Informatie uitvoerder 2018-05-14T18:30:31+00:00

INFORMATIE VOOR UITVOERDERS

De uitvoerders spelen een grote rol in de ResQ oplossing. Elke werknemer / genieter die een ResQ budget van zijn of haar werkgever krijgt moet beroep doen op uitvoerders voor het realiseren van de door hem of haar gevraagde diensten. Om deze diensten te leveren kan de genieter kiezen tussen een eigen uitvoerder, die hij/zij zelf al kent en waar hij/zij mee wil werken of een ResQ uitvoerder. Een ResQ uitvoerder is een uitvoerder die al meermaals voor ResQ heeft gewerkt en waar ResQ regelmatig opdrachten aan toevertrouwt. Hieronder lichten we de verschillen tussen de uitvoerders nader toe en vooral leggen we de voordelen voor een uitvoerder uit om met ResQ te werken.

Welke soorten uitvoerders zijn er bij ResQ?

De genieter van de ResQ bonus heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/ haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ-uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze de prestatie bevestigen via www.resqonline.com. Indien de begunstigde zijn/haar eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder.

resq uitvoerder

De begunstigde kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ-netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De begunstigde geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Waarom uitvoerder worden voor ResQ?

Door zich aan te melden als uitvoerder van ResQ krijgt u als uitvoerder opdrachten aangeboden via ResQ van potentieel nieuwe klanten.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders op basis van de feedback van de opdrachtgevers die eerder gebruik maakten van de diensten van de uitvoerder.

Op die manier kan ResQ zijn uitvoerders die kwalitatief werk differenciëren van de anderen. De uitvoerders met de beste tevredenheidsscore worden als eerste aangesproken wanneer een opdrachtgever een dienst aanvraagt die door een ResQ uitvoerder kan geleverd worden.

Anderzijds gaat ResQ de administratieve opvolging voor de uitvoerder van zijn werk vereenvoudigen. ResQ gaat na bevestiging van de prestatie door de begunstigde voor de uitvoerder de prestatie factureren, de tegoeden innen bij de werkgever en de uitvoerder voor zijn geleverde werk uitbetalen.

Hoe werkt ResQ voor u als uitvoerder?

Alle vragen die u als uitvoerder kan hebben…

Hieronder geven we je alvast een antwoord op enkele veelgestelde vragen die u als uitvoerder kan hebben.

Hoe registeren als uitvoerder?

Qui peut être un exécutant pour ResQ ?

Pour pouvoir travailler pour ResQ, vous devez être assujetti à la TVA et être en ordre avec vos obligations légales envers l’ONSS, la TVA et le précompte professionnel. De plus, ResQ peut à tout moment exiger vos assurances en cours et vérifier la confirmation de paiement des primes respectives.

ResQ essaie ainsi de protéger les parties impliquées dans la solution ResQ contre toute fraude.

Vous recevez un e-mail de ResQ indiquant une demande de vous enregistrer en tant qu’exécutant pour pouvoir effectuer un ordre de mission ?

Un bénéficiaire d’un budget ResQ veut vous attribuer un ordre de mission, mais ResQ ne vous connait pas encore en tant qu’exécutant.
La personne en question a introduit vos coordonnées en tant qu’exécutant via ResQ-Online (lors d’une telle demande, le donneur d’ordre doit introduire votre adresse e-mail et votre numéro de TVA).
À cet instant ResQ-Online vous envoie une invitation à compléter vos données d’entreprise.
En y répondant, vous recevez définitivement l’ordre de mission pour lequel vous avez été invité.

S’enregistrer en tant qu’exécutant

L’enregistrement en tant qu’exécutant est principalement une formalité administrative.
En tant qu’exécutant, vous êtes invité à compléter les données suivantes :

 • Données de l’entreprise
 • Données de facturation
 • Coordonnées
 • Les services que vous pouvez effectuer pour les utilisateurs de ResQ
 • Déterminer votre tarif horaire

Si vous voulez être enregistré en tant qu’exécutant ResQ, vous devez indiquer également la région qui vous intéresse pour y effectuer des ordres de mission.

Registreren als uitvoerder

De registratie als uitvoerder is voornamelijk een administratieve formaliteit. U wordt als uitvoerder uitgenodigd om volgende gegevens te vervolledigen:

 • Bedrijfsgegevens
 • Facturatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Welke diensten u voor ResQ-gebruikers kan uitvoeren
 • Uw uurtarief te bepalen

Als u als ResQ-uitvoerder geregistreerd wil worden, dient u nog extra aan te geven in welke regio u geïnteresseerd bent om opdrachten aangeboden te krijgen.

U krijgt een e-mail van ResQ met de vraag of u zich kan registreren als uitvoerder om daarna een opdracht te kunnen uitvoeren?

Een genieter van ResQ-budget wil u graag een opdracht toewijzen, maar ResQ kent u nog niet als uitvoerder. De betreffende persoon heeft via ResQ-Online uw coördinaten als uitvoerder ingegeven (bij een dergelijke aanvraag dient de opdrachtgever uw e-mailadres en BTW-nummer op te geven). Op dat ogenblik krijgt u van ResQ-Online een uitnodiging om uw bedrijfsgegevens te vervolledigen. Door dit te doen kan u de opdracht definitief toegewezen krijgen.

Wie kan uitvoerder worden voor ResQ?

Om voor ResQ als uitvoerder te mogen werken met u BTW-plichtig en in orde zijn met uw wettelijke verplichtingen inzake RSZ, BTW en bedrijfsvoorheffing. Verder kan ResQ steeds uw lopende verzekeringen opvragen en de bevestiging van betaling van de respectievelijke premies nakijken.
Hiermee probeert ResQ alle betrokken partijen in de ResQ-oplossing te beschermen voor wanpraktijken.

Eigen uitvoerder of uitvoerder uitgenodigd door een ResQ gebruiker

Comment devenir un exécutant ResQ en tant qu’exécutant « propre » ?

Lors de l’enregistrement en tant qu’« exécutant propre », vous pouvez indiquer si vous êtes intéressé de devenir un exécutant ResQ. Après avoir terminé votre première prestation et reçu une évaluation positive de votre donneur d’ordre, vous vous qualifiez pour devenir un exécutant ResQ. Si vous passez d’exécutant propre à exécutant ResQ, vous êtes invité à indiquer la région qui vous intéresse pour effectuer des ordres de mission.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Exécutant ResQ ».

Vous êtes invité en tant qu’exécutant à vous enregistrer par quelqu’un qui a reçu un bonus ResQ ?

Une personne ayant reçu un bonus ResQ aimerait faire appel à vos services et a introduit vos coordonnées afin que vous receviez une invitation de ResQ-Online pour vous enregistrer. Normalement, nous présumons que la personne concernée vous a contacté au préalable pour discuter de l’ordre de mission et que cette invitation n’est donc qu’une simple formalité de confirmation attestant que l’ordre de mission sera rémunéré via ResQ.

Que devez-vous faire ? 
Vous devez vous enregistrer en tant qu’exécutant, comme expliqué sous la rubrique « Comment s’enregistrer en tant qu’exécutant ».

U wordt als uitvoerder uitgenodigd door iemand die ResQ bonus heeft ontvangen om u te registreren?

Een persoon die ResQ-bonus heeft, wil graag beroep doen op uw diensten en heeft uw coördinaten ingegeven zodat u vanuit ResQ-Online een uitnodiging ontvangt om u te registreren. Normaalgezien wordt verwacht dat de betreffende persoon eerst contact met u als uitvoerder heeft opgenomen om de opdracht te bespreken, zodat deze uitnodiging enkel de formele bevestiging is dat de opdracht via ResQ zal vergoed worden.

Wat dient u te doen?
U dient zich als uitvoerder enkel te registrerenaan de hand van dit formulier ‘Hoe registeren als uitvoerder’.

Hoe kan ik van ‘eigen’ uitvoerder een ResQ-uitvoerder worden?

Bij uw registratie als ‘eigen uitvoerder’ kan u aangeven dat u geïnteresseerd bent om ResQ-uitvoerder te worden. Nadat u een eerste opdracht heeft afgewerkt en u een positieve beoordeling krijgt van uw opdrachtgever, komt u in aanmerking om ResQ-uitvoerder te worden. Als u door ResQ omgezet wordt van eigen uitvoerder naar ResQ-uitvoerder wordt u uitgenodigd de gewenste regio voor opdrachten aan te geven.

Voor meer info zie de rubriek ‘ResQ-uitvoerders’.

ResQ uitvoerder

Comment peut-on acquérir le label de qualité ResQ ?

ResQ attribue un label de qualité à ses exécutants en fonction du nombre d’évaluations positives que les donneurs d’ordre ont données à un exécutant. Ce label de qualité détermine également le nombre d’ordres de mission qu’un exécutant ResQ peut recevoir ou, dans le pire des cas, ne peut plus recevoir.

Vous trouverez plus d’explications à propos des labels de qualité des exécutants ResQ ci-après :

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ uitvoerder kan krijgen of in het slechtste geval niet meer kan krijgen.

Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ uitvoerders:

 

Label A Un exécutant A est un exécutant ayant reçu plus de cinq évaluations positives pour les prestations fournies et qui effectue de manière régulière des services ResQ (minimum trois prestations par mois).
Label B Un exécutant B a reçu au moins trois évaluations positives pour les prestations fournies.
Label C Un exécutant C est un nouvel exécutant dans le système ResQ et il n’a pas encore reçu trois évaluations positives (mais aucune négative non plus).
Label D Un exécutant D a reçu une ou plusieurs évaluations négatives lors de ses dernières prestations. Il ne recevra plus d’ordres de mission de la part de ResQ, mais il peut encore être sollicité comme exécutant propre par un utilisateur ResQ.*
Label E Un exécutant E a reçu plusieurs évaluations négatives et est refusé de tout ordre de mission futur par ResQ, même s’il est sélectionné par l’utilisateur ResQ en tant qu’exécutant propre.**

 

Si vous voulez obtenir un label supérieur en tant qu’exécutant, c’est possible en réalisant des prestations avec une évaluation positive du donneur d’ordre.

*En tant qu’exécutant ayant un label D, vous pouvez encore redevenir un label C, B ou A en invitant vous-même des donneurs d’ordre potentiels à faire passer leur budget ResQ par vous. Si ceux-ci optent pour vous en tant qu’exécutant et vous donnent une évaluation positive après prestation, vous pouvez remonter de label de qualité.

**Si vous êtes classé comme exécutant E et êtes d’avis que ceci n’est pas justifié, vous pouvez toujours nous contacter pour concertation. Notez que vous ne recevez pas le label E par hasard et que vous devez avoir de solides arguments pour redevenir un label D. Chez ResQ, nous sommes conscients que les choses peuvent mal se passer et que vous pouvez vous ressaisir. Mais nous nous réservons le droit d’évaluer ceci en profondeur avant de vous octroyer à nouveau le label D. Notre objectif est principalement de protéger les utilisateurs de la solution ResQ, mais également de protéger les autres exécutants qui prennent leur travail au sérieux et veulent livrer un travail de qualité.

Comment devenir un exécutant ResQ ?

Pour devenir exécutant ResQ, vous devez vous enregistrer en tant qu’exécutant et indiquer les services que vous pouvez effectuer ainsi que la région dans laquelle vous souhaitez travailler. ResQ traitera votre demande administrativement comme décrit dans la rubrique « Comment s’enregistrer en tant qu’exécutant ? ». Lorsque votre enregistrement est accepté, vous êtes enregistré en tant qu’exécutant ResQ et vous serez invité pour des demandes d’ordre de mission pour les services que vous avez indiqués dans votre région.

Comment ResQ désigne-t-il les ordres de mission aux exécutants ?

Lorsqu’un ordre de mission est créé par un utilisateur ResQ pour un exécutant ResQ, ResQ assigne lui-même l’ordre de mission. Cette assignation se fait sur base du service sélectionné et du lieu de l’ordre de mission. Si plusieurs exécutants ResQ sont connus dans la région, ResQ proposera la demande d’ordre de mission aux trois exécutants ayant le score de qualité le plus élevé.

Le premier à accepter l’ordre de mission se voit assigné celui-ci par ResQ-Online.
Á cet instant, l’ordre de mission est marqué comme étant assigné pour les autres exécutants.

Si lors de la première proposition d’ordre de mission aucun exécutant ne réagit, ResQ invite systématiquement les exécutants ayant un score de qualité inférieur pour l’ordre de mission. L’ordre de mission est ainsi uniquement proposé aux exécutants ayant le statut Or ou Argent. Si aucun exécutant n’est trouvé dans les 24 heures, ResQ propose les données de maximum cinq exécutants Bronze au donneur d’ordre afin qu’il puisse prendre contact lui-même avec ces exécutants.
Si l’ordre de mission n’est pas assigné dans les 48 heures, le donneur d’ordre reçoit une notification lui indiquant que ResQ continue à chercher un exécutant adéquat mais que le donneur d’ordre peut lui-même proposer un exécutant propre.

Hoe wijst ResQ opdrachten toe aan zijn uitvoerders?

Wanneer een opdracht door een gebruiker van ResQ wordt aangemaakt met als uitvoerder ‘ResQ-uitvoerder’ gaat ResQ zelf de opdracht toewijzen aan een uitvoerder. Deze toewijzing gebeurt op basis van de geselecteerde dienst en locatie van de opdracht. Indien er meerdere ResQ-uitvoerders in die regio bekend zijn, zal ResQ de opdrachtsaanvraag aan de 3 uitvoerders met de hoogste kwaliteitslabel aanbieden.
De eerste uitvoerder die de opdracht aanvaardt, krijgt de opdracht toegewezen door ResQ-Online.
Op dat ogenblik wordt de opdracht als toegewezen gemarkeerd voor andere uitvoerders.

Als er bij de eerste aanbieding van de opdracht geen van de uitvoerders heeft gereageerd gaat ResQ stelselmatig de uitvoerders met een lagere kwaliteitslabel uitnodigen voor de opdracht. De opdracht wordt op die manier enkel aan uitvoerders met status A of B aangeboden. Als er geen uitvoerder gevonden is binnen de 24 uur zal ResQ de gegevens van maximaal 5 C uitvoerders aan de opdrachtgever bezorgen, opdat deze eventueel zelf met deze uitvoerders kan afstemmen. Indien er na 48 uur geen toewijzing is van de opdracht aan één van de ResQ-uitvoerders krijgt de opdrachtgever een melding dat ResQ voor hem verder zoekt naar een gepaste uitvoerder, maar dat hij of zij als opdrachtgever zelf steeds een eigen uitvoerder kan aanreiken.

 

Hoe ResQ uitvoerder worden?

Om ResQ-uitvoerder te worden, dient u zich als uitvoerder te registreren en aan te geven welke diensten u kan uitvoeren en in welke regio u wil werken. ResQ zal uw aanvraag administratief verwerken zoals besproken in de rubriek ‘Hoe registeren als uitvoerder?’.

Als uw registratie aanvaard is, bent u geregistreerd als ResQ-uitvoerder en zal u uitgenodigd worden voor opdrachtsaanvragen voor de diensten die u hebt aangegeven in uw regio.

Hoe wordt het ResQ kwaliteitslabel opgebouwd?

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders, afhankelijk van het aantal positieve evaluaties die de opdrachtgevers aan een uitvoerder hebben gegeven. Dit kwaliteitslabel bepaalt mee hoeveel opdrachten een ResQ-uitvoerder krijgt of in het slechtste geval niet meer krijgt.
Hier vindt u de toelichting achter het kwaliteitslabel van de ResQ-uitvoerders:

A-label

Een A-uitvoerder is een uitvoerder die minstens 5 positieve evaluaties heeft en die minstens 2x per maand via ResQ werkt.

B-label

Een B-uitvoerder heeft minstens 3 positieve evaluaties voor de door hem gerealiseerde opdrachten.

C-label

Een C-uitvoerder is een nieuwe uitvoerder in de ResQ systemen en heeft nog geen 3 positieve evaluaties op zijn naam staan ( maar ook geen slechte!)

D-label

Een D-uitvoerder heeft één of meerdere mindere evaluaties gehad bij zijn laatste opdrachten. Deze zal geen opdrachten meer door ResQ aangeboden krijgen, maar kan wel als eigen uitvoerder uitgenodigd worden door een ResQ-gebruiker.*

E-label

Een E-uitvoerder heeft meerdere mindere evaluaties en wordt door ResQ geweigerd voor verdere opdrachten, zelfs als eigen uitvoerder geselecteerd door een ResQ-gebruiker.**

Als u als uitvoerder een hoger label wil verkrijgen kan dat dus door opdrachten af te leveren met een positieve evaluatie door de opdrachtgever.

*Als u als uitvoerder een D-label heeft, kan u terug naar een label C, B of A werken door zelf potentiële opdrachtgevers uit te nodigen hun ResQ-budget via hen te laten lopen. Als deze voor u kiezen als uitvoerder en u na de opdracht een positieve evaluatie geven, stijgt u terug in het kwaliteitslabel.

** Als u als E-uitvoerder gekwalificeerd bent en u bent van mening dat dit absoluut onterecht is, stellen we voor ons te contacteren voor overleg. Lees wel dat u het E-label niet toevallig krijgt en dat u met sterke argumenten zal moeten komen om terug een D-label te kunnen krijgen. Zelfs wij als ResQ beseffen dat het soms mis kan lopen en dat u zich kan herpakken. Wij behoudens ons het recht voor om dit grondig te evalueren alvorens u terug het D-label te geven. Dit voornamelijk uit bescherming van gebruikers van de ResQ-oplossing, maar ook ter bescherming van de andere uitvoerders die hun werk serieus nemen en kwalitatief werk willen afleveren.

Opdrachten

Après l’exécution des travaux

Une fois la prestation terminée, vous vous connectez à ResQ-Online et indiquez sur l’ordre de mission le nombre d’heures que vous avez prestées.

Une fois ce rapport terminé, le donneur d’ordre reçoit une notification l’informant que vous considérez la prestation comme terminée et le nombre d’heures que vous avez prestées.

Il approuve ou rejette ensuite la prestation terminée.
Si la prestation est considérée comme approuvée, le budget du donneur d’ordre sur ResQ-Online sera diminué du coût de la prestation acceptée (y compris l’honoraire de coordination).

Si la prestation est rejetée par le donneur d’ordre, vous en êtes notifié en tant qu’exécutant et il vous est demandé de prendre contact avec le donneur d’ordre afin de discuter des éventuelles remarques pour parvenir à un accord.
Si, en tant que donneur d’ordre et exécutant, vous arrivez à un accord, celui-ci doit être validé via ResQ-Online.

Si vous ne parvenez pas à un accord, le traitement de la prestation et du paiement se fera en dehors de la solution ResQ et vous devrez régler directement le litige avec le donneur d’ordre, comme vous le feriez si la prestation ne s’était pas faite via ResQ.

Dans un tel cas, ResQ s’octroie le droit de tenir compte de ce litige dans l’attribution du label de qualité à l’exécutant.

Que faire lorsque vous recevez une demande ?

Lorsque vous recevez une demande d’ordre de mission de ResQ-Online, vous devez cliquer sur le lien dans l’invitation.
Vous serez ensuite dirigé vers la partie de ResQ-Online où vous pouvez consulter la demande d’ordre de mission en question.
Vous pouvez l’accepter ou le refuser.

 • Si vous acceptez l’ordre de mission, vous indiquez le tarif horaire que vous souhaitez pour l’ordre de mission en question et vous validez la demande. Á ce moment, le donneur d’ordre reçoit votre confirmation, y compris votre tarif horaire.
 • Si vous refusez l’ordre de mission, le donneur d’ordre en est informé et il peut continuer à chercher un autre exécutant (via Rechercher un exécutant ResQ ou Exécutant propre).

Devez-vous accepter toutes les demandes d’ordre de mission ?

Vous n’avez aucune obligation d’accepter une demande d’ordre de mission en tant qu’exécutant.

La seule obligation que vous avez est de mener à bien l’ordre de mission une fois que vous l’acceptez.
ResQ s’engage envers ses utilisateurs à travailler le plus possible avec des exécutants qui respectent leur promesse.

Moet u alle opdrachtaanvragen aanvaarden ?

U hebt als uitvoerder geen enkele verplichting om een opdrachtaanvraag te aanvaarden.

De enige verplichting die u heeft is dat, als u de opdracht aanvaardt, u deze dan ook naar verwachting en belofte uitvoert. ResQ engageert zich naar zijn gebruikers om zo veel mogelijk met betrouwbare uitvoerders te werken die beloftes nakomen.

Wat moet u doen als u een aanvraag krijgt ?

Als u vanuit ResQ-Online een opdrachtaanvraag ontvangt, dient u op de link in de uitnodiging te klikken.
U wordt dan verwezen naar uw ResQ-Online gedeelte waar u de betreffende opdrachtaanvraag kan bekijken. U hebt dan de keuze om de opdracht te aanvaarden of te weigeren.

 • Als u de opdracht aanvaardt, geeft u het uurtarief aan dat u wenst voor de betreffende opdracht en valideert u de opdrachtaanvraag. Op dat ogenblik krijgt de opdrachtgever uw bevestiging inclusief de ingegeven uurtarieven.
 • Als u de opdracht weigert, zal de opdrachtgever ingelicht worden en kan deze verder zoeken naar een andere uitvoerder (via ResQ-uitvoerders of een eigen uitvoerder).

 

Na de uitvoering van de werken

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, logt u in op ResQ-Online en rapporteer u hoeveel uur u aan de opdracht heeft gewerkt.
Eenmaal dat gerapporteerd, krijgt de opdrachtgever een melding dat u de opdracht als opgeleverd beschouwt en hoeveel uur u eraan heeft gewerkt.

De opdrachtgever gaat dan de afgewerkte opdracht aanvaarden als volbracht of afkeuren.
Als de opdracht als ‘aanvaard’ beschouwd wordt, zal het budget van de opdrachtgever op ResQ-Online verminderen met de kost van de aanvaardde opdracht (inclusief coördinatietijd).

Als de opdracht niet wordt aanvaard door de opdrachtgever, zal u hiervan als uitvoerder een melding krijgen en wordt u verzocht contact op te nemen met de opdrachtgever om de mogelijke bemerkingen te bespreken en tot een akkoord te komen. Als u als opdrachtgever en uitvoerder tot een akkoord komen, moet die via ResQ-Online gevalideerd worden.

Als u niet tot een overeenkomst kan komen zal de afhandeling van de opdracht en de betaling van de geleverde dienst buiten de ResQ-oplossing gebeuren en zal u als uitvoerder rechtstreeks met de opdrachtgever het dispuut moeten afhandelen, zoals het zou gebeurd zijn moest het niet via ResQ zijn opgestart.

In een dergelijk geval zal ResQ steeds het recht hebben dit dispuut al dan niet in rekening te brengen voor het kwaliteitslabel van de uitvoerder.

Prijszetting van de diensten

Comment ResQ paie-t-il l’exécutant ?

L’« Exécutant propre » détermine en concertation avec le donneur d’ordre le prix de la prestation, telle qu’elle aurait lieu traditionnellement si elle ne devait pas se dérouler via ResQ.

Au moment où le donneur d’ordre vous invite en tant qu’exécutant, vous pouvez introduire votre tarif horaire pour la prestation à livrer dans ResQ-Online. Ceci sera confirmé au donneur d’ordre pour validation finale de l’assignation de l’ordre de mission.

Un « exécutant ResQ » travaille selon les prix en vigueur sur ResQ.

 

 

Prix/heure Temps de déplacement
Hors TVA TVA comprise Hors TVA TVA comprise
Nettoyage et entretien * 29,80 € 36,06 € 45,40 € 54,93 €
Personnel de maison 33,80 € 40,90 € 45,50 € 55,06 €
Laveurs de carreaux 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Petites réparations en tout genre 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Jardin : entretien régulier * 35,00 € 42,35 € 45,40 € 54,93 €
Jardin : aménagement 40,00 € 48,40 € 45,40 € 54,93 €
Travaux d’électricité 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Plomberie 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Services de chauffeur 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Vitrier 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €
Serrurier 45,40 € 54,93 € 45,40 € 54,93 €

* Pour les tâches récurrentes, le temps de déplacement peut être revu par les exécutants.

Après avoir fourni le service, vous confirmez le nombre d’heures prestées.
Le donneur d’ordre reçoit une notification lui indiquant que la prestation est terminée ainsi que le nombre d’heures prestées. Si le donneur d’ordre approuve la prestation, ResQ vous envoie une facture d’achat pour la prestation en question.

La facture d’achat établie par ResQ à votre attention en tant qu’exécutant sera 10 % inférieure au prix que vous avez indiqué en tant qu’exécutant. Ces 10 % représentent la commission que ResQ prélève à titre de compensation pour la médiation entre le donneur d’ordre et l’exécutant de l’ordre de mission d’une part, et l’employeur qui a octroyé un bonus ResQ à son employé d’autre part.

Hoeveel betaald ResQ u als uitvoerder?

Een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt na overleg met de opdrachtgever de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.

Op het ogenblik dat de opdrachtgever u als uitvoerder heeft uitgenodigd, kan u uw uurtarief voor de te leveren prestatie ingeven in ResQ-Online. Dit wordt bevestigd aan de opdrachtgever ter finale validatie van de opdrachttoewijzing.

Een ‘ResQ-uitvoerder’ werkt aan de prijzen die door ResQ gehanteerd worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

* de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Nadat u de dienst geleverd hebt, bevestigt u het aantal uur dat u gewerkt heeft.
De opdrachtgever krijgt dan de melding dat u de prestatie heeft afgewerkt en hoeveel uur u heeft gewerkt. Als de opdrachtgever de oplevering goedkeurt, zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de betreffende opdracht.

De inkoopfactuur die ResQ opmaakt op uw naam als uitvoerder zal 10% lager zijn dan de prijs die u als uitvoerder heeft opgegeven. Deze 10% is de commissie die ResQ inhoudt als vergoeding voor de bemiddeling tussen de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdracht enerzijds en de werkgever die de ResQ bonus aan zijn werknemer heeft toegekend.

 

 

Facturatie en betaling

Quand ResQ paie-t-il vos factures ?

Ces factures seront payées par ResQ selon les termes « 30 jours fin de mois ».
En cas de paiement dans les 14 jours, ResQ peut appliquer une ristourne de 2 % pour paiement comptant.
Les factures provenant directement de l’exécutant à ResQ seront de plein droit refusées.

Comment facturer vos services à ResQ ?

Après avoir accompli la prestation, vous indiquez le nombre d’heures prestées via ResQ-Online et le donneur d’ordre les approuve.

À ce moment, la prestation est considérée comme étant « facturable » par ResQ.

Toutefois, vous n’établissez pas de facture à ResQ, c’est nous qui vous envoyons une facture négative pour la prestation. Cette facture négative de ResQ peut être traitée au niveau comptable comme un revenu de ResQ et vous sera payée par ResQ.

Hoe factureert u uw diensten aan ResQ?

Nadat u de opdracht heeft afgewerkt, moet u het aantal gepresteerde uren rapporteren via ResQ-Online en keurt de opdrachtgever de uren goed.
Op dat moment wordt de prestatie als ‘factureerbaar’ beschouwd voor ResQ.
U zal echter geen factuur opmaken naar ResQ, maar zal ResQ u een inkoopfactuur sturen voor de opdracht. Deze inkoopfactuur van ResQ aan u kan uw boekhoudkundig verwerken als omzet aan ResQ, die door ResQ aan u betaald wordt.
.

Wanneer betaalt ResQ uw facturen?

Deze facturen worden door ResQ worden betaald op 30 dagen einde maand.
Bij betaling binnen de 14 dagen na facturatie mag ResQ een korting voor contante betaling toepassen van 2%.
Rechtstreekse facturen van de uitvoerder aan ResQ worden van rechtswege als geprotesteerd beschouwd.

En als het mis loopt?

Le donneur d’ordre n’est pas satisfait du résultat de la prestation et la rejette

Attendu qu’en tant qu’exécutant vous travaillez comme entrepreneur indépendant, que vous recevez des instructions sur place et que vous pouvez conclure des accords avec le donneur d’ordre même pour des prestations et du matériel ne faisant pas partie de l’accord-cadre, les parties conviennent que vous êtes seul responsable des éventuels erreurs, dommages et vols subis/causés dans le cadre de l’exécution de cette prestation. Vous êtes tenu de préserver ResQ de toute réclamation de quiconque et qui trouve son origine dans l’ordre de mission qui vous a été confié.

En cas de dommage, les accords de ResQ forcent le donneur d’ordre à vous contacter directement pour d’éventuels litiges. Vous ne pouvez pas faire appel à l’immunité du mandataire et êtes dès lors obligé de traiter les demandes de dédommagement intentées directement par le donneur d’ordre contre vous avec ce dernier, comme si vous aviez conclu un accord direct entre vous, et ce, sans invoquer le fait que vous êtes un mandataire de ResQ.

De tels litiges impactent directement les labels de qualité que ResQ attribue à ses exécutants.

Que faire lorsque vous recevez un appel disant que la prestation est annulée ?

Le donneur d’ordre a le droit d’annuler la commande au plus tard 48 heures (week-end et jours fériés non comptés) avant la partie de journée convenue. ResQ met tout en œuvre pour signaler au plus vite cette annulation à l’exécutant. Si le donneur d’ordre annule la commande dans les 48 heures avant la partie de journée convenue, l’exécutant a droit à des frais d’annulation d’une heure de travail.

Au cas où le donneur d’ordre n’a pas annulé, que l’exécutant s’est rendu sur place et n’a pas pu exécuter les travaux pour des raisons propres au donneur d’ordre, l’exécutant a le droit à des frais d’annulation de deux heures de travail. Ces compensations sont uniquement dues dans la mesure où ResQ peut récupérer ces compensations via le budget du bénéficiaire. En cas d’annulation, l’exécutant ne peut pas prétendre à une autre compensation que celles définies ici de manière exhaustive.

L’exécutant propre n’a pas droit à un dédommagement pour annulation.

Wat als u last minute gebeld wordt dat het werk niet kan doorgaan?

De opdrachtgever heeft het recht een bestelling te annuleren uiterlijk 48 uur (weekends en feestdagen niet meegeteld) voor het afgesproken dagdeel. ResQ zal zich inspannen deze annulatie zo snel mogelijk ter kennis te brengen van de uitvoerder. Ingeval de opdrachtgever een bestelling annuleerde binnen de 48 uur voor het afgesproken dagdeel heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van één werkuur.

In geval de opdrachtgever niet annuleerde, de uitvoerder ter plaatse ging en de werken door omstandigheden eigen aan de opdrachtgever niet konden uitgevoerd worden, heeft de uitvoerder recht op een annulatievergoeding van twee werkuren. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd in de mate dat ResQ deze vergoedingen kan recupereren via het budget van de begunstigde. De uitvoerder kan geen aanspraak maken op andere vergoedingen bij annulatie dan hier limitatief omschreven.

De eigen uitvoerder heeft geen recht op een annulatievergoeding.

Uw opdrachtgever is niet tevreden van het resultaat van uw werk en keurt uw prestatie af voor aanvaarding

Aangezien u als uitvoerder als zelfstandige contractant werkt, ter plaatse instructies krijgt en zelf overeenkomsten met de opdrachtgever kan sluiten voor prestaties en materialen welke buiten de kaderovereenkomst liggen, komen partijen overeen dat de u alleen aansprakelijk zal zijn voor eventuele fouten, schades, diefstallen welke hij berokkend of gepleegd zou hebben in het kader van zijn uitvoeringsopdracht. U bent gehouden ResQ te vrijwaren tegen elke aanspraak van wie ook welke zijn oorsprong vindt in de hem toevertrouwde opdracht.

De overeenkomsten van ResQ dwingen de opdrachtgever bij schadegevallen om u rechtstreeks aan te spreken voor mogelijke betwistingen.  U kan zich niet beroepen op de immuniteit van de uitvoeringsagent en bent derhalve verplicht de schadevordering die tegen u rechtstreeks door de opdrachtgever werd ingesteld rechtstreeks af te handelen met de opdrachtgever alsof jullie rechtstreeks een overeenkomst zouden hebben gesloten en zonder dat u zich kan beroepen op het feit dat u een uitvoeringsagent bent van ResQ.

Dergelijke betwistingen beïnvloeden rechtstreeks de kwaliteitslabels die ResQ toekent aan zijn uitvoerders.

Meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en download de ResQ brochure

MEER WETEN OVER RESQ?

FAQ
CONTACT