uw persoonsgegevens om een goede uitvoering te kunnen verlenen aan de door u gevraagde dienstverlening. Deze dienstverlening houdt onder meer in dat u financiële transacties kan verrichten op een beveiligde wijze, opdrachten kan raadplegen langs elektronische weg, en documenten van een elektronische handtekening kan voorzien.

Daarnaast verwerkt ResQ NV uw persoonsgegevens voor typische handelingen van klantenbeheer, zoals het opmaken van facturen en het opvolgen van de betalingen.

ResQ NV gebruikt uw contactgegevens tevens om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe gelijkaardige diensten en producten die door ResQ aangeboden worden. Indien u dergelijke communicatie in de toekomst niet verder wenst te ontvangen, kan u zich steeds op een eenvoudige wijze uitschrijven via de uitschrijfmodule waarnaar bij dergelijke elektronische communicatie telkens verwezen wordt.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Deze website kan gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Een ‘Cookie’ is een klein tekstbestand dat op uw toestel opgeslagen wordt. Het bevat info omtrent het surfgedrag op onze website. Zo onthouden we bijvoorbeeld uw klikgedrag doorheen de website of onthouden in welke taal u de website bezocht.

Wanneer u informatie deelt via een sociale mediaknop, zal de gekozen sociale media dit registreren. Deze informatie kan verder gelinkt worden aan targetting/advertentiedoeleinden.

U heeft ten alle tijden de keuze om het plaatsen van cookies uit te zetten in uw browser. Wanneer u alle cookies blokkeert, kunnen we niet garanderen dat alle functionaliteiten correct blijven werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kan u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook de cookies van andere websites die je bezoekt.

De partijen die werken met cookies op onze website, mogen de opgeslagen info aan derden verschaffen indien zij hier wettelijk tot verplicht worden. Uw IP-adres wordt echter nooit gecombineerd met de overige door u gegenereerde gegevens.

Welke cookies gebruiken wij?

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-tool die door het gebruik van cookies bijhoudt hoe bezoekers een website gebruiken. Van deze informatie worden diverse rapporten gegenereerd en mogelijk worden de gegevens gebruikt voor andere Googlediensten.

Polylang 

Polylang is een tool die de meertaligheid van een website kan voorzien. Polylang slaat op in welke taal u de website bezoekt, om deze de volgende keer meteen in dezelfde taal te openen.

Hoe kan ik cookies ongedaan maken?

Als u cookies wenst te blokkeren, dient u de nodige aanpassingen te doen in uw browser instellingen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE

Hoe lang bewaart ResQ NV uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ResQ NV slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Het is echter mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens omwille van wettelijke bewaarverplichtingen langer dan de termijn van dienstverlening bewaard moeten worden. ResQ NV vernietigt of anonimiseert deze persoonsgegevens van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Geeft ResQ NV uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

ResQ NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede werking en levering van de ResQ-diensten. Om de goede werking en levering van de ResQ-diensten te kunnen verzekeren, kan ResQ NV uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met een uitvoerder van uw aangevraagde opdracht.

Op verzoek van een Belgische publieke overheid of een bevel van een Belgische rechtbank of een gerechtelijke instantie kan ResQ NV eveneens verplicht worden uw persoonsgegevens mee te delen.

Kan u uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of zelfs vernietigen?

U hebt steeds het recht om mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens waarover ResQ NV beschikt. U hebt tevens steeds het recht om deze persoonsgegevens kosteloos te verwijderen indien zij niet meer relevant zijn, of om ze te verbeteren indien zij niet correct zijn.

Om van deze rechten gebruik te maken, kan u steeds contact opnemen met de privacyverantwoordelijke via privacy@resqonline.com of via een gedagtekend en ondertekend verzoek gericht aan ResQ NV, Fortbaan 5, 2900 Schoten. ResQ NV engageert er zich toe om binnen de wettelijke termijn gevolg te geven aan uw verzoek.

Worden uw persoonsgegevens veilig bewaard?

ResQ NV treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

ResQ NV beschikt daarom over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is het Belgisch recht van toepassing op dit privacybeleid. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Kan het privacybeleid worden aangepast?

ResQ NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te veranderen, maar steeds conform de toepasselijke wetten en bepalingen.

Algemene bepalingen

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. ResQ NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. ResQ NV heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt. ResQ NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan ResQ NV. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van ResQ NV is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. ResQ NV geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

ResQ NV besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 01/09/2017.