INFORMATIE VOOR UITVOERDERS

De uitvoerders spelen een grote rol in de ResQ oplossing. Elke werknemer / genieter die een ResQ budget van zijn of haar werkgever krijgt moet beroep doen op uitvoerders voor het realiseren van de door hem of haar gevraagde diensten. Om deze diensten te leveren kan de genieter kiezen tussen een eigen uitvoerder, die hij/zij zelf al kent en waar hij/zij mee wil werken of een ResQ uitvoerder. Een ResQ uitvoerder is een uitvoerder die al meermaals voor ResQ heeft gewerkt en waar ResQ regelmatig opdrachten aan toevertrouwt. Hieronder lichten we de verschillen tussen de uitvoerders nader toe en vooral leggen we de voordelen voor een uitvoerder uit om met ResQ te werken.

Welke soorten uitvoerders zijn er bij ResQ?

De genieter van de ResQ bonus heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/ haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ-uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze de prestatie bevestigen via www.resqonline.com. Indien de begunstigde zijn/haar eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder.

resq uitvoerder

De begunstigde kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ-netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De begunstigde geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Waarom uitvoerder worden voor ResQ?

Door zich aan te melden als uitvoerder van ResQ krijgt u als uitvoerder opdrachten aangeboden via ResQ van potentieel nieuwe klanten.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders op basis van de feedback van de opdrachtgevers die eerder gebruik maakten van de diensten van de uitvoerder.

Op die manier kan ResQ zijn uitvoerders die kwalitatief werk differenciëren van de anderen. De uitvoerders met de beste tevredenheidsscore worden als eerste aangesproken wanneer een opdrachtgever een dienst aanvraagt die door een ResQ uitvoerder kan geleverd worden.

Anderzijds gaat ResQ de administratieve opvolging voor de uitvoerder van zijn werk vereenvoudigen. ResQ gaat na bevestiging van de prestatie door de begunstigde voor de uitvoerder de prestatie factureren, de tegoeden innen bij de werkgever en de uitvoerder voor zijn geleverde werk uitbetalen.

Hoe werkt ResQ voor u als uitvoerder?

Alle vragen die u als uitvoerder kan hebben…

Hieronder geven we je alvast een antwoord op enkele veelgestelde vragen die u als uitvoerder kan hebben.

Hoe registeren als uitvoerder?

Registreren als uitvoerder

De registratie als uitvoerder is voornamelijk een administratieve formaliteit. U wordt als uitvoerder uitgenodigd om volgende gegevens te vervolledigen:

  • Bedrijfsgegevens
  • Facturatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Welke diensten u voor ResQ-gebruikers kan uitvoeren
  • Uw uurtarief te bepalen

Als u als ResQ-uitvoerder geregistreerd wil worden, dient u nog extra aan te geven in welke regio u geïnteresseerd bent om opdrachten aangeboden te krijgen.

U krijgt een e-mail van ResQ met de vraag of u zich kan registreren als uitvoerder om daarna een opdracht te kunnen uitvoeren?

Een genieter van ResQ-budget wil u graag een opdracht toewijzen, maar ResQ kent u nog niet als uitvoerder. De betreffende persoon heeft via ResQ-Online uw coördinaten als uitvoerder ingegeven (bij een dergelijke aanvraag dient de opdrachtgever uw e-mailadres en BTW-nummer op te geven). Op dat ogenblik krijgt u van ResQ-Online een uitnodiging om uw bedrijfsgegevens te vervolledigen. Door dit te doen kan u de opdracht definitief toegewezen krijgen.

Wie kan uitvoerder worden voor ResQ?

Om voor ResQ als uitvoerder te mogen werken met u BTW-plichtig en in orde zijn met uw wettelijke verplichtingen inzake RSZ, BTW en bedrijfsvoorheffing. Verder kan ResQ steeds uw lopende verzekeringen opvragen en de bevestiging van betaling van de respectievelijke premies nakijken.
Hiermee probeert ResQ alle betrokken partijen in de ResQ-oplossing te beschermen voor wanpraktijken.

Eigen uitvoerder of uitvoerder uitgenodigd door een ResQ gebruiker

U wordt als uitvoerder uitgenodigd door iemand die ResQ bonus heeft ontvangen om u te registreren?

Een persoon die ResQ-bonus heeft, wil graag beroep doen op uw diensten en heeft uw coördinaten ingegeven zodat u vanuit ResQ-Online een uitnodiging ontvangt om u te registreren. Normaalgezien wordt verwacht dat de betreffende persoon eerst contact met u als uitvoerder heeft opgenomen om de opdracht te bespreken, zodat deze uitnodiging enkel de formele bevestiging is dat de opdracht via ResQ zal vergoed worden.

Wat dient u te doen?
U dient zich als uitvoerder enkel te registrerenaan de hand van dit formulier ‘Hoe registeren als uitvoerder’.

Hoe kan ik van ‘eigen’ uitvoerder een ResQ-uitvoerder worden?

Bij uw registratie als ‘eigen uitvoerder’ kan u aangeven dat u geïnteresseerd bent om ResQ-uitvoerder te worden. Nadat u een eerste opdracht heeft afgewerkt en u een positieve beoordeling krijgt van uw opdrachtgever, komt u in aanmerking om ResQ-uitvoerder te worden. Als u door ResQ omgezet wordt van eigen uitvoerder naar ResQ-uitvoerder wordt u uitgenodigd de gewenste regio voor opdrachten aan te geven.

Voor meer info zie de rubriek ‘ResQ-uitvoerders’.

ResQ uitvoerder

Hoe wijst ResQ opdrachten toe aan zijn uitvoerders?

Wanneer een opdracht door een gebruiker van ResQ wordt aangemaakt met als uitvoerder ‘ResQ-uitvoerder’ gaat ResQ zelf de opdracht toewijzen aan een uitvoerder. Deze toewijzing gebeurt op basis van de geselecteerde dienst en locatie van de opdracht. Indien er meerdere ResQ-uitvoerders in die regio bekend zijn, zal ResQ de opdrachtsaanvraag aan de 3 uitvoerders met de hoogste kwaliteitslabel aanbieden.
De eerste uitvoerder die de opdracht aanvaardt, krijgt de opdracht toegewezen door ResQ-Online.
Op dat ogenblik wordt de opdracht als toegewezen gemarkeerd voor andere uitvoerders.

Als er bij de eerste aanbieding van de opdracht geen van de uitvoerders heeft gereageerd gaat ResQ stelselmatig de uitvoerders met een lagere kwaliteitslabel uitnodigen voor de opdracht. De opdracht wordt op die manier enkel aan uitvoerders met status A of B aangeboden. Als er geen uitvoerder gevonden is binnen de 24 uur zal ResQ de gegevens van maximaal 5 C uitvoerders aan de opdrachtgever bezorgen, opdat deze eventueel zelf met deze uitvoerders kan afstemmen. Indien er na 48 uur geen toewijzing is van de opdracht aan één van de ResQ-uitvoerders krijgt de opdrachtgever een melding dat ResQ voor hem verder zoekt naar een gepaste uitvoerder, maar dat hij of zij als opdrachtgever zelf steeds een eigen uitvoerder kan aanreiken.

 

Hoe ResQ uitvoerder worden?

Om ResQ-uitvoerder te worden, dient u zich als uitvoerder te registreren en aan te geven welke diensten u kan uitvoeren en in welke regio u wil werken. ResQ zal uw aanvraag administratief verwerken zoals besproken in de rubriek ‘Hoe registeren als uitvoerder?’.

Als uw registratie aanvaard is, bent u geregistreerd als ResQ-uitvoerder en zal u uitgenodigd worden voor opdrachtsaanvragen voor de diensten die u hebt aangegeven in uw regio.

Hoe wordt het ResQ kwaliteitslabel opgebouwd?

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders, afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ-uitvoerder krijgt of in het slechtste geval niet meer krijgt.
Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ-uitvoerders:

A-label

Een A-uitvoerder is een uitvoerder die minstens 5 positieve evaluaties heeft en die minstens 2x per maand via ResQ werkt.

B-label

Een B-uitvoerder heeft minstens 3 positieve evaluaties voor de door hem gerealiseerde opdrachten.

C-label

Een C-uitvoerder is een nieuwe uitvoerder in de ResQ systemen en heeft nog geen 3 positieve evaluaties op zijn naam staan ( maar ook geen slechte!)

D-label

Een D-uitvoerder heeft één of meerdere mindere evaluaties gehad bij zijn laatste opdrachten. Deze zal geen opdrachten meer door ResQ aangeboden krijgen, maar kan wel als eigen uitvoerder uitgenodigd worden door een ResQ-gebruiker.*

E-label

Een E-uitvoerder heeft meerdere mindere evaluaties en wordt door ResQ geweigerd voor verdere opdrachten, zelfs als eigen uitvoerder geselecteerd door een ResQ-gebruiker.**

Als u als uitvoerder een hoger label wil verkrijgen kan dat dus door opdrachten af te leveren met een positieve evaluatie door de opdrachtgever.

*Als u als uitvoerder een D-label heeft, kan u terug naar een label C, B of A werken door zelf potentiële opdrachtgevers uit te nodigen hun ResQ-budget via hen te laten lopen. Als deze voor u kiezen als uitvoerder en u na de opdracht een positieve evaluatie geven, stijgt u terug in het kwaliteitslabel.

** Als u als E-uitvoerder gekwalificeerd bent en u bent van mening dat dit absoluut onterecht is, stellen we voor ons te contacteren voor overleg. Lees wel dat u het E-label niet toevallig krijgt en dat u met sterke argumenten zal moeten komen om terug een D-label te kunnen krijgen. Zelfs wij als ResQ beseffen dat het soms mis kan lopen en dat u zich kan herpakken. Wij behoudens ons het recht voor om dit grondig te evalueren alvorens u terug het D-label te geven. Dit voornamelijk uit bescherming van gebruikers van de ResQ-oplossing, maar ook ter bescherming van de andere uitvoerders die hun werk serieus nemen en kwalitatief werk willen afleveren.

Opdrachten

Moet u alle opdrachtaanvragen aanvaarden ?

U hebt als uitvoerder geen enkele verplichting om een opdrachtaanvraag te aanvaarden.

De enige verplichting die u heeft is dat, als u de opdracht aanvaardt, u deze dan ook naar verwachting en belofte uitvoert. ResQ engageert zich naar zijn gebruikers om zo veel mogelijk met betrouwbare uitvoerders te werken die beloftes nakomen.

Wat moet u doen als u een aanvraag krijgt ?

Als u vanuit ResQ-Online een opdrachtaanvraag ontvangt, dient u op de link in de uitnodiging te klikken.
U wordt dan verwezen naar uw ResQ-Online gedeelte waar u de betreffende opdrachtaanvraag kan bekijken. U hebt dan de keuze om de opdracht te aanvaarden of te weigeren.

  • Als u de opdracht aanvaardt, geeft u het uurtarief aan dat u wenst voor de betreffende opdracht en valideert u de opdrachtaanvraag. Op dat ogenblik krijgt de opdrachtgever uw bevestiging inclusief de ingegeven uurtarieven.
  • Als u de opdracht weigert, zal de opdrachtgever ingelicht worden en kan deze verder zoeken naar een andere uitvoerder (via ResQ-uitvoerders of een eigen uitvoerder).

 

Na de uitvoering van de werken

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, logt u in op ResQ-Online en rapporteer u hoeveel uur u aan de opdracht heeft gewerkt.
Eenmaal dat gerapporteerd, krijgt de opdrachtgever een melding dat u de opdracht als opgeleverd beschouwt en hoeveel uur u eraan heeft gewerkt.

De opdrachtgever gaat dan de afgewerkte opdracht aanvaarden als volbracht of afkeuren.
Als de opdracht als ‘aanvaard’ beschouwd wordt, zal het budget van de opdrachtgever op ResQ-Online verminderen met de kost van de aanvaardde opdracht (inclusief coördinatietijd).

Als de opdracht niet wordt aanvaard door de opdrachtgever, zal u hiervan als uitvoerder een melding krijgen en wordt u verzocht contact op te nemen met de opdrachtgever om de mogelijke bemerkingen te bespreken en tot een akkoord te komen. Als u als opdrachtgever en uitvoerder tot een akkoord komen, moet die via ResQ-Online gevalideerd worden.

Als u niet tot een overeenkomst kan komen zal de afhandeling van de opdracht en de betaling van de geleverde dienst buiten de ResQ-oplossing gebeuren en zal u als uitvoerder rechtstreeks met de opdrachtgever het dispuut moeten afhandelen, zoals het zou gebeurd zijn moest het niet via ResQ zijn opgestart.

In een dergelijk geval zal ResQ steeds het recht hebben dit dispuut al dan niet in rekening te brengen voor het kwaliteitslabel van de uitvoerder.

Prijszetting van de diensten

Hoeveel betaald ResQ u als uitvoerder?

Een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt na overleg met de opdrachtgever de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.

Op het ogenblik dat de opdrachtgever u als uitvoerder heeft uitgenodigd, kan u uw uurtarief voor de te leveren prestatie ingeven in ResQ-Online. Dit wordt bevestigd aan de opdrachtgever ter finale validatie van de opdrachttoewijzing.

Een ‘ResQ-uitvoerder’ werkt aan de prijzen die door ResQ gehanteerd worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

* de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Nadat u de dienst geleverd hebt, bevestigt u het aantal uur dat u gewerkt heeft.
De opdrachtgever krijgt dan de melding dat u de prestatie heeft afgewerkt en hoeveel uur u heeft gewerkt. Als de opdrachtgever de oplevering goedkeurt, zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de betreffende opdracht.

De inkoopfactuur die ResQ opmaakt op uw naam als uitvoerder zal 10% lager zijn dan de prijs die u als uitvoerder heeft opgegeven. Deze 10% is de commissie die ResQ inhoudt als vergoeding voor de bemiddeling tussen de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdracht enerzijds en de werkgever die de ResQ bonus aan zijn werknemer heeft toegekend.

 

 

Facturatie en betaling

Hoe factureert u uw diensten aan ResQ?

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, moet u het aantal gepresteerde uren rapporteren via ResQ-Online en keurt de opdrachtgever de uren goed.
Op dat moment wordt de prestatie als ‘factureerbaar’ beschouwd voor ResQ.
U zal echter geen factuur opmaken naar ResQ, maar zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de opdracht. Deze inkoopfactuur van ResQ aan u kan uw boekhoudkundig verwerken als omzet aan ResQ, die door ResQ aan u betaald wordt.
.

Wanneer betaalt ResQ uw facturen?

Deze facturen worden door ResQ worden betaald op 30 dagen einde maand.
Bij betaling binnen de 14 dagen na facturatie mag ResQ een korting voor contante betaling toepassen van 2%.
Rechtstreekse facturen van de uitvoerder aan ResQ worden van rechtswege als geprotesteerd beschouwd.

En als het mis loopt?

Wat als u last minute gebeld wordt dat het werk niet kan doorgaan?

De opdrachtgever heeft het recht een bestelling te annuleren uiterlijk 48 uur (weekends en feestdagen niet meegeteld) voor het afgesproken dagdeel. ResQ zal zich inspannen deze annulatie zo snel mogelijk ter kennis te brengen van de uitvoerder. Ingeval de opdrachtgever een bestelling annuleerde binnen de 48 uur voor het afgesproken dagdeel heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van één werkuur.

In geval de opdrachtgever niet annuleerde, de uitvoerder ter plaatse ging en de werken door omstandigheden eigen aan de opdrachtgever niet konden uitgevoerd worden, heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van twee werkuren. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd in de mate dat ResQ deze vergoedingen kan recupereren via het budget van de begunstigde. De uitvoerder kan geen aanspraak maken op andere vergoedingen bij annulatie dan hier limitatief omschreven.

De eigen uitvoerder heeft geen recht op een annulatievergoeding.

Uw opdrachtgever is niet tevreden van het resultaat van uw werk en keurt uw prestatie af voor aanvaarding

Aangezien u als uitvoerder als zelfstandige contractant werkt, ter plaatse instructies krijgt en zelf overeenkomsten met de opdrachtgever kan sluiten voor prestaties en materialen welke buiten de kaderovereenkomst liggen, komen partijen overeen dat de u alleen aansprakelijk zal zijn voor eventuele fouten, schades, diefstallen welke hij berokkend of gepleegd zou hebben in het kader van zijn uitvoeringsopdracht. U bent gehouden ResQ te vrijwaren tegen elke aanspraak van wie ook welke zijn oorsprong vindt in de hem toevertrouwde opdracht.

De overeenkomsten van ResQ dwingen de opdrachtgever bij schadegevallen om u rechtstreeks aan te spreken voor mogelijke betwistingen.  U kan zich niet beroepen op de immuniteit van de uitvoeringsagent en bent derhalve verplicht de schadevordering die tegen u rechtstreeks door de opdrachtgever werd ingesteld rechtstreeks af te handelen met de opdrachtgever alsof jullie rechtstreeks een overeenkomst zouden hebben gesloten en zonder dat u zich kan beroepen op het feit dat u een uitvoeringsagent bent van ResQ.

Dergelijke betwistingen beïnvloeden rechtstreeks de kwaliteitslabels die ResQ toekent aan zijn uitvoerders.

Meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en download de ResQ brochure

MEER WETEN OVER RESQ?

FAQ
CONTACT